Nejlepší práce v oblasti spektroskopie

17. prosince 2019

Celkem pět zástupců Matematicko-fyzikální fakulty UK získalo ocenění v soutěži, kterou každoročně pořádá Spektroskopická společnost Jana Marka Marci.

Do soutěže o nejlepší práce mladých autorů v oblasti spektroskopie bylo letos přihlášeno devět diplomových prací (kategorie A – určeno pro studenty magisterského studia) a čtyři soubory publikovaných prací (kategorie B – určeno pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky do 35 let).

V kategorii A měla MFF UK čtyři zástupce, přičemž všichni získali ocenění. První místo obsadil Mgr. Jindřich Pipek s prací, která se zabývá metodikou měření transientních proudů v polovodičových detektorech záření. Autor ve své práci ukázal, že doposud používané teoretické modely nepopisovaly dostatečně přesně experimentální výsledky získané pomocí této metody. Vytvořil proto nový teoretický model, který zahrnuje další efekty ovlivňující kvalitu detektorů (např. prostorový náboj vytvořený záchytem nosičů náboje na mělkých a hlubokých pastech), a jeho platnost ověřil pomocí Monte Carlo simulací. Přestože se práce nezabývala přímo spektroskopií, svojí kvalitou a vědeckým přínosem pro vývoj nových detektorů velice zaujala Hlavní výbor SSJMM, který práce hodnotil v tajném hlasování.

O druhé místo se podělily Mgr. Ráchel Sgallová (Termodynamika tvorby DNA vlásenek) a Mgr. Alžběta Kuižová (Ramanova spektroskopie kapkově nanášených povlaků biologicky významných molekul). Třetí místo získal Mgr. Matyáš Zetek s prací zabývající se strukturními defekty detektorů záření na bázi SiC.

V kategorii B se na třetím místě umístil RNDr. Lukáš Beran se souborem pěti prací o optických a magnetooptických vlastnostech tenkých vrstev feromagnetických granátů, které vznikly v průběhu jeho doktorského studia na Fyzikálním ústavu Univerzity Karlovy v Oddělení optoelektroniky a magnetooptiky.

Všem oceněným gratulujeme.

Peter Mojzeš
Foto: Spektroskopická společnost JMM