Cena děkana za nejlepší učebnici a monografii za rok 2013

6. června 2014
Letošní ceny za nejlepší loni vydané publikace si odnesli profesor Zdeněk Strakoš za monografii Krylov Subspace Methods a doktor Miroslav Brož za učebnici Fyzika sluneční soustavy.

Letošní ceny za nejlepší loni vydané publikace si odnesli profesor Zdeněk Strakoš za monografii Krylov Subspace Methods a doktor Miroslav Brož za učebnici Fyzika sluneční soustavy.

Ocenění za publikační počiny na vědecké půdě jsou důležitou součástí mateřské instituce Matematicko-fyzikální fakulty, která se tak snaží podpořit vědecké tvůrce k publikačním výkonům mířícím nejenom k širší veřejnosti, ale i světové vědecké obci. Dle statutu jsou ceny udělovány pouze za publikace, které dosahují mimořádné pedagogické či vědecké úrovně a jejichž autory nebo spoluautory jsou pracovníci fakulty.

Oba více než čtyř set stránkové svazky vzešly z usilovné práce, což dokládá i to, že na jednotlivých knihách se podílely autorské dvojice. Po zevrubné diskusi kolegium tedy doporučilo ocenit zmiňované tituly: jako nejlepší učebnici publikaci Fyzika sluneční soustavy, které vydalo domácí nakladatelství Matfyzpress, od autorů Miroslava Brože a Martina Šolce, a jako nejlepší monografii titul Krylov Subspace Methods, jež vyšla v prestižní řadě Oxford University Press, jejímiž autory jsou Jörg Liesen a Zdeněk Strakoš.

Ceny byly předány na zasedání Vědecké rady z rukou děkana MFF UK profesora Jana Kratochvíla dne 4. 6. 2014.


Brož Miroslav a Šolc Martin: Fyzika sluneční soustavy
MatfyzPress
422 stran

Publikace přibližuje sluneční soustavu v takové šířy, aby skrze ní bylo pro čtenáře možné porozumět soudobé vědecké literatuře z daného oboru. Většina důležitých fyzikálních jevů se na stránkách učebnice vyjeví na vlastním zjednodušeném matematickém modelu, jež dopomáhá k lepšímu osvětlení tématu.

Kniha je rozdělena do tří částí. První oddíl představuje klasickou astronomii, nebeskou mechanikou, vybrané numerické metody, teorii relativity, negravitační síly, fotometrii a teorii signálu a šumu. Druhá část popisuje standardní model Slunce, jakožto ústřední těleso naší soustavy, a vybrané procesy na planetách. Třetí část se věnuje vzniku planetárního systému, jednotlivým kategoriím malých těles, planetkám, kometám, měsícům, prachovým částicím, meteoritům, meteorům atd. a především souvisejícím fyzikálním jevům.


Zdeněk Strakoš a Jörg Liesen: Krylov Subspace Methods, Principles and Analysis
Oxford University Press
408 stran

Práce na této publikaci trvala bezmála 10 let, neboť se vymyká knihám vydaným na podobné téma. Práce dvojice profesorů Strakoše a Liesena obsahuje zpracování problematiky Krylovových podprostorů v širším matematickém i mimooborovém historickém kontextu a najdeme v ní většinu materiálů, které byly publikované poprvé. Ale nejedná se o kompilační práci, v knize se samozřejmě objevují i výsledky, které jsou zcela nové. Pojetí monografie však neklade důraz na dokládání algoritmů, nýbrž na výkladovou část, a tím se vymyká oborové literatuře, a co nejvíce se přibližuje percepci čtenáře.

ukázka

- OMK -