Povodeň 2013

11. června 2013
Povodně, které postihly Českou republiku na začátku června 2013, ovlivnily také chod a provoz MFF UK. V přehledu naleznete všechny dokumenty, hlášení i fotografie.

Společná výzva vedení MFF UK a odborové organizace

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

po předcházejícím jednání děkana MFF UK prof. J. Kratochvíla a předsedy odborové organizace doc. L. Přecha kolegium děkana vyhodnotilo celý průběh povodní a dopadů na fakultní objekty a v této souvislosti se zabývalo i otázkou možného postižení našich zaměstnanců a jim vzniklých škod.

Proto bylo rozhodnuto, že v souladu s opatřením rektora č. 26/2009, čl. 3 „Nenávratná finanční výpomoc“, bude zaměstnancům fakulty, jimž škoda vznikla, poskytnut ze sociálního fondu finanční příspěvek ve smyslu tohoto opatření.

Tito zaměstnanci mohou podat nejpozději do 30. června 2013 písemnou žádost o finanční příspěvek adresovanou sekretariátu děkana Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2. Žádosti budou dle čl. 3, bod 3, posouzeny, popřípadě budou dožádány další informace, a poté děkan MFF rozhodne o přiznání příspěvku a o jeho výši.

Opatření rektora UK č. 26/2009

Čl. 3

Nenávratná finanční výpomoc

  1. Zaměstnanci univerzity může být na bytové účely, včetně vybavení bytu nebo rodinného domu, v přímé souvislosti s překlenutím jeho mimořádně obtížných poměrů v důsledku živelní pohromy, ekologické nebo průmyslové havárie poskytnut jako nenávratná finanční výpomoc poskytnut příspěvek ze sociálního fondu do výše 500 000 Kč.
  2. Zaměstnanci univerzity může být v akutní, zvláštního zřetele hodné tíživé sociální situaci, do které se dostal bez vlastního přičinění, poskytnut jako nenávratná finanční výpomoc poskytnut příspěvek ze sociálního fondu do výše 60 000 Kč.
  3. Žádost o poskytnutí příspěvku podává zaměstnanec na součásti univerzity, na které je zařazen. O žádosti rozhoduje děkan nebo ředitel další součásti anebo osoba pověřená rektorem podle čl. 12b odst. 6 statutu univerzity, a to zpravidla do 30 dnů ode dne doručení žádosti se všemi náležitostmi dokumentujícími důvod uváděný v žádosti, nebo ode dne doplnění podkladů na základě výzvy; žádost se též zašle k vyjádření příslušné odborové organizaci.
  4. O příspěvek podle odstavce 1 nebo 2 nelze ze stejného důvodu žádat na více součástech univerzity, ledaže by došlo ke změně zařazení zaměstnance na jinou součást univerzity; příslušné čestné prohlášení je nedílnou součástí žádosti.

V Praze dne 20. 6. 2013

Prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
doc. RNDr. Lubomír Přech, Dr.


Poděkování prof. Kratochvíla, děkana MFF UK

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milé studentky a studenti,

přes nepříznivé počasí letošního léta se fakulta dostává po červnových povodních do normálního provozu. V areálu Troja i v budovách v Karlíně je sice třeba stále dbát zvýšené opatrnosti, ale pohyb osob v těchto objektech, včetně konzultací a zkoušek, je už možný bez výraznějšího omezení.

Tentokrát jsou škody na fakultním majetku minimální. Hladina Vltavy se zastavila výrazně níže než v roce 2002, technika i materiály knihovny byly umístěny ve vyšších patrech. Pracovníci správy budov zasahovali průběžně a v neposlední řadě zaměstnanci a studenti fakulty zajistili přemístění nábytku, techniky i archivních materiálů už v neděli 2. června.

Všem zúčastněným za aktivní předcházení škodám jménem fakulty děkuji. Děkuji také studentům a zaměstnancům, kteří v nejhorších chvílích pomáhali jako dobrovolníci na různých místech České republiky.

Praha má snad povodeň za sebou, na jiných místech České republiky však byly škody větší a odeznívají pomaleji. Věřím, že pedagogové fakulty k tomu přihlédnou a v odůvodněných případech vyjdou vstříc studentům z postižených oblastí a studentům pomáhajícím při odstraňování následků povodní, např. rozšířenou nabídkou zkušebních termínů.

Děkuji všem za vstřícnost, přeji klidný zbytek zkouškového období a sušší léto.

prof. J. Kratochvíl
děkan MFF UK


Hlášení o povodňovém stavu objektů MFF UK

Ve sledovaných objektech platí normální provoz se zvýšenou opatrností.

