Konference ICRA poprvé v Praze

30. srpna 2018

V polovině srpna přijelo do Prahy 250 matematiků z 33 zemí světa na workshop a 18. mezinárodní konferenci o reprezentacích algeber.

Před několika lety byla MFF UK poctěna návrhem ICRA Scientific Committee na uspořádání jedné z největších světových konferencí v teoretické matematice, International Conference on Representations of Algebras (ICRA). Tato konference se koná od roku 1974 každé dva roky a prezentuje nejnovější výsledky z širokého spektra oblastí teorie reprezentací. Konferenci tradičně předchází workshop, který umožňuje doktorandům a mladým vědcům seznámit se podrobněji s vybranými novými tématy, prezentovanými v několika cyklech přednášek významnými světovými experty.

Původní téma konference, teorie konečně dimenzionálních lineárních reprezentací grafů, se za více než 40 let jejího konání postupně rozšířilo o řadu dalších oblastí algebry a geometrie, a jejich aplikace, mimo jiné v kombinatorice, topologii a teoretické fyzice. „Charakteristickým rysem ICRA 2018 bylo významnější zastoupení metod homologické algebry, která je tradičně pěstována i na MFF UK. Tyto metody a jejich aplikace byly tématem několika plenárních přednášek, i dvou ze šesti paralelních sekcí konference,“ uvedl předseda organizační komise ICRA 2018 prof. Jan Trlifaj.

Protože Univerzita Karlova nedisponuje dostatečně velkými prostorami vhodnými pro uspořádání tak velké konference, probíhala ICRA 2018 v týdnu od 13. do 17. srpna v prostorách ČVUT, s významnou podporou FEL ČVUT, která konferenci spolupořádala. Konferenci i workshopu předcházelo slavnostní večerní zahájení v malostranském refektáři na MFF UK. Hlavní společenskou událostí byl koncert v rámci konferenční večeře, na kterém vystoupil absolvent MFF UK, violoncellista Jan Pech.

Na konferenci prezentovali své nové výsledky zástupci hlavních světových škol teorie reprezentací z Německa, Japonska, Číny a USA, ale např. i z Iránu. Celkem bylo proneseno více než 150 přednášek. S plenární přednáškou vystoupili mj. Osamu Iyama z Nagoya University, zvaný řečník letošního ICM v Rio de Janeiru, Bernhard Keller (Univ. Paris VII – Diderot), Jeremy Rickard (Univ. Bristol) a Markus Reineke (Univ. Bochum).

Již více než deset let patří k tradici konferencí ICRA i předání ICRA Award, ocenění, které je určeno nejlepším mladým vědcům v teorii reprezentací. Letos cenu získali Gustavo Jasso Ahuja z Univ. Bonn a Julian Kühlshammer z Univ. Stuttgart. „Jejich práce jsou dalším dokladem toho, že teorie reprezentací poskytuje efektivní aparát ke studiu jiných oblastí matematiky. Jasso ukázal, jak využít reprezentací Auslanderovy algebry ve vyšších dimenzích k získání nových výsledků a hlavně zcela nového vhledu do některých partií algebraické topologie. Kühlshammer použil techniku tzv. bocses k vytvoření analogie mezi klasickou teorií borelovských podalgeber Lieových algeber a exaktních borelovských podalgeber kvazidědičných algeber,“ uvedl prof. Trlifaj.

ICRA 2018 se uskutečnila za významné finanční podpory Nadace RSJ, Nadačního fondu Neuron, Grantové agentury ČR, a v neposlední řadě i nového programu Podpora internacionalizace na UK.

– OPMK –