Novoroční přání děkana MFF UK

1. ledna 2024

Doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc. (Foto: Luboš Wišniewski)

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milé studentky, milí studenti.

Rok dvacátý třetí, který právě odplul do historie, jistě ovlivnil začátek roku dvacátého čtvrtého, a to nejen tím, že číslo 2024 je dělitelné čísly 23 a 23. Přiznám se, že letos se mi tradiční novoroční bilance nepíše úplně nejsnadněji. Není lehké ohlížet se za rokem, který sice byl pro fakultu poměrně úspěšný, ale jeho konec byl zahalen stínem, který na něj vrhly události 21. prosince. Jak jsem však už napsal v jednom z dopisů fakultní veřejnosti, období po zimním slunovratu lze chápat jako čas, kdy se stíny začínají postupně zkracovat. A, pokud mi dovolíte volně parafrázovat novoroční projev prezidenta Pavla, i když v nás pocity smutku, lítosti i vzteku mohou ještě nějaký čas zůstat, nemůžeme si nechat vzít radost ze života a naději na lepší časy, nemůžeme se kvůli strachu vzdávat své svobody.

Podívejme se tedy na rok 2023 očima, které sledují především vědu, výuku a další události provázející obvyklý život MFF UK.

Za zmínku jistě stojí skutečnost, že jsme si v uplynulém roce připomněli 30. výročí vzniku tří sekcí na MFF UK. Výročí svého založení a také fakt, že se už 60 let na MFF UK učí informatické předměty, si slavnostním shromážděním v refektáři, vydáním vzpomínkové knihy a dalšími návaznými akcemi připomněla především sekce informatická.

V prvních dnech roku bylo zahájeno řešení tří nových ERC grantů, které pracovníci MFF UK získali. Blahopřát jsme tak mohli doc. Martinu Kozákovi (KCHFO), dr. Erin Carson (KNM) a doc. Liboru Bartovi (KA).  Neměli bychom zapomínat ani na úspěšně získané ERC-CZ granty. K těm už řešeným jich v loňském roce přibylo dalších pět, což představuje polovinu všech ERC-CZ projektů získaných na UK a zhruba čtvrtinu ze všech podpořených projektů za dané období v rámci celé ČR. Novými řešiteli jsou fyzikové doc. Martin Spousta (ÚČJF), doc. Marco La Mantia (KFNT) a doc. Martin Setvín (KFPP), na informatice pak své projekty spouštějí prof. Jan Vitek (KDSS) a prof. Zdeněk Dvořák (IÚUK), pro kterého je to už druhý úspěšně získaný ERC-CZ grant.

Na Matfyz doputovalo jedno z nejprestižnějších ocenění v oblasti informatiky, Gödelova cena. Získal ji doc. Hans Raj Tiwary (KAM), kterému se společně s kolegy z Nizozemska, Německa a Belgie podařilo vyřešit 20 let starý problém z oblasti kombinatorické optimalizace.

Neméně významné je udělení Neil and Saras Smith Medal for Linguistics, o němž rozhoduje Akademie Spojeného království pro humanitní a společenské vědy, a to prof. Evě Hajičové za celoživotní práci v oblasti obecné, komputační a korpusové lingvistiky, zejména pak za výzkum v oblasti sémantiky a diskurzu. Prof. Hajičová je celosvětově teprve desátou nositelkou tohoto ocenění, které doposud získali jen lingvisté z Británie nebo USA, včetně Noama Chomského.

Cenu Učené společnosti ČR v kategorii mladší vědecký pracovník získala za objev nových experimentálních postupů ve fyzice nízkých teplot doc. Lucie Augustovičová (KCHFO). Ocenění se dostalo také prof. Milanu Tichému, který za svůj významný přínos v oboru fyziky povrchů a plazmatu a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost získal pamětní medaili Univerzity Karlovy.

