Dlažba pro rotundu sv. Václava – Designer11th

7. ledna 2016
Soutěž o návrh možného dlaždicového uspořádání historické podlahy rotundy na Malostranském náměstí v Praze.

Soutěž o návrh možného dlaždicového uspořádání historické podlahy rotundy sv. Václava na Malostranském náměstí v Praze pro restaurátorsko-výstavní účely

Zadání soutěže

V budově Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, v bývalém profesním domě Tovaryšstva Ježíšova na Malostranském náměstí v Praze, byly v roce 2004 archeologickým týmem pražského Národního památkového ústavu (NPÚ) objeveny pozůstatky unikátní rotundy sv. Václava. Tu považovali historikové i archeologové po 376 let za ztracenou. Badatelé ji v průběhu staletí hledali několikrát, ale vždy nakonec konstatovali, že zanikla beze stopy při budování jezuitského profesního domu.

Jeden z nejvýznamnějších objevů v prostorách bývalé rotundy představuje torzo původní románské podlahy, které staví celé naleziště na čelní místo mezi památkami románského umění ve střední a východní Evropě. Jde o keramickou dlažbu z 11. století, tzv. svatováclavskou variantu podlahových dlaždic vyšehradského typu, tvořenou kombinací reliéfních šestibokých dlaždic se dvěma motivy (lev, gryf – obr. 1) s dlaždicemi tvaru rovnostranného trojúhelníka. Na základě přesného zaměření polohy intaktně dochovaného fragmentu dlažby a půdorysu nadzemního zdiva rotundy mohli archeologové rekonstruovat její rámcovou skladbu v prostoru.

Matfyzu se podařilo v letošním roce získat finanční podporu na konzervaci a zpřístupnění rotundy sv. Václava v rámci grantové podpory fondů z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. V současné době probíhají archeologické, restaurátorské a stavební práce v rotundě. Co se nám však dosud nedaří, je nalezení klíče, podle kterého byla dlažba v rotundě skládána. Dosud vše, co se nám o způsobu tvorby projektů románských rotund podařilo zjistit, vychází z originálních a často důmyslně skrytých geometrických a matematických řešení. Proto předpokládáme, že i střídání motivů lev – gryf podléhá nějaké složitější matematické kombinaci.

Vzhledem k tomu, že se v rámci prezentace a zpřístupnění prostoru rotundy sv. Václava chystá částečná rekonstrukce podlahy, lépe řečeno pokládka repliky původní podlahy, rádi bychom dosáhli co nejpravděpodobnější skladby dlaždic. Proto vypisujeme soutěž „Designer11th pro rotundu sv. Václava“ (dále jen Designer11th) pro univerzitní veřejnost.

V čem soutěž spočívá?

Na předloženém schématu skladby dlažby jsou vyznačeny dlaždice nalezené v původní poloze. Na základě tohoto drobného torza je nutno v rámci soutěže vytvořit návrh pokládky celé dlažby, který respektuje rozložení dochovaných dlaždic (viz obr. 2 a 3) a přitom je logickým a esteticky konzistentním způsobem doplňuje. Je pravděpodobné, že takových řešení je velké množství a není mezi nimi žádné, které by bylo jednoznačně nejpravděpodobnější, dochovaný fragment lze i například symetricky replikovat.

Jako podklad pro řešení soutěžního zadání předkládáme schéma, ve kterém je rozmístění dlaždic bezpečně potvrzeno autentickou polohou in situ – tj. 21 dlaždic, z toho 9 s gryfem a 12 se lvem (obr. 2). Tuto přesnou informaci doplňují ještě orientační údaje o rozptýlených nálezech několika okolních dlaždic (obr. 3). Jde o zlomkovité, nečitelné, převrácené či jinak poškozené jednotky dlažby. Mohou sice poskytnout jisté vodítko, ale jejich poloha je jen pravděpodobná a rozhodně nikoliv směrodatná.

Ačkoli je v původní autentické poloze větší počet lvů než gryfů, v poměru 12:9, v počtu zlomků šestibokých dlaždic nalezených v nejrůznějších místech, která nemají žádnou vypovídací hodnotu k určení jejich původní polohy, je (po určité korekci) poměr opačný 20:36. Vzhledem k tak malému počtu nálezů se domníváme, že poměr nalezených dlaždic či jejich zlomků může být náhodný a nemusí hrát v systému skladby velkou roli.


Statut přihlášení

Soutěž „Designer11th pro rotundu sv. Václava“ vyhlašuje a pořádá Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze (dále jen MFF UK). Hlavním cílem a účelem Designera11th je získání návrhu možného dlaždicového uspořádání podlahy rotundy sv. Václava pro restaurátorsko-výstavní účely. Designer11th je určen pro autory či kolektivy autorů z řad univerzitní veřejnosti (amatérské i profesionální tvůrce) bez omezení věku.

