Jednání o spolupráci s univerzitou v Dnipru

22. listopadu 2023

Dne 9. listopadu 2023 navštívili Matematicko-fyzikální fakultu zástupci ukrajinské Oles Honchar Dnipro National University v rámci jejich týdenní oficiální návštěvy Univerzity Karlovy. Delegaci v čele s rektorem prof. Sergiyem Okovytyym přivítal děkan doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc., společně s proděkanem prof. RNDr. Zdeňkem Doležalem, Dr. Vedle vedení fakulty se schůzky zúčastnili i vybraní akademičtí pracovníci MFF UK.

Záměrem setkání bylo vzájemné představení obou institucí za účelem nalezení styčných bodů budoucí spolupráce. Proděkan Doležal zdůraznil především roli vědecké spolupráce jako základního kamene pro rozvoj dalších aktivit. Několik konkrétních návrhů v tomto směru padlo již během diskuze. Spolupráce těchto dvou institucí se značnou akademickou tradicí může bezpochyby přinést nové příležitosti jak pro vědecké pracovníky, tak studenty.

Oles Honchar Dnipro National University (DNU) byla založena v roce 1918. Má 14 fakult, 3 vzdělávací centra a 3 výzkumné ústavy. V roce 2022 uzavřela s Univerzitou Karlovou rámcovou smlouvu (MoU) a v témže roce se stala součástí konsorcia The Eastern Partnership University Cluster, které vzniklo z podnětu Univerzity Karlovy pod záštitou Aliance 4EU+.

Univerzita Karlova též vystupuje v roli koordinátora projektu MZV ČR „Podpora zvyšování kvality výuky, výzkumu a mezinárodní činnosti na Oles Honchar Dnipro National University (DNU)“, dotační program „Posilování kapacit veřejných vysokých škol na Ukrajině a v Moldavsku v roce 2023“. V jeho rámci se návštěva DNU na Univerzitě Karlově uskutečnila.

OVZS