Nové experimenty kvantové biologie

6. března 2014
Mgr. Tomáš Mančal, Ph.D., představil v rámci tradiční Strouhalovské přednášky své vědecké pojednání nazvané Koherentní optická spektroskopie světlosběrných antén: pro a proti kvantové biologie.

Mgr. Tomáš Mančal, Ph.D., představil v rámci tradiční Strouhalovské přednášky své vědecké pojednání nazvané Koherentní optická spektroskopie světlosběrných antén: pro a proti kvantové biologie.

Tradice Strouhalovských přednášek sahá do roku 1998, kdy se slavilo devadesáté výročí první přednášky profesora Čeňka Strouhala při otevření Fysikálního ústavu University Karlo-Ferdinandovy. Tradice cyklu přednášek započala přednáškou profesora Matolína o modelových studiích tenkých vrstev a povrchů.

Mgr. Tomáš Mančal, Ph.D., se zabývá pozorováním dlouho žijících kvantových superpozic elektronových stavů ve fotosyntetických aparátech bakterií a rostlin. Toto pozorování je umožněno experimentální realizací optických obdob koherentních spektroskopických experimentů s více pulsy, které známe z nukleární magnetické rezonance. Nové experimenty přinesly bezprecedentní kombinaci vysokého časového a spektrálního rozlišení a dovolily rozložit obvykle jednodimenzionální spektrální informaci do vícerozměrných map. Mnohokrát se v této souvislosti hovořilo o zrodu nového vědního oboru: kvantové biologie.

Mgr. Tomáš Mančal, Ph.D., (*1974); vystudoval obor teoretická fyzika na Matematicko-fyzikální fakultě UK, doktorát získal na Humboldtově univerzitě v Berlíně (2002). Během svého postdoktorského pobytu na Kalifornské univerzitě v Berkeley v letech 2003 až 2006 se začal zabývat teorií časově rozlišené spektroskopie molekulárních komplexů, především pak fotosyntetických antén. Od konce roku 2006 působí na Fyzikálním ústavu Univerzity Karlovy, kde se zabývá jevy přenosu excitační energie v molekulárních komplexech a vlivy intramolekulárních vibrací a proteinového okolí na ně. V popředí jeho zájmu stojí stále biofyzikální aplikace teorie přenosových jevů a jejich časově rozlišená spektroskopie.

- OMK -