Soutěžní příspěvky mohou mít v podstatě libovolné zpracování, nutná je však dobrá technická a dokumentační úroveň. Rozhodujícím kritériem je vhodné písemné zdůvodnění (např. matematické nebo umělecké odůvodnění) konkrétního návrhu, vč. rozboru, zda je v soutěžním návrhu použita varianta autentického uložení dlažby či zda je užito i pravděpodobného usazení dlaždic z nalezených úlomků, případně v jakých kombinacích apod.

Vítězný návrh bude týmem archeologů a restaurátorů fyzicky realizován v průběhu dubna 2016 v rotundě sv. Václava na Malostranském náměstí v Praze. Široké veřejnosti bude restaurovaná podlaha představena slavnostně 28. září 2016 s uvedením jména autora (autorů) vítězného návrhu.

Harmonogram soutěže

  • Vyhlášení soutěže: 8. ledna 2016
  • Příjem přihlášek, vč. zaslání návrhů: do 3. března 2016

Registrace do soutěže

Designer11th přijímá soutěžní příspěvky od autorů s přímou vazbou na Univerzitu Karlovu (studenti, zaměstnanci, absolventi atp.). Registrace je zdarma. Přihlášení soutěžního příspěvku musí provést autor či autorský kolektiv.

Uzávěrka přihlášek je 3. března 2016 včetně. Příspěvky je nutno přihlásit emailem na adresu pr@mff.cuni.cz s uvedením „SOUTEZ – DLAZBA“ jako Předmětu emailu. Vlastní návrh musí být přílohou emailu, a to ve formátu *.pdf, jejíž velikost nepřesáhne 5 MB.

Autoři mohou přihlásit více návrhů (např. s využitím různých podmínek u původní polohy dlažbu – autentická vs. pravděpodobná poloha). Každý soutěžní příspěvek musí být označen výstižným názvem. Pořadatel soutěže může přijmout i jiné formáty, ovšem pouze po předchozí dohodě.

Organizátoři soutěže si vyhrazují právo vyloučit příspěvky bez předání k posouzení Porotě u příspěvků, které nesplňují zaměření soutěže, jakožto i příspěvky, které nevyhovují níže uvedeným parametrům, nebo příspěvky, které jsou obsahově v rozporu s českou legislativou.

Výběr soutěžních návrhů

Soutěžní návrhy budou Porotou hodnoceny podle několika kritérií, z nichž mohou být rozhodující zejména matematická kombinace a symetrie, historická věrohodnost uspořádání, umělecké pojetí, originalita nápadu a estetická úroveň. Jednotlivá kritéria nemají stejnou váhu a jsou pouze určitým vodítkem.

Ocenění bude spojeno s udělením exkluzivního dárkového předmětu – Kleinovy láhve, uvedením jména autora (autorského kolektivu) v prostoru rotundy sv. Václava a finanční odměnou ve výši 5 000 Kč.

Účastí v soutěži nemá soutěžící právní nárok na výhru a nepeněžní ceny nelze ani alternativně plnit či proměnit v penězích. Soutěžní příspěvky soutěže Designer11th budou podle potřeby pořadatele zveřejňovány už v jejím průběhu na www.matfyz.cz, sociálních sítích fakulty, případně na oficiální stránce fakulty.

Právní ustanovení

Účastník (dále jen „soutěžící“) přihlášením stvrzuje, že je autorem návrhu dlažby jako autorského díla (dále jen „návrh“) a že je oprávněn ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (autorský zákon), s tímto návrhem jako autor svobodně nakládat v rozsahu odpovídajícím účelu, obsahu a cílům soutěže. Příspěvek nesmí porušovat autorská a osobní práva třetích osob. Soutěžící přihlášením návrhu do soutěže uděluje pořadateli souhlas k bezplatnému užití návrhu v souladu s pravidly, zejména souhlasí s tím, aby pořadatel použil návrh pro propagační účely na www stránkách MFF UK a jiných propagačních materiálech pořadatele, souhlasí se zveřejněním návrhu u mediálních partnerů pořadatele v tištěných, elektronických a jiných komunikačních médiích, bez omezení území, času a množství. Soutěžící přihlášením návrhu do soutěže dále potvrzuje, že má případně řádně vypořádány nároky třetích osob týkající se práv na ochranu osobnosti, osobních údajů a majetku v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy, zejména zákona č. 89/2012 Sb., NOZ, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (autorským zákonem) a zákona č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákonem o ochraně osobních údajů). Soutěžící přihlášením návrhu potvrzuje, že souhlasí bez výhrad s podmínkami uvedenými v pravidlech soutěže a uděluje současně pořadateli nevýhradní časově a místně neomezené oprávnění dílo užít všemi způsoby ve smyslu § 12 autorského zákona v rozsahu odpovídajícím účelu, obsahu a cílům soutěže. Pořadatel deklaruje, že autorova práva na další použití soutěžního příspěvku nejsou omezena.

– OMK –

Z médií