Novoroční gratulace

29. prosince 2016
Přání děkana k novému roku 2017.

Vážené kolegyně a kolegové, milé studentky a studenti,

ohlížíme-li se za končícím rokem 2016, nelze než znovu skromně konstatovat, že Matfyzu se opět dařilo. Kvalitní vědecká práce našich zaměstnanců i studentů a jejich studijní výsledky se dočkaly řady národních i mezinárodních ocenění.

Prof. Jiří Bičák získal prestižní ocenění Fellow of the American Physical Society, prof. Jan Malý se stal zahraničním členem Finské akademie věd. Dr. Michal Malinský získal cenu Učené společnosti za významné badatelské výsledky, doc. Zdeněk Dvořák cenu Neuron Impuls v oboru matematika. Student Adam Blažek zvítězil v celostátní soutěži diplomových prací s informatickou tématikou IT SPY, tým studentů ve složení Jakub Kocák, Ján Pulmann, Jan Sopoušek a Patrik Švančara zvítězil ve třetím ročníku mezinárodní fyzikální soutěže PLANCKS.

Naši studenti i pracovníci se letos dále těšili z významných ocenění na půdě naší Alma mater. Dr. Hana Šípová obdržela Bolzanovu cenu za nejlepší disertační práci v oblasti přírodních věd, Bc. Lukáš Folwarczný obdržel Heyrovského cenu za vynikající vědecké výsledky v teoretické informatice. Tvůrci výukové hry Československo 38–89 (za Matfyz to byli dr. Cyril Brom a Mgr. Jakub Gemrot) získali Cenu Arnošta z Pardubic za vynikající počin ve vzdělávací činnosti, kolektiv autorů prof. Jiří Matoušek (†), dr. Ida Kantor a doc. Robert Šámal získal Cenu Jaroslava Jirsy za nejlepší učebnici roku v oborech přírodních a matematicko-fyzikálních věd.

Všem oceněným srdečně blahopřeji a děkuji za výbornou reprezentaci Matematicko-fyzikální fakulty UK.

A čím žila fakulta v uplynulém roce? Ve všech budovách probíhaly menší či větší stavební úpravy hrazené z rozpočtu fakulty. V katedrálním objektu areálu Troja se dočkaly rekonstrukce výtahy, v Karlíně byly opraveny komíny a dokončena poslední plánovaná etapa klimatizace, na Karlově proběhla renovace vstupních dveří do objektu Ke Karlovu 3 a na Malostranském náměstí byla instalována pochozí terasa na střeše počítačové laboratoře ve dvoře objektu.

Hlavní stavební akce fakulty posledních a příštích několika let, stavba nového objektu v areálu Troja, se posunula do fáze výběrových řízení. Administrativními úkony dobíhaly činnosti projektů VaVpI, které přinesly fakultě mnohamiliónové investice v roce předchozím. A plně se rozběhly práce na přípravě projektů OP VVV, které by měly přinést nezanedbatelné jak investiční, tak provozní prostředky v letech následujících.

Fakulta vydatně posilovala mezinárodní spolupráci. Úspěšně pokračuje tradiční zapojení do mezinárodních výzkumných projektů a infrastruktur, rozběhly se první projekty v rámci programu Horizon 2020. Fakulta podepsala memorandum o spolupráci s Ton Duc Thang University z Vietnamu. Několikaleté vyjednávání iniciované Matfyzem bylo završeno podpisem dohody o spolupráci a výměně studentů mezi Karlovou univerzitou a University of Oregon v USA. Na roční přednáškový pobyt v rámci programu Fulbright Distinguished Chair přijel prof. Mark A. Novotny z Mississippi State University.

Akademický senát fakulty mne zvolil a Jeho Magnificence rektor jmenoval děkanem na další funkční období. Ve vedení fakulty došlo k jediné změně, doc. Petra Kolmana vystřídal v roli proděkana pro koncepci studia doc. Vladimír Kuboň. Členem kolegia děkana doc. Kolman zůstává jako koordinátor anglického studia a přibyl doc. Ctirad Matyska jako koordinátor OP VVV.

Na poli propagace a třetí role fakulty bylo jistě hlavním činem dokončení záchrany a zpřístupnění cenných archeologických památek v rotundě sv. Václava v malostranském objektu fakulty. Hlavní část finančních prostředků na tyto práce pocházela z tzv. norských fondů, avšak na povinnou spoluúčast přispělo takřka 800 dárců. Kromě studentů a pracovníků fakulty věnovalo nezanedbatelné prostředky mnoho nezávislých dárců jak z České republiky, tak ze zahraničí. Většina z nich se zúčastnila předpremiérového otevření památky na svátek sv. Václava. Projekt průběžně sledovala mnohá česká média, a Matfyz se tak dostal do povědomí české veřejnosti jako instituce, která se věnuje nejen výzkumu a vzdělávání ve svých oborech, ale pečuje také o kulturní dědictví, které se řízením osudu objevilo v jím užívaných objektech.

V roce 2016 se dále rozšiřoval partnerský program podpisem smluv nejen s významnými firmami na poli IT, ale i s bankovními domy a dalšími institucemi. Jednorázového rozšíření podpisem sedmi smluv doznal i program fakultních škol.

Stalo se již pravidlem, že fakultní veřejnost má možnost se společensky setkávat nejen před prázdninami v trojském areálu, ale také skoro každé první úterý v měsíci na fakultních koncertech. V roce 2016 se tyto koncerty staly tak populárními, že několik z nich bylo „vyprodáno“ během několika dnů či hodin. Zájem fakultní veřejnosti o ně mne těší, stejně tak jako zájem o první hmatatelný výsledek memoranda o spolupráci s netradičním partnerem akciovou společností Znovín Znojmo. Trojice vín πnot noir nejenže získává medaile na světových soutěžích, ale každá dodávka do fakultního e-shopu je vyprodána během několika dnů.

Symbolickým přípitkem fakultním vínem končím ohlédnutí za rokem 2016. Prvočíselný rok 2017 již klepe na dveře a s ním mimo jiné inventura a příprava nových vnitřních předpisů fakulty v návaznosti na nedávno zaregistrované vnitřní předpisy UK, zahájení stavebních prací na novém pavilonu v areálu Troja, rozběhnutí projektů Primus, které byly fakultě přiděleny v nové univerzitní soutěži v počtu větším, než jsme původně doufali, a postupné nastartování různých projektů OP VVV. Čeká nás však také druhá sada πnotů, které už nazrávají ve sklepích Znovínu. Máme se vskutku na co těšit.

Všem studentům, vědeckým, pedagogickým a administrativním pracovníkům fakulty děkuji za zodpovědnou práci v roce 2016 a přeji mnoho zdraví a osobních i pracovních úspěchů v roce 2017.

Jan Kratochvíl
děkan