Prohlášení MFF UK k iniciativě Hodina pravdy – Kolaps systému

30. května 2024

Iniciativa Hodina pravdy svolává na pondělí 3. června od 16:00 na náměstí Jana Palacha protestní akci s názvem Kolaps systému. Cílem této akce je především upozornit na chronické podfinancování vysokého školství v celé České republice.

I když se může zdát, že Matematicko-fyzikální fakulta UK netrpí zásadnějšími finančními problémy, realita je poněkud složitější. Nedostatečné prostředky poskytované státem na vzdělávací činnost vysokých škol vedou napříč obory, včetně naší fakulty, k nutnosti faktického dofinancovávání této činnosti z jiných zdrojů – z grantů, projektů či z dalších činností nad rámec výukových aktivit. Ne vždy jsou však takové prostředky k dispozici.

I na MFF UK pociťujeme důsledky tohoto nešťastného stavu – z naší fakulty z finančních důvodů odcházejí nebo naopak na ni nenastupují špičkoví vyučující – odborníci ve svých oborech. Jako vysoce varující vnímáme skutečnost, že kvůli takovýmto odchodům není naše fakulta aktuálně schopna zajistit výuku v některých oborech a programech, o které je mezi studenty enormní zájem, a to především z toho důvodu, že potenciální odborně zdatní vyučující našli na trhu práce mnohem lépe ohodnocená místa.

MFF UK podporuje Prohlášení vedení UK k iniciativě Hodina pravdy, stejně tak se hlásí k dikci prohlášení Lékařské fakulty UK v Plzni Hodina pravdy: Problémy s podfinancováním se týkají i lékařských fakult, s dodatkem, že tyto problémy se týkají i fakult přírodovědných, a tedy i fakulty Matematicko-fyzikální. MFF UK rozhodně podporuje snahy navýšit rozpočet vysokých škol pro rok 2025 alespoň o 6 miliard Kč. Stejně tak volá po vytvoření stabilního střednědobého výhledu financování vysokých škol.

Dne 3. června nemíníme vysypat před budovu vlády ČR nákladní automobil plný integrálů. Jsme však jako součást akademické komunity, která usiluje o zlepšení podmínek pro vysoké školství, solidární s iniciativou Hodina pravdy. Nikoli proti vládě, ale ve prospěch vysokého školství. Doufáme, že akce, která 3. června proběhne, přispěje ke snaze uskutečnit potřebné kroky pro stabilizaci financování vysokoškolského sektoru.

doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc., děkan MFF UK, jménem vedení MFF UK,
doc. RNDr. Jiří Pavlů, Ph.D., předseda AS MFF UK, jménem AS MFF UK,
doc. RNDr. Lubomír Přech, Dr., předseda výboru Základní odborové organizace VOS při MFF UK, jménem této odborové organizace