Zvláštní zmínku zaslouží Cena Wernera von Siemense pro nejlepšího pedagoga, kterou v roce 2023 obdržel prof. Jiří Podolský (ÚTF), a medaile MŠMT v oblasti vzdělávání a výchovy, která byla udělena dr. Ireně Dvořákové (KDF).

Vynikajícím mladým pracovníkům Matfyzu věnoval znovu pozornost i nadační fond Neuron, který v roce 2023 udělil doc. Martinu Kozákovi (KCHFO) a dr. Lence Slavíkové (KMA) cenu pro nadějné mladé vědce. Emeritní děkan fakulty prof. Jan Kratochvíl byl zvolen členem vědecké rady Nadačního fondu Neuron pro oblast Computer science. 

Řadu úspěchů zaznamenali rovněž studenti, doktorandi a mladí absolventi Matfyzu. Dovolím si připomenout alespoň některé z nich.

Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy studia ve studijním programu obdržel Bc. Samuel Jankových, který se zabývá využitím umělé inteligence v částicové fyzice. Bakalářskou práci napsal pod vedením dr. Vojtěcha Pleskota (ÚČJF).

Francouzská ambasáda udělila hned dvě ze svých vědeckých cen doktorandkám Matfyzu. V kategorii jaderný výzkum – Cena Henriho Becquerela – získala třetí místo dr. Denisa Kubániová (KFNT) a v kategorii Výzkum životního prostředí a klimatu – Cena Make Our Planet Great Again – získala třetí místo Mgr. Zuzana Procházková (KFA).

Čerstvý absolvent programu Matematika pro informační technologie Mgr. Martin Spišák se stal absolutním vítězem mezinárodní soutěže diplomových prací z informatiky IT SPY, v níž čelil konkurenci více než tisícovky dalších oborových prací. Grantová agentura UK dále ocenila dva absolventy doktorského studia naší fakulty, dr. Jiřího Doležala a Ing. Jiřího Kasnera.

Doktorandka dr. Hana Turčinová (KMA) se stala reprezentantkou ČR v nově založené EMS Young Academy, jež má podporovat odborný i kariérní rozvoj mladých matematiků.

Mnoha studentům se dařilo v rámci nejrůznějších týmových i individuálních soutěží, v nichž pravidelně obsazují přední příčky. Skutečně zde nelze jmenovat všechny, rozhodně však všem děkuji za skvělou reprezentaci naší fakulty a za posilování jejího dobrého jména.

V roce 2023 nás však, bohužel, také opustili někteří dlouholetí kolegové, kteří často významně ovlivnili vývoj svých oborů a život fakultní komunity. S tichou vzpomínkou si tak dovolím připomenout dr. Karla Závětu, dr. Jana Kašpara, doc. Josefa Brechlera, doc. Bohumila Smolu a doc. Jana Zítka.

Uplynulý rok můžeme hodnotit jako rok pro fakultu úspěšný. Všichni však tušíme, že rok nadcházející nemusí být úplně jednoduchý. Vnější situace, ať už konkrétně v oblasti financování vysokého školství nebo obecněji celospolečenské nálady, budí jisté obavy. Čekají nás také důležité diskuse o dalších modifikacích financování fakult v rámci UK, zásadní a náročné investiční akce. S velkou pozorností sledujeme možné změny, které vyvolá očekávané přijetí nového vysokoškolského zákona.

Zachovat všechny dosavadní aktivity a dále je rozvíjet bude v roce letošním nepochybně o něco obtížnější. Přesto však více než kdykoli dříve myslím především na fakultní komunitu jako celek, na to, jak cenné je společenství lidí semknutých kolem myšlenky tvůrčího akademického prostředí, na chuť a ochotu v tomto prostředí aktivně působit.

Přejme si, aby tato soudržnost byla tím hlavním, co nás bude v tomto roce provázet. S ní lze překonat i obtížnější a méně běžné překážky.

Přeji vám vše dobré v roce 2024.


doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc.
děkan MFF UK