Novoroční přání děkana MFF UK

3. ledna 2022

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milé studentky, milí studenti,

rok 2022, do kterého právě společně vstupujeme, je mimo jiné i rokem 70. výročí založení naší fakulty. Jemně tuto událost připomíná už fakultní PF a fakultní kalendář, který je právě v těchto dnech distribuován na pracoviště. Výrazněji si toto výročí připomeneme publikacemi, jejichž vydání v průběhu roku chystáme, fakultě také bude věnováno jedno z mimořádných čísel časopisu Vesmír a kromě slavnostního zářijového shromáždění v Karolinu se snad dočkáme i nějakého dalšího drobného překvapení. 

Za dobu své existence prošla fakulta řadou zkoušek a snad lze říci, že v naprosté většině z nich obstála se ctí. K té aktuální a jedné z největších stále patří periodicky se vracející nedobrá epidemická situace, která dlouhodobě komplikuje výzkum, výuku i provoz fakulty. Přesto jsem dalek toho, abych konstatoval či souhlasil s konstatováním, že rok 2021 byl špatným rokem. Říci něco takového by znamenalo pominout to všechno, co se v uplynulém roce podařilo, ať už na poli výuky, vědy či dalších činností fakulty.

V první řadě mám radost z toho, že se zejména v zimním semestru podařilo udržet výuku v její prezenční podobě, kterou většina z nás považuje za stěžejní formu komunikace mezi studenty a pedagogy. Chci v té souvislosti ocenit především všeobecnou ochotu dodržovat hygienická pravidla, známá jako 4R, bez kterých by toto uspořádání výuky nebylo možné. Myslím nicméně, že jsme velmi dobře zvládli i předchozí výuku distanční. Jedním ze závěrů univerzitní ankety za zimní semestr 2020/2021 bylo i zjištění, že 92 % studentů MFF UK hodnotilo organizaci distanční výuky známkami 1 nebo 2 (známkovalo se jako ve škole) a jako synonyma „pro Matfyz v době koronaviru“ zvolili (v uvedeném pořadí) pojmy zoom, vstřícnost vyučujících a náročnost. Chci proto především poděkovat studentům a pedagogům. Díky jejich vstřícnosti, vzájemné ohleduplnosti a ochotě poskytnout a přijmout distanční alternativu hlavní prezenční výuky se podařilo ve stávajícím akademickém roce, jak věřím, udržet výuku na té úrovni, která Matfyzu sluší.

Navzdory všem obtížím a ztíženým možnostem akademické a vědecké mobility také úspěšně pokračovala vědecká činnost fakulty. Mnozí zaměstnanci i studenti získali významná ocenění či obdrželi prestižní granty, vznikla celá řada vysoce kvalitních publikací. Rád bych, bez nároku na úplnost, zmínil alespoň některé z těchto úspěchů.

V rámci šesté výzvy grantové soutěže MŠMT ČR získal grant ERC CZ dr. Sebastian Schwarzacher (KMA), prestižní grant Evropské unie MSCA (Marie Sklodowska-Curie Action) obdržel dr. Pavel Malý (FÚ UK) a v grantové soutěži Thermo Fisher Scientific/ČSMS uspěla dr. Daria Drozdenko (KFM). Prof. Michal Koucký (IÚ UK) obdržel cenu ministra školství za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti teoretické informatiky, prof. Marie Hušková (KPMS) se stala laureátkou Ceny Milady Paulové za rok 2021 v matematických oborech. Neméně prestižní Cenu Henriho Becquerela získala dr. Lenka Kubíčková (KFNT). Za pozornost stojí také fakt, že akademický portál Research.com zařadil prof. Jana Hajiče (ÚFAL) a prof. Jana Kratochvíla (KAM) do desítky nejlepších informatiků České republiky. Mgr. Tomáš Hrbek, dr. Peter Kúš, dr. Yuria Yakovlev a prof. Vladimír Matolín získali ocenění f-cell award v kategorii Research & Development za inovativní technologii úpravy proton-vodivé membrány využitelné pro elektrolyzéry vody a vodíkové palivové články.

Matfyz byl také výrazně zastoupen při udělování cen Neuron za rok 2021. Mezi oceněné vědce, jejichž doba studia nebo profesní dráha je spojena s Matematicko-fyzikální fakultou UK, patří fyzik Václav Petříček, matematik David Preiss (oba získali cenu za celoživotní přínos vědě), informatik Martin Tancer, fyzička Lenka Zdeborová a matematik Jan Hladký (všichni se stali laureáty ceny pro mladé nadějné vědce).

S radostí se dozvídáme zejména o úspěších, kterých dosahují studenti nebo mladí absolventi naší fakulty. K takovým patří například čtvrté místo, které v konkurenci 113 týmů z celého světa obsadili na mezinárodní matematické soutěže IMC studenti Matfyzu. Také mezi čtyřiadvaceti mladými vědeckými talenty, kteří převzali prestižní ocenění Akademie věd ČR, prémii Otto Wichterleho, lze nalézt čtyři absolventy MFF UK, dr. Petru Sukovou, dr. Františka Lukáče, dr. Petra Vondráčka a dr. Zuzanu Morávkovou. Mezi letošní laureáty Ceny Josefa Hlávky patří i doktorandka Matfyzu Mgr. Denisa Kubániová, prestižní ceny Wernera von Siemense v kategorii nejlepších disertací převzali absolventi MFF UK dr. Markéta Bocková a dr. Libor Šmejkal, který získal také Českou hlavu v Kategorii Doctorandus za přírodní vědy.

Úspěchy studentů i zaměstnanců fakulty v nemalé míře ocenila také sama Univerzita Karlova. Cenu rektora UK pro nejlepší absolventy přírodovědných oborů obdržel Bc. Marian Poljak, v kategorii pro nejlepší absolventy učitelského studia byla oceněna Bc. Lydia Ceháková. Historickou medailí UK bylo oceněno celoživotní dílo v oboru aplikované matematiky a dlouholetá vědecká a pedagogická činnost prof. Jaroslava Nešetřila (IÚUK), zlaté či stříbrné pamětní medaile UK pak obdrželi prof. Jiří Hořejší (ÚČJF), doc. Martin Vlach (KVOF), prof. Josef Štěpánek (FÚ UK), doc. Markéta Lopatková (ÚFAL), prof. Jan Hála (KCHFO) a doc. Zdeněk Drozd (KDF).

Všem zmíněným a jistě mnohým dalším, například těm, kterým se podařilo své vědecké výsledky publikovat v prestižních mezinárodně uznávaných časopisech, a jejichž seznam by tuto zdravici neúměrně prodloužil, srdečně gratuluji.

Rád bych také poděkoval všem, kteří se podíleli na zajištění plynulého chodu fakulty a věnovali jí, když to bylo potřeba, i nemalou část svého volného času. Během roku 2021 došlo k poměrně rozsáhlé personální obměně v administrativě fakulty: na MFF UK tak přišla nová tajemnice, nová právnička a někteří další zaměstnanci správního oddělení; vzniklo zcela nové oddělení podpory grantů a projektů, ve druhé polovině roku také nastoupil do funkce nový vedoucí oddělení PSíK. Jsem rád, že tato personální obměna proběhla plynule a bez větších provozních komplikací i v obtížnějších podmínkách, poznamenaných pandemií. Fakulta v uplynulém roce rozvíjela i další aktivity v rámci své tzv. třetí role. Za všechny lze například zmínit projekt nealkoholického univerzitního piva s názvem Slušné číslo.

Nejen radostná konstatování patří do každoročního bilancování. Vzpomeňme proto krátce i na ty, kteří na fakultě působili a kteří nás v roce 2021 opustili. Byli to profesoři Oldřich Kowalski, Libor Pátý, Karel Vacek (emeritní děkan MFF UK), Jiří Anděl (dlouholetý proděkan MFF UK) a Jan Malý, docenti Oldřich John, Danka Slavínská, Ivo Chudáček a Jaroslav Pantoflíček a dr. Jiří Jelínek. V té souvislosti bych chtěl vzpomenout také v roce 2015 zesnulého prof. Jiřího Matouška, po kterém byla v uplynulém roce pojmenována posluchárna N1 v trojském pavilonu IMPAKT.

Na závěr této své novoroční zdravice bych rád popřál nám všem do nadcházejícího roku 2022 pevné zdraví, hodně sil a trpělivosti, v případě, že by jí bylo zapotřebí, a také dostatek zdravého rozumu, racionality a rozvahy při všech činnostech, které nás v něm čekají. Těším se také na to, že se snad budeme moci v tomto roce potkávat více i osobně, že se nám například podaří obnovit tradiční červnové setkání zaměstnanců a doktorandů či díky volbě netradičního data (9. května) uspořádat fakultní ples. Přejme si konečně, aby se naše opakování znalostí řecké abecedy nedostalo příliš daleko za písmenko omikron.

Vše nejlepší v roce 2022.

 

doc. Mirko Rokyta
děkan


Poslechněte si také rozhovor v rámci Podcastů z Matfyzu: