Co může Matfyz nabídnout lékařským oborům

16. dubna 2013
16. dubna proběhl v refektáři budovy Matematicko-fyzikální fakulty na Malostranském náměstí jednodenní seminář pod zkratkou MFiLF: matematika, fyzika, informatika, lékařství, farmaceutika.

16. dubna proběhl v refektáři budovy Matematicko-fyzikální fakulty na Malostranském náměstí jednodenní seminář pod zkratkou MFiLF: matematika, fyzika, informatika, lékařství, farmaceutika.

Cílem semináře bylo nejenom zmapovat existující mezioborovou spolupráci, ale také blíže definovat požadavky lékařství a farmaceutiky. „Řada aplikací matematiky a fyziky v lékařství dnes staví nejen na rychlosti a výpočetní síle současných počítačů, ale i na sofistikovaných databázových systémech a netriviálních programátorských dovednostech,“ zní ve společném průvodním slově děkana MFF UK prof. Jana Kratochvíla, a děkana 1. LF UK prof. MUDr. Aleksi Šedo.

Program byl rozdělen do dvou bloků. V dopoledním se návštěvníci seznámili v osmi prezentacích s aktuálními projekty interdisciplinární spolupráce. V odpoledním čase dimenzovaném na 19 prezentací bylo představeno spektrum aktivit nabízených ke spolupráci.

O významu semináře MFiLF jsme hovořili s děkanem MFF UK prof. Janem Kratochvílem.

Co konkrétně může MFF UK lékařům nabídnout?

Domnívám se, že největší pocit zadostiučinění mohou přinést výzkumníkům aplikace, které pomohou zachránit lidské životy nebo je zkvalitnit. Spolupráce s lékaři probíhá na všech sekcích – matematické (např. matematické modely buněk a orgánů, zpracování tomografických obrazů, statistické zpracování velkých souborů dat), fyzikální (např. vývoj materiálů pro kloubní náhrady, zdokonalování optických zobrazovacích metod, využití nanokrystalů pro luminiscenční značkování ve vzorcích) i informatické (inteligentní vyhledávání v rozsáhlých datových souborech i jejich návrh, zpracování obrazu pokročilými metodami počítačové grafiky, počítačové simulace buněčných pochodů či reakce na různé varianty terapie).

Jedná se o první pokus takového mezioborového propojení?

Jedná se o první seminář napříč všemi existujícími či potenciálními rovinami spolupráce. Úspěšná spolupráce však probíhá již dlouho. Řada skupin z MFF UK spolupracuje nejen s lékaři a výzkumnými pracovníky z 1. LF UK, ale i s dalšími fakultami UK.

Jak vypadá praktická spolupráce lékaře a informatika?

Informatici mohou pomoci s programováním složitých přístrojů včetně automatické verifikace správnosti programů, a tedy i bezpečnosti výsledné terapie či zajištění správnosti výsledků. Významná je, samozřejmě, organizace dat a jejich zpracování (tedy třídění, ukládání, zabezpečení a inteligentní vyhledávání v nich, nazývané „dolování“ – data mining). V neposlední řadě se však informatici uplatňují i při spolupráci na tvorbě moderních výukových pomůcek využívajících internet a další informační technologie.

Jak hodnotíte MFiLF? Vznikla tady již nějaká slibná spolupráce?

Všechny tři části semináře splnily svůj účel. Na závěr probíhala neformální diskuse účastníků, která byla tak živá, že někteří účastníci pokračovali v diskusi i po uzavření konferenčních prostor. Zda a jaké nové spolupráce se na základě tohoto semináře naváží, to uvidíme během zhruba jednoho roku. Jako okamžitá reakce na seminář hned následující den začaly chodit návrhy, kde a jak seminář uspořádat příští rok. Z toho soudím, že pro zainteresovanou komunitu se jednalo o užitečnou akci.

- LSV -