Společná pracoviště

Společná laboratoř optospintroniky

Společná laboratoř vznikla v roce 2011 jako výsledek spolupráce Katedry chemické fyziky a optiky MFF UKOddělení spintroniky a nanoelektroniky FZÚ AV ČR. Výzkum je zaměřen na studium magnetooptických vlastností materiálů pro spintroniku a na studium spintronických nano-součástek.

 

Společná laboratoř nízkých teplot

Pracoviště provozují Matematicko-fyzikální fakulta UK, Ústav anorganické chemie AV ČR, Fyzikální ústav AV ČRPřírodovědecká fakulta UK. Výzkum je zaměřen na Mössbauerovu spektroskopii systémů obsahujících nanočástice sloučenin a slitin železa, magnetické a transportní vlastnosti supravodičů a na kryogenní dynamiku tekutin.

Společná laboratoř pro magnetická studia

Laboratoř Matematicko-fyzikální fakulty UK a Fyzikálního ústavu AV ČR studuje široké spektrum materiálů se silně korelovanými d- a f- elektrony v kombinovaných extrémních podmínkách. Hlavním cílem je určit a vysvětlit korelace mezi elektronovou strukturou a fyzikálními vlastnostmi těchto látek, což umožní přípravu nových materiálů s požadovanými vlastnostmi.

Centrum Alberta Einsteina pro gravitaci a astrofyziku

Vědecké centrum excelence vzniklo v roce 2014 za podpory Grantové agentury ČR. Pracoviště provozují Ústav teoretické fyziky MFF UK, Astronomický ústav AV ČR, Matematický ústav AV ČR a Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě.