Cena za reprezentaci a propagaci 2023

26. března 2024

Tradičním bodem programu fakultního plesu je v posledním desetiletí slavnostní předání Ceny za reprezentaci a propagaci MFF UK. Za rok 2023 pozornost získal podíl jejích zaměstnanců na organizaci Matematické olympiády.

Předávání ceny na „uπřím“ plese (Foto: Roman Betík, StillGlimmers.com)

Sekce nominovaly za uplynulé období vždy po jednom projektu. Za informatiku to byla kniha 60 let zkušeností, 30 let mládí: Historie a současnost informatiky na MFF UK, kterou vytvořil kolektiv autorů po editorským vedením doc. Barbory Vidové Hladké. Fyzikální sekci v soutěži reprezentovala Malá galerie vědeckého obrazu (MGVO), kterou přes dvacet let organizuje a řídí prof. Jan Valenta.

Na základě doporučení propagační komise a proděkana pro PRopagaci doc. Michala Žáka však nakonec rozhodl děkan fakulty doc. Mirko Rokyta, že ocenění obdrží projekt nominovaný Matematickou sekcí. Konkrétně jde o dlouhodobý a významný podíl doc. Tomáše Bárty a doc. Zbyňka Šíra na organizaci Matematické olympiády.

Ocenění převzali z rukou děkana a proděkana diplomy a skleněnou Kleinovu láhev, která je od počátku originálním symbolem ceny. Účastníci plesu jistě ocenili, že doc. Šír respektoval „uπří“ téma plesu a přizpůsobil mu svůj šat.

Cena byla poprvé slavnostně předána na fakultním plese v březnu 2014. Za více jak desetiletí se uznání dočkaly velmi rozdílné projekty, které však vždy přispěly k posilování dobrého jména Matfyzu, k naplňování jeho tzv. třetí role i k propagaci fyziky, matematiky nebo informatiky.

Oběma oceněným gratulujeme.

OPMK