15 let inovací hořčíkových slitin

10. dubna 2017
Dvoudenní seminář zaměřený na vlastnosti hořčíkových slitin a jejich výzkum připomněl na konci března 15. výročí spolupráce mezi Katedrou fyziky materiálů MFF UK a německým Magnesium Innovation Centre, Helmholz-Zentrum Geesthacht (HZG).

Dvoudenní seminář zaměřený na vlastnosti hořčíkových slitin a jejich výzkum připomněl na konci března 15. výročí spolupráce mezi Katedrou fyziky materiálů MFF UK a německým Magnesium Innovation Centre, Helmholz-Zentrum Geesthacht (HZG).

Samotné výročí bylo spíše vítanou příležitostí k osobní výměně poznatků, zkušeností i názorů z oblasti slitin lehkých kovů převážně na bázi hořčíku. Tematické zaměření přednášek navíc připomnělo zásadní význam soudobých detekčních a měřicích metod. Na základě jejich přesných a relativně rychlých výsledků je možné cíleně ovlivňovat fyzikální vlastnosti připravovaných materiálů požadovaným (očekávaným) směrem.

Setkání, které proběhlo v budově MFF UK na Karlově a neslo oficiální název Utilization of Advanced Characterization Methods for Tailoring the Properties of Lightweight Materials, se zúčastnilo celkem 39 vědců ze 13 zemí. V rámci dvoudenního programu proběhlo 18 přednášek.

Významné zastoupení mělo téma analytických metod (in-situ a ex-situ) měření materiálových vlastností hořčíkových slitin, které je možné využít při studiu fyzikální aspektů plastické deformace nebo při zkoumání rekrystalizačních procesů. Dalšími zkoumanými problémy bylo modelování jednotlivých deformačních mechanismů, které umožňuje přesnější popis probíhajících procesů, a v neposlední řadě také otázky zlepšování korozní odolnosti.

Seminář zahájil za MFF UK doc. František Chmelík, který tlumočil pozdravy děkana fakulty a zároveň z titulu své odborné příslušnosti ke Katedře fyziky materiálů zhodnotil přínosy patnáctileté spolupráce mezi fakultou a Magnesium Innovation Centre, které spadá pod Helmholz-Zentrum Geesthacht.

Za partnerskou stranu promluvil na úvod prof. Karl Ulrich Kainer. Mimo jiné připomněl, že dosažené výsledky spolupráce daly vzniknout více než 30 odborným publikacím v renomovaných mezinárodních časopisech a uplatnily se, kromě jedné habilitační, také v řadě doktorských, magisterských či bakalářských prací.

Úvodní přednášku The truth is IN there přednesl na domácí půdě dr. Patrik Dobroň a její název se de facto stal mottem celého setkání. Je totiž nepochybné, že pro pochopení a případné ovlivnění fyzikálních vlastností nejrůznějších materiálů musíme nahlédnout do jejich vnitřní struktury pomocí vhodných experimentálních metod. Klíč k řešení problémů se tak nachází přímo v nich a nikoli „tam někde venku“ (The truth is out there), jak se domnívali legendární agenti ze seriálu Akta X.

– OMK –