Heidelberg – Praha: 25 let partnerství

29. dubna 2015
Univerzita Karlova a Ruprechto-Karlova univerzita v Heidelbergu slaví 25 let partnerství. Český partner při této příležitosti ocenil dvě významné osobnosti heidelberské univerzity, prof. Willi Jägera a prof. Rolfa Rannachera.

Univerzita Karlova a Ruprechto-Karlova univerzita v Heidelbergu slaví 25 let partnerství. Český partner při této příležitosti ocenil dvě významné osobnosti heidelberské univerzity, prof. Willi Jägera a prof. Rolfa Rannachera.

Formální spolupráce Karlovy univerzity a Univerzity Heidelberg započala podpisem smlouvy o partnerství před 25 lety, neformální vazby se však datují až do středověkých časů. Třídení oslava dosavadního partnerství, které se účastní zástupci obou univerzit, byla zahájena v pondělí 27. dubna ve Vlasteneckém sále Karolina. Rektor UK, prof. Tomáš Zima, v úvodním projevu ocenil dobré vztahy univerzit a vyslovil přání, aby se vzájemná spolupráce prohlubovala i nadále. Toto přání poté prof. Zima a rektor heidelberské univerzity, prof. Bernhard Eitel, stvrdili podpisem aktualizované dohody o partnerství.

U příležitosti oslav dlouhodobé spolupráce MFF UK navrhla udělení titulu hostujícího profesora prof. Willi Jägerovi a předání zlaté pamětní medaile prof. Rolfu Rannacherovi. Prof. Jäger obdržel titul osobně při zahájení oslav, pamětní medaili převzal prof. Rannacher v zastoupení prof. Eitelem.

Prof. Dr. Willi Jäger, dr. h. c. mult., je matematikem a odborníkem na nelineární parciální diferenciální rovnice a vizualizaci výpočetních a experimentálních dat. Je zakladatelem Interdisciplinárního centra pro vědecké výpočty (IWR) a od roku 2004 také koordinátorem Centra pro modelování a simulaci v biologických vědách (BIOMS). Významně se zasloužil o rozvoj vědecké spolupráce mezi zeměmi střední a východní Evropy. Za dlouholetý vědecký přínos byl vyznamenán Spolkovým křížem Za zásluhy.

Prof. Dr. Rolf Rannacher, dr.h.c., se zabývá numerickou i výpočtovou matematikou a matematickým modelováním a významně se podílí na mezinárodním propojování matematických pracovišť. Pro Karlovu univerzitu garantuje spolupráci v oblasti numerické matematiky a matematického modelování a podílí se na organizaci konference Numerical Modelling in Continuum Mechanics, která se koná v Praze. Aktuálně prof. Rannacher usiluje o začlenění českých postgraduálních studentů do mezinárodní školy pro postgraduální studium na Univerzitě Heidelberg.

Po zahájení oslav následovala diskuze, během níž zástupci obou univerzit přiblížili směr, kterým by se další spolupráce měla ubírat. Hovořili zejména o jejím prohlubování a mimo jiné také o velkém významu studijní i pracovní zahraniční zkušenosti.

V rámci oslav 25 let partnerství univerzit probíhají 28. – 29. 4. panelové diskuze. Jejich podrobný program najdete na samostatné stránce.

- OMK -