Soutěžní úspěchy MFF UK

28. května 2013
V minulých týdnech proběhly dvě odborné soutěže, jichž se úspěšně zúčastnili i naši studenti. V obou soutěžích získala MFF UK první místa.

V minulých týdnech proběhly dvě odborné soutěže, jichž se úspěšně zúčastnili i studenti MFF UK: SVOČ na Slezské Univerzitě v Opavě a Česko-Slovenská studentská konferencia vo fyzike při FMFI UK v Bratislavě. V obou soutěžích získala MFF UK první místa.

Soutěže ve studentské vědecké a odborné činnosti (SVOČ) se celkem zúčastnilo 61 nejlepších studentů matematiky z vysokých škol České i Slovenské republiky, kteří se utkali v sedmi odborných sekcích. Letošní 14. ročník byl jedním z nejobeslanějších a proběhl 22. května.

Čtvrté Česko-Slovenské studentské vědecké konference ve fyzice se celkem zúčastnilo 46 studentů, kteří soutěžili v pěti sekcích. MFF UK zde měla šest reprezentantů. Konference proběhla 16. – 17. Května.

výsledky:

SVOČ 2013: matematika a informatika

výsledky MFF UK

Sekce S1 + S2
Matematická analýza – teorie funkcí a funkčních prostorů, diferenciálních a integrálních rovnic
1. místo
Vít Musil: Weakly compact operators in Banach function spaces

Sekce S3 + S4
Teorii pravděpodobnosti a matematická statistika, ekonometrie a finanční matematika
1. místo
Tomáš Rubín: Frakcionální Brownův pohyb

2. místo
Dominik Matula: Náhodný trojúhelník vepsaný rovnostrannému trojúhelníku

Sekce S5 + S6
Matematické struktury – algebra, topologie a geometrie, teorie grafů a kombinatorika
1. místo
Alexander Slávik: Set theoretic methods in module theory
Michal Szabados: Minimal distances of group tables and latin squares

S7
Teoretická informatika
Čestná uznání
Jindřich Ivánek: Edge clique cover problems related to k-bend intersection graphs
(Karel Král, Martin Böhm, Jitka Novotná, Karel Tesař, Pavel Veselý): Restricted Packing of 12 and 13 Unit Squares in a Square

Sekce S8
Aplikovaná informatika
3. místo
Pavel Veselý: Artificial intelligence in abstract 2-player games

Sekce S9
Aplikovaná matematika – numerická analýza
2. místo
Marie Michenková: Regularization Techniques Based on the Least Squares Method

3. místo
Monika Balázsová: Some aspects of the discontinuous Galerkin method for the solution of convection-diffusion problems

Sekce S10
Aplikovaná matematika – matematické modely dynamiky 

2. místo
Helena Švihlová: Příprava sítí z medicínských dat pro výpočty proudění metodou konečných prvků
 

4. Česko-Slovenská studentská vědecká konference ve fyzice

Sekce experimentální fyzika
1. místo
Michal Vališka: Evolution of magnetism in UCo1-xRuxGe (KFKL, vedoucí dr. Jiří Pospíšil)

3. místo
Jaroslav Valenta: Tlakem indukované změny v magnetickém chování sloučenin typu RECo2 (KFKL, vedoucí dr.Jiří Prchal)

Sekce biofyzika a chemická fyzika
1. místo
Šárka Gregorová: Ramanova mikrospektroskopie vakuol kvasinek druhu Candida albicans (FÚUK, vedoucí doc. Peter Mojzeš)

Další účastnící z MFF UK:

Kateřina Mudroňová: Srovnání vybraných karbocyaninových fluorescenčních sond z hlediska jejich použitelnosti při měření membránového potenciálu kvasinek. (sekce biofyzika a chemická fyzika). Tereza Steinhartová: Studium interakce nanokompozitních vstev s plazmatem. (sekce experimentální fyzika). Michal Zajaček: Models of a Dust Cloud near the Galactic Center, (sekce teoretická fyzika).

- LSV -

Více info: iNoviny Plné výsledky SVOČ Plné výsledky CSSVK