Profesor Karel Zimmermann byl jmenován emeritním profesorem

4. června 2021

Odborník na matematickou optimalizaci a dlouholetý pedagog MFF UK profesor Karel Zimmermann obdržel čestný titul emeritní profesor Univerzity Karlovy. Jmenovací dekret převzal z rukou děkana fakulty doc. Mirko Rokyty dne 25. května.

Profesor Karel Zimmermann je s MFF UK spjat od roku 1963 jako vědec a pedagog. Působil na několika katedrách, v současnosti příležitostně spolupracuje s Katedrou aplikované matematiky.

Ve své odborné práci se prof. Zimmermann zaměřil na aplikace matematických metod v ekonomii a v problémech operačního výzkumu s využitím metod matematické optimalizace. Patří k průkopníkům a světově uznávaným autoritám v oblasti tzv. extremální algebry. Úlohy z této oblasti, v níž je prof. Zimmermann dodnes vědecky aktivně činný, nacházejí uplatnění při řešení některých rozvrhovacích úloh (machine-time scheduling, synchronization problems) a propustnosti dopravních sítí.

Jako pedagog vychoval řadu studentů. Vedl přednášky i cvičení, diplomové a disertační práce, pro studenty sepsal také skripta Úvod do matematické ekonomie (Karolinum, 2002). Vedle MFF UK externě působil na dalších českých a slovenských univerzitách (ČVUT, VŠE, PF UPJŠ Košice) a také v zahraničí (TU Ilmenau, TU Magdeburg). V průběhu kariéry přednášel na řadě mezinárodních konferencí, byl členem oborových rad a státních zkušebních komisí na MFF UK i mimo ni (např. FSV UK, CERGE UK) a také členem několika vědeckých organizací (např. Hamburská matematická společnost, Evropská společnost pro operační výzkum) a redakčních rad (např. Central European Journal of Operations Research, Kybernetika).

OPMK, úvodní snímek doc. Milan Hladík