Aktinoidy pod lupou

13. dubna 2023

V prestižním časopise Reports on Progress in Physics vyšla nová studie zabývající se interakcí aktinoidů s vodíkem a fyzikálními vlastnostmi hydridů aktinoidů. Na přehledovém článku spolupracovali vědci z MFF UK, Fyzikálního ústavu AV ČR a VŠB Ostrava.

Ilustrační obrázek: Pixabay

Interakce aktinoidů s vodíkem je významná v jaderné energetice a vojenství, neboť již malá množství vodíku mohou vest k rozpadu „součástek“. Afinita ke vzniku hydridů má však také pozitivní stránku. Kovový uran je využíván ke skladování a uvolňování tritia v systémech jaderné fúze. „Náš zájem spočívá především v pochopení hydridů aktinoidových kovů a intermetalických sloučenin jako pevných látek kombinujících nejlehčí a nejtěžší prvky periodické soustavy,“ říká doc. Ladislav Havela z Katedry fyziky kondenzovaných látek MFF UK, který je hlavním autorem studie.

Článek Hydrogen in actinides: electronic and lattice properties přináší přehled historického vývoje zkoumání těchto radioaktivních kovových prvků od 40. let 20. století, ale především v něm vědci prezentují výsledky vlastního výzkumu. V rámci něj se fyzikům podařilo vysvětlit změny elektronové struktury, vlastností krystalové mříže a spektroskopických charakteristik v důsledku zabudování atomů H do intersticiálních poloh, které vede k objemové expanzi a nábojovým přesunům. Autoři také přinášejí odpovědi na otázky typu, proč jsou hydridy uranu a plutonia feromagnetické. Zvláštní kapitola je věnována vysokoteplotní supravodivosti polyhydridů.

KFKL