Jarníkovská přednáška prof. Eduarda Feireisla

13. října 2015
Dne 7. října se konala již tradiční významná Jarníkovská přednáška. Tentokrát svou přednášku nazvanou Tekutiny v pohybu představil prof. Eduard Feireisl. Na závěr převzal z rukou děkana pamětní list.

Dne 7. října se konala již tradiční významná Jarníkovská přednáška. Tentokrát svou přednášku nazvanou Tekutiny v pohybu představil prof. Eduard Feireisl. Na závěr převzal z rukou děkana pamětní list.

Název přednášky Tekutiny v pohybu odkazuje k oboru mechaniky tekutin, kterým se prof. Feireisl dlouhodobě zabývá. Jak sám profesor řekl, mechanika tekutin je zatím velmi málo probádaná. „Mechanika tekutin zažila v oblasti reálných aplikací enormní pokrok. Její záběr sahá od konstrukce letadel, lodí i aut přes předpovědi počasí, lékařské aplikace a modelování růstu nádorů až do evoluce plynových hvězd a kosmologie. Přesto však zůstávají matematické otázky, které se týkají fundamentálních rovnic mechaniky tekutin, nevyřešeny,“ bylo vepsáno v pozvánce na přednášku.

Eduard Feireisl se narodil v roce 1957 v Kladně. Matematicko-fyzikální fakultu dokončil v roce 1982, Ph.D. získal o čtyři roky později, DrSc. v roce 1999, v roce 2009 se stal docentem a od roku 2011 je řádným profesorem Univerzity Karlovy v Praze.

Hlavním zájmem prof. Feireisla je matematická teorie parciálních diferenciálních rovnic (PDEs) se speciálním zaměřením na rovnice mechaniky tekutin. Profesor je hlavním představitelem tzv. české školy PDEs založené Jindřichem Nečasem. Eduard Feireisl byl dvakrát oceněný Akademií věd ČR (2004, 2009), získal prestižní grant Praemium Academiae (2007–2013). V roce 2013 obdržel významný evropský grant ERC Advanced Grant (AdG2012) nazvaný „Matematická termodynamika tekutin“.

Na závěr přednášky obdržel profesor listinu s tiskem od Františka Netopila, na níž byl zobrazen prof. RNDr. Vojtěch Jarník, DrSc, jehož jménem je cyklus přednášek zaštítěn.


Součástí programu bylo také předání dekretu o jmenovaní emeritním profesorem UK dlouholetému proděkanu prof. RNDr. Jiřímu Andělovi, DrSc.

Jiří Anděl po celou dobu své profesní činnosti pracoval na MFF UK. V létech 1977–1981 byl pověřeným vedoucím katedry pravděpodobnosti a matematické statistiky a v létech 1981–1993 řádným vedoucím této katedry. V létech 1993–1996 byl proděkanem pro matematiku a v létech 1996–2012 proděkanem pro pedagogické záležitosti. Kromě běžné agendy měl na starosti zavedení studijního informačního systému, zavedení kreditního systému a přípravu akreditačních materiálů.

Jiří Anděl patří mezi naše přední odborníky v oboru matematická statistika. Publikoval 176 vědeckých, aplikačních a popularizačních prací. Dále publikoval 6 knih. Některé byly přeloženy a vydány v zahraničí (Německo, USA). Jeho vědecké výsledky byly převzaty do zahraničních monografií. Absolvoval studijní a přednáškové pobyty na zahraničních univerzitách (Vídeň, Hamburk, Berlín, Madrid, Neapol, Řím, Bergen). Patřil k zakládajícím členům České statistické společnosti a byl jejím prvním předsedou v létech 1990–1993.

Zvláštního ocenění si zaslouží pedagogická práce Jiřího Anděla. Modernizoval přednášky zejména z matematické statistiky a ze stacionárních procesů. Napsal k nim učebnice, které se dočkaly několika vydání.

Všestranný přínos Jiřího Anděla pro MFF a UK byl oceněn několika medailemi. Kromě toho v roce 1990 J. Anděl obdržel z rukou předsedy vlády Národní cenu České republiky.

Jiří Anděl věnoval mnoho času a energie organizační práci pro fakultu i pro UK ve funkci vedoucího katedry a proděkana. Jeho vědecká práce byla přitom na vysoké úrovni a jeho výsledky jsou citovány v našich i zahraničních pracích. Intenzivně se věnoval i pedagogické práci, vydával skripta a učebnice.

- OMK -