Novoroční přání děkana MFF UK

30. prosince 2022

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milé studentky, milí studenti,

rok 2022 nepatřil mezi léta jednoduchá. Mnozí z nás už možná pozapomněli, že vloni touto dobou náš život ještě poměrně zásadně ovlivňovalo onemocnění Covid-19, uvnitř budov jsme nosili respirátory, část výuky nebyla vedena prezenčně a po většinu ledna a února jsme se podrobovali povinnému vládou nařízenému testování. Ironií osudu zůstává, že k plné obnově prezenční výuky, včetně výuky tělesné výchovy, došlo 23. února, tedy den před událostí, která ovlivnila celý zbytek roku 2022 a jejíž důsledky budeme pravděpodobně pociťovat i nadále. Vpád ruských vojsk na Ukrajinu přinesl politické nejistoty a ekonomické turbulence, které výrazně ovlivnily nejen hospodaření fakulty.

Chci proto hned na úvod této své zdravice poděkovat všem, kteří neváhali pomoci tam, kde bylo pomoci potřeba. Jde nejen o starost o ukrajinské zaměstnance a studenty či mimořádné letní přijímací řízení a nabídku prostor MFF UK i pro podobné aktivity jiných fakult, ale i o ochotu uskrovnit se, a i za cenu drobného osobního nepohodlí pomoci fakultě, aby se zejména v rozpočtové oblasti vypořádala se všemi obtížemi současné situace se ctí a s pozitivním výsledkem hospodaření. Obzvláště potěšitelné je to, že jsme se ani s redukovaným rozpočtem nemuseli vzdát hlavních investičních akcí. Mé díky patří vám všem, kteří jste se o to přímo či nepřímo zasloužili.

Rok 2022 byl však také rokem, ve kterém se život na fakultě po covidovém útlumu znovu nadechl. Konečně jsme se potkali osobně na setkání zaměstnanců a doktorandů v létě i na vánočních večírcích koncem roku. Konal se fakultní ples, konala se Albeř i Beánie a v září jsme si připomněli 70 let existence fakulty slavnostním shromážděním v Karolinu za účasti rektorky UK prof. Mileny Králíčkové a dalších vážených hostů. Při všech těchto aktivitách mi znovu bleskl hlavou nesmrtelný výrok Antoina de Saint-Exupéryho Existuje jen jediný opravdový luxus v životě, a tím jsou mezilidské vztahy. A já jsem velmi rád, že mohu stát v čele fakulty, kde se právě tento druh luxusu hojně pěstuje.

S radostí píšu i následující tradiční řádky, připomínající alespoň některé úspěchy, kterých zaměstnanci a studenti fakulty v uplynulém roce dosáhli. Významné místo mezi nimi zaujímají získané a na MFF UK řešené ERC granty. V roce 2022 tyto projekty získali dr. Ondřej Dušek (ERC Starting grant), dr. Martin Kozák (ERC Starting grant), doc. Libor Barto (ERC Synergy grant) a dr. Erin Claire Carson (ERC Starting grant). V rámci celé Univerzity Karlovy jde o opravdu mimořádný výkon už tím, že všechny čtyři ERC granty získané univerzitou v roce 2022 jsou právě ty matfyzácké.

Významnou podporu také získal pro svoji práci prof. Jan Hajič, který obdržel prestižní Donatio Universitatis Carolinae a s tím související finanční prémii. Medaili za zásluhy o rozvoj vědy dostal od Učené společnosti prof. Jiří Bičák a Cenu Učené společnosti pro vysokoškolské studenty pak Matěj Doležálek. Francouzské velvyslanectví předalo v rámci svých vědeckých cen stříbrné medaile doktorandkám Ingrid Knapové a Zuzaně Klukové. Za mimořádný úspěch lze označit i ocenění prof. Romana Bartáka, jemuž byl přiznán titul EurAI Fellow. Tento titul uděluje Evropská asociace pro umělou inteligenci a prof. Barták je vůbec prvním občanem ČR, který toto ocenění získal.

Také dvě z letošních cen Neuron putovaly na Matfyz. Cenu Neuron pro nadějné vědce v oboru fyzika získal doc. Martin Setvín a Cenu Neuron pro nadějné vědce v oblasti matematiky si odnesl dr. Jan Kynčl. Na sklonku roku pak za svou práci v oblasti magnetických nanočástic získala dr. Lenka Kubíčková Cenu ministra školství. Rád zmiňuji také Cenu Josefa Hlávky, kterou obdržela absolventka Matfyzu dr. Magdaléna Tinková, čestný doktorát univerzity v Patrasu, jenž převzal prof. Jiří Zahradník a v neposlední řadě také Nušlovu cenu, udělenou Českou astronomickou společností prof. Jiřímu Podolskému za celoživotní přínos v oblasti teoretické fyziky.

Ve vztahu k aktuálnímu dění je třeba připomenout automatický překladač mezi češtinou a ukrajinštinou, který vznikl a rozvíjí se na půdě Ústavu formální a aplikované lingvistiky. S velkým úspěchem se uplatňuje v praxi a je jedním z konkrétních příspěvků fakulty k řešení probíhající mezinárodní krize.

Úspěchů bylo však mnohem více a nelze je zde všechny jmenovat. Srdečně gratuluji a děkuji nejen všem zde zmíněným, ale také mnohým dalším, například těm, kterým se podařilo své vědecké výsledky publikovat v prestižních mezinárodně uznávaných časopisech.

Ke každoročnímu bilancování patří bohužel i vzpomínka na ty, kteří byli nějakým způsobem s fakultou spjati a kteří nás v roce 2022 opustili. Byli to doc. Attila Mészáros, prof. Vlastislav Červený, doc. Pavel Hlídek, doc. Jaroslav Večeř, prof. Jan Nekovář a také autor fakultní medaile a žezla Zdeněk Kolářský.

Rok 2023 s sebou přináší jednu změnu proti tradičním letům: vedení fakulty se rozhodlo nevydávat fakultní kalendář ve formě „k pověšení na zeď“. Těm, kteří si chtějí tento deficit alespoň částečně kompenzovat, nabízíme ke stažení skládanku fakultního kalendáře „na stůl“ ve tvaru dvanáctistěnu v českéanglické verzi.

Na závěr této mé novoroční zdravice bych rád popřál nám všem do nadcházejícího roku 2023 pevné zdraví, hodně sil a trpělivosti a také dostatek zdravého rozumu, racionality a rozvahy při všech činnostech, které nás v něm čekají. Nezapomeňte, že prvočíselný rozklad čísla 2023 obsahuje hned tři sedmičky a že trojka i sedmička jsou šťastná čísla.

Vše nejlepší v roce 2023.


doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc.
děkan MFF UKPoslechněte si také novoroční epizodu Podcastů z Matfyzu: