Soutěž o sourozence Pěknýho čísla

3. května 2021

Matematicko-fyzikální fakulta UK ve spolupráci s Kolejemi a menzami UK, VÚPS a Pivovarem Ferdinand vyhlašuje soutěž Pěkný jméno o název připravovaného nealkoholického nápoje, který rozšíří rodinu „πvO“.

Historicky prvním pivem prodávaným pod označením „πvO“ je speciál Pěkný číslo, který vznikl ve spolupráci Matfyzu, Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského (VÚPS) a Pivovaru Ferdinand. V dohledné době by měl nabídku obohatit další, tentokrát nealkoholický nápoj, založený na klasické pivovarské technologii. Ke spolupráci se nově připojují Koleje a menzy UK, které plánují nealkoholické "pívO" nabídnout ve svých provozovnách.

„Nealko pívO“ zatím nemá jméno. Vlastnosti tohoto nápoje však budou opět netradiční, protože i „nealko“ vznikne na základě původní receptury VÚPS a řemeslné poctivosti Pivovaru Ferdinand. Název nového nápoje by měl vystihovat jak jeho nealkoholickou podstatu, tak příslušnost k rodině matfyzáckých nápojů.

„Pěkný číslo je speciál pro zvláštní příležitosti. Naproti tomu nealkoholické pívO bude určené spíše pro denní spotřebu. Proto nám přijde logické, aby jméno mohla navrhnout široká skupina potenciálních spotřebitelů. A to je také smyslem právě vyhlášené mini soutěže s názvem Pěkný jméno,“ upřesnil proděkan pro PRopagaci MFF UK doc. Martin Vlach.

Zúčastnit se může každý plnoletý občas ČR nebo SR, který vyplní příslušné údaje a svůj návrh názvu v soutěžním formuláři. Pořadatelé předpokládají, že možnosti ovlivnit název nového univerzitního nápoje využijí hlavně studenti a zaměstnanci UK.

 

Podmínky soutěže

Soutěž Pěkný jméno vyhlašuje a pořádá Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy (dále jen MFF UK) ve spolupráci s Kolejemi a menzami UK, VÚPSPivovarem Ferdinand. Jejím hlavním cílem a účelem je získání obchodního názvu nového nealkoholického nápoje na bázi pivovarské technologie, který rozšíří rodinu matfyzáckých nápojů „pívO“.

Soutěž je určena pro plnoleté občany ČR nebo SR.

Soutěžní návrhy jsou přijímány výhradně prostřednictvím webového formuláře. Soutěžící podává prostřednictvím formuláře vždy jeden návrh. Jeden soutěžící však může přihlásit více návrhů. Povinnou součástí je krátké vysvětlení motivace pro daný návrh, nepovinnou pak koncept propagačního hesla pro nový nápoj.

Vítězný návrh bude sloužit jako závazný podklad pro definitivní stanovení názvu (jména) nového produktu. Organizátoři si vyhrazují právo nezvolit žádný z došlých návrhů jako vítězný.

 

Harmonogram

Vyhlášení: 3. května 2021
Příjem návrhů: do 21. května 2021, 23:59
Vyhlášení vítězů: červen 2021

 

Odevzdávání soutěžních návrhů

Výhradně prostřednictvím webového formuláře.

Organizátoři soutěže si vyhrazují právo vyloučit příspěvky, které evidentně nesplňují zaměření soutěže, jsou v rozporu s českou legislativou či dobrými mravy.

 

Porota

Porota bude složena ze zástupců zainteresovaných institucí, tedy MFF UK, Kolejí a menz UK, Univerzity Karlovy, Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského a Pivovaru Ferdinand. Mohou být přizváni také představitelé dalších institucí.
Soutěžní návrhy budou hodnoceny podle originality, vhodnosti vyjádření vztahu k rodině nápojů „pívO“ a Univerzitě Karlově či podle marketingového potenciálu. Tato kritéria jsou však jen orientační. Porota určí tři vítězné návrhy (I., II. a III. místo) a má právo navrhnout i další mimořádná ocenění, případně cenu rozdělit.
Porota a organizátoři mají právo nevybrat žádný z došlých návrhů jako vítězný.

 

Ceny

  • I. místo – voucher na 30l sud skutečného piva Ferdinand a prémie 2 000 Kč,
  • II. místo – voucher na pivní basu Ferdinand dle vlastního výběru a prémie 1 000 Kč,
  • III. místo – voucher na 3 PET láhve nefiltrovaných piv Ferdinand a prémie 500 Kč.

Účastí v soutěži nemá soutěžící právní nárok na výhru a nepeněžní ceny nelze ani alternativně plnit či proměnit v penězích. Soutěžní příspěvky soutěže mohou být pro potřeby pořadatele zveřejňovány už v jejím průběhu na www.matfyz.cz, sociálních sítích fakulty, případně na oficiální stránce fakulty.

 

Právní ustanovení

Účastník (soutěžící) vyplněním soutěžního formuláře stvrzuje, že je autorem návrhu jako autorského díla a že je oprávněn ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (autorský zákon), s tímto návrhem jako autor svobodně nakládat v rozsahu odpovídajícím účelu, obsahu a cílům soutěže.

Návrh nesmí porušovat autorská a osobní práva třetích osob. Soutěžící zasláním návrhu do soutěže uděluje pořadateli souhlas k bezplatnému užití návrhu v souladu s podmínkami soutěže, zejména souhlasí s tím, aby pořadatel použil návrh jako obchodní název (jméno) nového nealkoholického nápoje na bázi pivovarské technologie z rodiny nápojů „pívO“, který bude následně předmětem komerčního prodeje. Dále souhlasí s využitím návrhu pro propagační účely na www stránkách MFF UK a jiných propagačních materiálech pořadatele, souhlasí se zveřejněním návrhu u partnerů pořadatele na výrobku samotném, v tištěných, elektronických a jiných komunikačních médiích, bez omezení území, času a množství a bez nároku na zisk budoucí.

Soutěžící zasláním návrhu do soutěže dále potvrzuje, že má řádně vypořádány nároky třetích osob týkající se práv na ochranu osobnosti, osobních údajů a majetku v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy, zejména zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (autorským zákonem) a zákona č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákonem o ochraně osobních údajů).

Soutěžící přihlášením návrhu potvrzuje, že souhlasí bez výhrad s podmínkami uvedenými v pravidlech soutěže a uděluje současně pořadateli nevýhradní časově a místně neomezené oprávnění dílo užít všemi způsoby ve smyslu § 12 autorského zákona v rozsahu odpovídajícím účelu, obsahu a cílům soutěže. Pořadatel deklaruje, že autorova práva na další použití soutěžního příspěvku nejsou omezena.