6. Česko-slovenská studentská vědecká konference

1. června 2015
Studenti MFF UK Bc. Petr Doležal a Lukáš Vejmelka sice nesoutěžili na domácí půdě, přesto si ale z 6. Česko-Slovenské studentské vědecké konference ve fyzice odnesli první místa.

Studenti MFF UK Bc. Petr Doležal a Lukáš Vejmelka sice nesoutěžili na domácí půdě, přesto si ale z 6. Česko-Slovenské studentské vědecké konference ve fyzice odnesli první místa.

Šestý ročník konference proběhl ve dnech 14. a 15. května 2015 na Přírodovědecké fakultě Univerzity P. J. Šafárika v Košicích. V sedmi kategoriích konferenční soutěže tento rok soupeřilo clekem 52 studentů. Zástupci MFF UK mezi soutěžícími nechyběli ani letos a ze Slovenska si přivezli první místa v kategoriích Teoretická fyzika a Fyzika kondenzovaných látekVšeobecná fyzika a Didaktika fyziky.

Konference je pro studenty fyzikálních oborů nejen příležitostí, jak prezentovat výsledky vlastní práce. Slouží také k inspiraci pro další bádání v oblasti fyzikálního výzkumu, rozšiřování znalostí a k navázání nových kontaktů v české a slovenské akademické sféře.

Výherci:


1. Teoretická fyzika a Fyzika kondenzovaných látek

 1. místo: Petr Doležal (MFF UK Praha) (Strukturní změny v intermetalických sloučeninách)
 2. místo: Matúš Orendáč (PF UPJŠ Košice) (Experimentálne štúdium vplyvu tlaku na elektrón-fonónovú interakciu v supravodičoch)
 3. místo: Katarína Karľová (PF UPJŠ Košice) (Magnetizačné plató a Schottkyho pík Isingových a Heisenbergových spinových klastrov)
 4. místo: Martin Schäfer (ČVUT Praha) (Structure of light hypernuclei in the framework of Fermionic Molecular Dynamics)

2. Jaderná a subjaderná fyzika

 1. místo: Oliver Majerský (FMFI UK Bratislava) (Forward-backward asymmetry in bottom quark pair production at the CDF experiment)
 2. místo: Pavol Mošať (FMFI UK Bratislava) (Identifikácia produktov reakcie 52Cr + 149Sm)
 3. místo: Renata Kopečná (ČVUT Praha) (Event shape analysis in ultrarelativistic nuclear collisions)
 4. místo: Veronika Palušová (FMFI UK Bratislava) (Meranie hĺbkových profilov 222Rn a CO2)

3. Biofyzika a fyzika molekulárních systémů

 1. místo: Oľga Harmathová (FMFI UK Bratislava) (Nové možnosti analýzy aminokyselín pomocou iónovej pohyblivostnej spektrometrie)
 2. místo: Miloš Ferejčák (PF UPJŠ Košice) (Využitie optickej pinzety pre štúdium inkorporácie hypericínu do vezikúl)
 3. místo: Michaela Jeníková (PF UPJŠ Košice) (Štúdium vplyvu prostredia a fotoproduktov na detekciu luminiscencie protoporfyrínu IX)

4. Fyzika Země a vesmíru a Aplikovaná fyzika

 1. místo: Michaela Malásková (FMFI UK Bratislava) (Nové možnosti detekcie bojových látok v kvapalinách s využitím iónovej pohyblivostnej spektrometrie)
 2. místo: Matúš Sámel (FMFI UK Bratislava) (Zdroj zväzku nízkoenergetických elektrónov)
 3. místo: Ľubomír Staňo (FMFI UK Bratislava) (Návrh, konštrukcia a štúdium vlastností malej horizontálnej veternej turbíny)
 4. místo: Pavol Gajdoš (PF UPJŠ Košice) (Analýza parametrov exoplanét z družice Kepler)

5. Všeobecná fyzika a Didaktika fyziky

 1. místo: Lukáš Vejmelka (MFF UK Praha) (Praktická elektrotechnika ve výuce fyziky)
 2. místo: Ágnes Bazso (FMFI UK Bratislava) (Tvorba metodického materiálu ku konkrétnej aktivite)
 3. místo: Jozef Bašista (PF UPJŠ Košice) (Interaktívne demonštračné experimenty)
 4. místo: Petronela Hurtuková (FMFI UK Bratislava) (Tvorba metodických materiálov ako podpora vyučovania fyziky na základnej škole)

Sborník abstraktů jednotlivých soutěžních projektů najdete na webových stránkách konference.

- OMK -