Novoroční gratulace

29. prosince 2014
Přání děkana MFF UK k novému roku 2015.

Vážené kolegyně a kolegové, milé studentky a studenti,

s blížícím se koncem kalendářního roku bych se rád krátce ohlédl za uplynulými měsíci. Za rokem, kdy se fakultě jako celku velmi dařilo. O úspěších našich pracovníků a studentů se pravidelně dozvídáme z webových stránek fakulty, na jejichž barevnou grafiku jsme si všichni rychle zvykli, stejně jako na rychlost, se kterou se na nich objevují novinky a zprávy o našich úspěších. Nelze zde vyjmenovat všechny.

V poslední době nás například potěšila výrazně nadprůměrná úspěšnost v grantových soutěžích GAČR, významná ocenění našich pracovníků Hlávkovou nadací a nadací Neuron, postup studentského týmu do světového finále ACM International Collegiate Programming Contest či udělení Best paper award doktorandce a jejímu školiteli v prestižním matematickém časopise. Potěšení nám přinesla také úspěšná spolupráce s Filozofickou fakultou UK a Ústavem soudobých dějin AV ČR, jejichž pracovníci se spolu s našimi podíleli na vytvoření výukové počítačové hry, která postoupila mezi tři nejlepší do světového finále soutěže Serious Games Showcase & Challenge. Všem těmto a podobně oceněným studentům či zaměstnancům k jejich úspěchům gratuluji.

V uplynulém roce se fakulta a její pracovníci účastnili organizace řady významných akcí, mezinárodních konferencí a pracovních setkání výzkumných infrastruktur. Mimo jiné se Karlova univerzita díky našim částicovým fyzikům významně podílela na oslavách 60. výročí založení CERN. Zapojení do mezinárodního výzkumu a spolupráce je pro fakultu nesmírně důležité. Udržujeme tím nejen špičkovou úroveň vlastního výzkumu a výuky, ale posilujeme také svoji pozici jako jedné z nejvýznamnějších vědecko-pedagogických institucí v republice.

V roce 2014 fakulta oficiálně převzala web matfyz.cz, který se stal neformální výkladní skříní fakulty směrem k veřejnosti, našim absolventům i k nám samým. Péče o informovanost veřejnosti o našich studijních programech či výzkumných úspěších a další propagační aktivity fakulty slavily výrazný úspěch při zhodnocení přijímacího řízení v roce 2014. Přes stále ještě neutěšenou demografickou křivku nastoupilo letos do prvních ročníků bakalářského a magisterského studia o 15 % studentů více než loni. Takový nárůst je v rámci celé Univerzity Karlovy (a nejen jí) skutečně nadprůměrný.

I když to zatím není příliš viditelné, mnoho úsilí věnovala fakulta v roce 2014 přípravě investičních akcí. Z prostředků programu OP VaVpI budeme v roce 2015 financovat rekonstrukci střechy objektu vývojových dílen a velkých poslucháren v areálu Troja, ze stejných zdrojů uhradíme opravu střechy malostranské budovy spojenou s využitím části podkroví a posílíme vědecko-výzkumný a výukový potenciál fyzikální sekce nákupem unikátních experimentálních a měřicích přístrojů.

V karlínské budově byly vytvořeny nové pracovny pro doktorandy a byla zahájena instalace klimatizace. Navíc se blíží pokládání základního kamene nového trojského pavilonu. Protože většina těchto akcí musí být hotova do konce roku 2015, budou muset stavební práce probíhat již během letního semestru. Příští rok tak bude velmi náročný pro všechny pracovníky správy budov a bude od zaměstnanců i studentů často vyžadovat velkou dávku tolerance, o kterou vás všechny tímto žádám.

Zcela unikátní stavební akcí sahající svým významem daleko nad rámec fakulty je projekt zpřístupnění základů a dlažby rotundy sv. Václava z 11. století. Tato národní historická památka byla objevena při rekonstrukci naší malostranské budovy před zhruba 10 lety. Od té doby je zakonzervována a veřejnosti nepřístupná. Na projekt, který předpokládá těsnou spolupráci archeologů, restaurátorů a specializované stavební firmy, jsme získali podporu Ministerstva kultury ČR a Ministerstva financí ČR prostřednictvím Norských fondů. V těchto dnech jsme zpřístupnili webovou aplikaci, která o projektu informuje veřejnost a zprostředkovává spoluúčast zájemců na dofinancování této akce.

Úkoly, které jsme si uložili, nám slibují rušný rok 2015. Věřím, že je společným úsilím dovedeme k úspěšnému cíli a za rok najdeme Matfyz o něco krásnější, prostornější, vědečtější i kulturnější. Za zodpovědnou práci v roce 2014 vám všem upřímně děkuji a do roku 2015 přeji mnoho zdraví a osobních i pracovních úspěchů.

Jan Kratochvíl
děkan