Ing. M. Novák
SB MFF UK


Objekty MFF UK v normálním provozu

Objekty MFF UK v Karlíně a v areálu Troja jsou momentálně v normálním provozu se zvýšenou opatrností.

Ing. A. Líska
tajemník MFF UK


Hlášení o povodňovém stavu objektů MFF UK

Troja:

Provoz normální, se zvýšenou opatrností.

Karlín:

Provoz normální, se zvýšenou opatrností.

(Bouřka, která se v neděli v podvečer přehnala nad Prahou, nezpůsobila v Karlíně ani v Troji škody.)

Ing. M. Novák
SB MFF UK


Hlášení o povodňovém stavu objektů MFF UK

Troja:

V 9:45 proběhla na místě schůzka se zástupci PVK, kteří potvrdili otevření hlavní splaškové stoky. Během dnešního dne bude v areálu Troja obnovována dodávka pitné vody, areál od pondělí 10. 6. 2013 – normální provoz, s opatrností.

Karlín:

Normální provoz, s opatrností.

Ing. M. Novák
SB MFF UK


Hlášení o povodňovém stavu objektů MFF UK

Troja:

Stejný stav, hlavní splašková stoka /PVK/ nadále uzavřena, do areálu není možné pustit pitnou vodu.

Karlín:

Technický provoz budovy funkční, pohyb osob omezen na nezbytně nutnou dobu.

Pozn.: Dnes dopoledne je v Troji domluvena schůzka SB MFF se zástupci PVK.

Ing. M. Novák
SB MFF UK


Hlášení o povodňovém stavu objektů MFF UK

Troja:

Stejný stav, hlavní splašková stoka (PVK) nadále uzavřena, do areálu není možné pustit pitnou vodu.

Karlín:

Technický provoz budovy funkční, pohyb osob omezen na nezbytně nutnou dobu.

Ing. M. Novák
SB MFF UK


Informace o situaci v Troji

Po poledním jednání s PVK je situace beze změn. Hlavní splašková stoka musí být i nadále uzavřena, což znemožňuje puštění pitné vody v objektu.

Ing. M. Novák
SB MFF UK


Hlášení o povodňovém stavu objektů MFF UK

Troja:

V 7:30 proběhla na místě schůzka se zástupci Pražských vodáren a kanalizací. Hlavní splašková stoka mezi mostem Barikádníků a Libní je i nadále uzavřena. Na základě výše uvedeného není stále možné puštění pitné vody do areálu.

Karlín:

Objekt je z hlediska provozně-technického plně funkční. Budova je do odvolání v provizorním provozu, pobyt osob omezen na nezbytně nutnou dobu.

Ing. M. Novák
SB MFF UK


Informace o situaci v Troji

Dnes ráno v 7:30 proběhla schůzka se zástupci Pražských vodáren a kanalizací. Hlavní splašková stoka mezi mostem Barikádníků a Libní je stále uzavřena.

Další aktuální informace od PVK dostaneme po 12:00.

Na základě výše uvedeného není možné puštění pitné vody.

Ing. M. Novák
SB MFF UK


Karlín technicky plně funkční

Karlín:

Budova MFF UK v Karlíně je z hlediska provozně-technického plně funkční. Zítra bude odvezeno mobilní WC.

Troja vypadá optimisticky, vše nasvědčuje tomu, že v pátek během dne bude možno pustit vodu .

Ing. M. Novák
SB MFF UK


Hlášení o povodňovém stavu objektů MFF UK

Troja:

Pitnou voda v areálu nelze pustit! Klapky odpadů jsou stále uzavřeny. Pražské vodovody a kanalizace hlásí průtok Vltavy v Troji 2 170 m3/s. (III. stupeň ohrožení je přitom 1 500 m3/s.)

Karlín:

Na základě včerejší večerní informace z PVK je již objekt Sokolovská 83, ve vztahu ke kanalizaci, bez omezení. Správa budov od dnešního rána zajišťuje puštění pitné vody, s firmou Komterm zprovoznění kotelny (teplá voda), prohlídky všech prostor a úklid objektu.

Ze dvora bude odvezena buňka mobilního WC. Ubytování hostů je možné, pro ostatní platí omezení pobytu na nezbytně nutnou dobu.

Ing. M. Novák
SB MFF UK


Karlín již bez omezení

Podle informací Pražských vodovodů a kanalizací je budova MFF UK v Karlíně momentálně bez omezení. V objektu bude puštěna voda v průběhu dnešního dne.

Stav hladiny v Troji zatím nedovoluje úplné zrušení nouzového režimu a puštění vody v objektu. O vývoji situace budeme průběžně informovat.

- OMK -


Příkaz děkana č. 6/2013 k úpravě studijních záležitostí

Vzhledem k povodňové situaci v Praze, souvisejícím komplikacím v dopravě a vyhlášení stavu ohrožení vydal děkan MFF UK prof. Jan Kratochvíl avizovaný příkaz č. 6/2013, který upravuje některé studijní záležitosti.

Úplné znění příkazu naleznete zde.

Příkazem se mimo jiné posunuje termín uzavření Bc. studia a promíjí se neúčast na zkouškách vypsaných na 3. a 4. 6. 2013.

- OMK -


Hlášení o povodňovém stavu objektů MFF UK

Na objektech setrvalý stav.

Troja:

Suterén suchý, elektřina – ano, voda uzavřena.

Karlín:

Suterén budovy suchý, elektřina – ano, voda uzavřena.

Ing. M. Novák
SB MFF UK


Hlášení o povodňovém stavu objektů MFF UK

Troja:

Suterén suchý, elektřina – ano, voda uzavřena. Vltava klesá, nyní je stav 2 480 m3/s. (4. 6. ráno byl stav 3 210 m3/s.)

Karlín:

Suterén budovy suchý, elektřina – ano, voda uzavřena.

Ing. M. Novák
SB MFF UK


Sdělení děkana ke studijním záležitostem

Avizovaný pardon na nedostavení se ke zkoušce platí pro 3. – 4. 6. 2013. Počínaje středou 5. 6. 2013 již měli zapsaní studenti dostatek času se případně ze zkoušky odhlásit.

Ve středu 5. 6. 2013 bude vydáno opatření děkana týkající se posunu termínu uzavření Bc. studia (navrženo je prodloužení do 13. 6. 2013).

Vzhledem k tomu, že obnovení normálního provozu v areálech Troja a Karlín nelze v nejbližších dnech očekávat, žádám zkoušející, aby již vypsané zkoušky operativně přesouvali do budov Ke Karlovu a na Malé Straně, které jsou v plném provozu.

Současně prosím ostatní pedagogy, aby zvážili, zda své existující rezervace učeben plně využijí, případně je zkrátili, a vytvořili tak místo pro přesuny.

Všem zaměstnancům i studentům děkuji za dosavadní pomoc a pochopení situace.

prof. J. Kratochvíl
děkan MFF UK


Stav objektů MFF UK: areál Troja, objekt Karlín

Troja:

Stejný stav, suterény areálu suché, voda uzavřena. Průtok zde opět poklesl, jeho hodnota je 2 990 m3/s

Karlín:

Stejný stav, suterén budovy suchý, voda uzavřena.

Ing. M. Novák
SB MFF UK


Stav objektů MFF UK: areál Troja, objekt Karlín

Troja:

Suterén suchý, areál pod el. energií, voda uzavřena.

Průtok lehce poklesl z hodnoty 3 200 m3 na 3 130 m3/s.

Karlín:

Suterén budovy suchý, voda uzavřena, el. energie puštěna, v objektu pouze pracovníci zajišťující ostrahu a kontrolu povodňové situace.

Ing. M. Novák
SB MFF UK


Stav objektů MFF UK: areál Troja, objekt Karlín

Troja:

Suterén suchý, celý areál pod el. energií, osoby – vyklizeno, pouze pracovníci zajišťující nutný provoz, voda uzavřena. Okolní voda stoupá, je na úrovni paty povodňové zdi. Nyní průtok 3 210 m3.

Karlín:

Suterén budovy suchý, voda uzavřena, elektřina puštěna – v noci pravidelné prohlídky – žádné nové opatření. Okolí budovy (ul. Sokolovská, ul. Pobřežní, vč. vnitřního dvora) bez povodňové vody.

Hradítkové komory budou po opadnutí vody na cca 1 900 m3 otevřeny PVK, pak můžeme do objektů pustit vodu.

Ing. M. Novák
SB MFF UK


Stav objektů MFF UK: areál Troja, objekt Karlín

Troja:

Suterén vyčerpán, celý areál pod el. energií, osoby – vyklizeno, pouze pracovníci zajišťující nutný provoz, voda uzavřena, instalovány 3 ks mobilních WC, situace pod kontrolou.

Karlín:

Spodní voda do kotelny a respiria čerpána – neohrožuje, budova pod el. energií

Osoby: vyklizeno, voda uzavřena, kotelna odstavena, pouze dohled určených pracovníků, instalován 1 ks mobilního WC, situace pod kontrolou.

Právě bylo nahlášeno odpouštění vltavské kaskády na hodnotu 3 300 m3 (nyní je na současný stav 2 950 m3).

Novák SB MFF UK

Ing. M. Novák
SB MFF UK


UK nabízí podporu akademické obci

Podle zprávy časopisu iForum nabízí UK bezprostřední pomoc svým zaměstnancům a studentům, kteří jsou povodní postiženi. „Tato pomoc může mít charakter přednostního ubytování v kolejích univerzity bez ohledu na vzdálenost trvalého bydliště, sociálního stipendia, resp. u zaměstnance přechodného poskytnutí ubytování a nevratného finančního příspěvku,“ uvádí zveřejněné stanovisko rektora UK prof. Václava Hampla.

Žádosti je možné podávat až do 15. července k rukám kvestora univerzity. Podrobnosti naleznete v citovaném článku.

- OMK -


WDS 2013 přesunut do objektů Karlov

WDS 2013, mezinárodní konference zaměřená na studenty doktorandského studia proběhne podle původního časového rozpisu od 4. do 7. června. Vzhledem k povodňové situaci je však konference přesunuta do budov Ke Karlovu 3 a Ke Karlovu 5.

Podrobnější informace najdete přímo na stránkách konference WDS 2013.

prof. Z. Němeček
proděkan pro rozvoj MFF UK


Zpráva o situaci v budovách MFF UK ze dne 3. 6. 2013

Situace v trojském areálu je v této chvíli stabilizovaná, je pouze odčerpávána voda z výtahových šachet. V průběhu noci došlo na 4 hodiny k vypnutí elektrického proudu v posluchárnách, proud byl nad ránem obnoven, celý trojský areál je však pro normální provoz až DO ODVOLÁNÍ UZAVŘEN. Upozorňujeme zejména, že byla zastavena dodávka vody a nelze tedy používat WC.

Karlínská budova je zatím bez akutního nebezpečí, byla však také zastavena dodávka vody a WC tedy rovněž nelze používat. Normální provoz je i v tomto objektu DO ODVOLÁNÍ UZAVŘEN.

Budovy na Malé Straně a na Karlově fungují bez omezení.


Výzva děkana

V reakci na povodňovou a dopravní situaci v Praze vás žádám o zvážení cesty na fakultu v pondělí 3. června 2013. V maximální míře prosím využijte možnosti práce z domova.

Pokud byly na tento vypsány zkoušky a zkoušející se nerozhodne je zrušit, studentům, kteří se nedostaví, neodhlášení od zkoušky nebude počítáno jako propadlý termín.

Výše uvedené platí pro všechny sekce a budovy.

Objekt Troja bude pravděpodobně uzavřen a dojde k odpojení elektrického proudu v celém objektu. Žádám pracovníky, kteří zodpovídají za jakoukoliv techniku (měřící, výpočetní atd.), aby se dostavili na dobu nezbytně nutnou k zajištění odstávky této techniky.

S nadějí na rychlé opadnutí vody a návrat k normálnímu provozu fakulty

prof. J. Kratochvíl
děkan MFF UK


Vědohraní zrušeno, Matfyz čeká povodňový režim

Povodňová situace v Praze si vynutila zrušení šestého ročníku Vědohraní v budovách MFF UK v Praze – Troji. V průběhu pondělí je možné očekávat další omezení provozu v objektech!

6. ročník Vědohraní měl proběhnout 3. 6. 2013. Vzhledem k momentální povodňové situaci a předpovědím dalšího vývoje kulminace Vltavy v Praze je tato akce zrušena. Pořadatelé se velmi omlouvají všem přihlášeným, nicméně v dané situaci je toto řešení jediné možné.

O náhradním termínu akce zatím není možné zodpovědně rozhodnout.

V neděli odpoledne proběhlo první setkání krizového štábu za účasti děkana a tajemníka fakulty. Stav ohrožení se týká objektů Troja a Karlín, v žádném z těchto objektů v tuto chvíli bezprostřední nebezpečí nehrozí.

Druhé zasedání krizového štábu proběhne v pondělí dopoledne. V návaznosti na vývoj situace nelze vyloučit omezení provozu až evakuaci některého nebo obou těchto objektů fakulty. Podrobnosti budou zveřejňovány průběžně na stránkách fakulty.

- OMK -

Dokumenty