Nové vedení MFF UK se ujímá úřadu

7. září 2020

Od 6. 9. 2020 má Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy oficiálně nového děkana, kterým je doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc. Spolu s ním zahajuje činnost také nové kolegium.

Vedení fakulty částečně zachovává kontinuitu s předchozím, avšak personální obměna není zanedbatelná. Pro funkční období 2020–2024 je složení kolegia děkana v danou chvíli následující:

Děkan fakulty
doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc. (sekce M)

Proděkan pro vědeckou činnost a zahraniční styky
prof. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr. (sekce F)

Proděkan pro studijní záležitosti
doc. Mgr. Michal Kulich, Ph.D. (sekce M)

Proděkan pro koncepci studia
doc. RNDr. Vladislav Kuboň, Ph.D. (sekce I)

Proděkan pro rozvoj
prof. RNDr. Ladislav Skrbek, DrSc. (sekce F)

Proděkan pro fyzikální sekci
prof. Ing. Jan Franc, DrSc. (sekce F)

Proděkan pro informatickou sekci
prof. RNDr. Jiří Sgall, DrSc. (sekce I)

Proděkan pro matematickou sekci
prof. RNDr. Vít Dolejší, Ph.D., DSc. (sekce M)

Proděkan pro PRopagaci
doc. RNDr. Martin Vlach, Ph.D. (sekce F)

Děkan doc. Mirko Rokyta bude slavnostně inaugurován ve středu 9. 9. 2020.

OPMK, foto Tomáš Princ