Tři medaile pro Matfyz

30. listopadu 2021

Na pravidelném zasedání Vědecké rady UK bylo minulý týden oceněno osm významných osobností Univerzity Karlovy. Pamětní medaile převzali z rukou rektora Tomáše Zimy také tři zástupci Matfyzu, konkrétně doc. Markéta Lopatková, prof. Jan Hála a doc. Zdeněk Drozd.

Doc. RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D., obdržela stříbrnou pamětní medaili za významné dílo v oboru formální a aplikované lingvistiky a za zásluhy o rozvoj Univerzity Karlovy.

Docentka Lopatková je odbornicí na počítačovou lingvistiku, jedinečným způsobem propojuje své znalosti z matematicky orientovaného studia na MFF UK s hlubokým vhledem do lingvistiky. V letech 2000 až 2004 působila v Centru komputační lingvistiky na MFF UK a od roku 2005 pracuje na Ústavu formální a aplikované lingvistiky, který v letech 2012 až 2020 vedla. Zároveň byla členkou kolegia proděkana informatické sekce, nyní je zástupkyní ředitelky ústavu. Od roku 2018 je členkou kolegia rektora odpovědnou za univerzitní doktorské programy s cílem postupně překonávat velkou fragmentaci doktorského studia na UK a dále je rozvíjet a zvyšovat kvalitu i efektivitu studia. Má řadu zahraničních zkušeností a je oblíbenou pedagožkou na MFF UK i v zahraničí. Z publikačních aktivit lze vyzdvihnout například ojedinělý slovník češtiny orientovaný na slovesné vazby. Publikace Valenční slovník českých sloves v roce 2009 získala 3. cenu v soutěži Jednoty tlumočníků a překladatelů. Další publikace Mluvnice současné češtiny 2, kde je doc. Lopatková spoluautorkou, získala cenu v soutěži vysoce kvalitních monografií na UK.

Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc., získal zlatou pamětní medaili za významné zásluhy o rozvoj Univerzity Karlovy.

Profesor Hála pochází z rodiny významného fyzikálního chemika prof. Eduarda Hály. Vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu UK, obor chemická fyzika. Již jako student začal působit na Katedře chemické fyziky a optiky MFF UK, kde se postupně stal jedním z průkopníků v zavádění řady špičkových přístrojů a nejnovějších spektroskopických metod, zejména tzv. site-selektivní spektroskopie či metody vypalování spektrálních děr. V poslední době se soustředí především na spektroskopické metody detekce singletního kyslíku se zaměřením na fotosenzibilizátory pro fotodynamickou terapii. Kromě vědeckých úspěchů je oblíbeným školitelem a aktivně se podílí na chodu univerzity. V letech 2002 až 2010 stál v čele Katedry chemické fyziky a optiky. Opakovaně byl zvolen do Akademického senátu UK a deset let byl jeho předsedou (2005–2014). Od roku 2014 zastává funkci prorektora pro rozvoj UK.

Doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D., obdržel stříbrnou pamětní medaili za významné dílo v oboru didaktiky fyziky a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na Univerzitě Karlově.

Docent Drozd se profesně zaměřuje především na fyziku materiálů, konkrétně se zabývá mechanickými a fyzikálními vlastnostmi kompozitů a nanokompozitů na bázi hořčíku a hořčíkových slitin. Kromě toho se zaměřuje na didaktiku fyziky a podílí se na přípravě učitelů fyziky pro střední a základní školy. Ostatně on sám svoji profesní dráhu začal jako učitel fyziky. Od 90. let působí na Katedře didaktiky fyziky MFF UK, kterou v letech 2008 až 2016 vedl. Je předsedou Akademického senátu MFF UK, členem Grantové rady UK, předsedou Fyzikální pedagogické společnosti JČMF. Je autorem a spoluautorem více než 120 publikací a také je členem redakčních rad mezinárodních časopisů, přednáší v Česku i v zahraničí. Významná a ceněná je i jeho popularizační činnost. Je neúnavným propagátorem fyzikálních experimentů, své poznatky z této oblasti předává budoucím i stávajícím učitelům.

Pamětní medaile UK dále získali prof. Miroslav Bárta (FF UK), prof. Jan Konvalinka (PřF UK), prof. Milena Králíčková (LFP UK), prof. Monika Pauknerová (PF UK) a prof. Stanislav Štípek (1. LF UK).

RUK, foto Vladimír Šigut