Přijímací řízení Ph.D., 2015–2016

Kontakt

Adresa: MFF UK – Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2
Kontaktní osoba: Mgr. D. Zádrapová, Ing. D. Rejnušová
E-mail: dagmar.zadrapova@mff.cuni.cz
Telefon: +420 221 911 223

Přijímací zkouška

Termín odevzdání příhlášek: do 30. 4. 2015
Řádný termín přijímacích zkoušek: 18. 6. 2015 nebo 19. 6. 2015
Náhradní termín přijímací zkoušky: 26. 6. 2015, lze o něj požádat ze závažných důvodů

Administrativní poplatek:

s elektronickou přihláškou: 490 Kč

Součásti přihlášky

Do přijímacího řízení je uchazeč zařazen na základě podání přihlášky. V přihlášce uchazeč určí studijní program a studijní obor, na který se hlásí, a dále předpokládané téma své dizertace (z nabídky daného programu) a navrženého školitele. Před podáním přihlášky doporučujeme požádat o konzultaci na katedře příslušného oboru. Přihláška se podává elektronicky prostřednictvím studijního informačního systému Univerzity Karlovy v Praze na adrese http://www.mff.cuni.cz/eprihlaska. Vyplněnou elektronickou přihlášku uchazeč ve studijním informačním systému potvrdí a elektronicky odešle. Elektronicky podaná přihláška se na MFF již neposílá poštou. Po vyplnění elektronické přihlášky je každému uchazeči informačním systémem vygenerováno ID číslo přihlášky; toto číslo je třeba uvádět při komunikaci o přihlášce se studijním oddělením. Ke každé podané přihlášce uchazeč uhradí administrativní poplatek. Při platbě administrativního poplatku, který je splatný k termínu pro podání přihlášek, uvede uchazeč jako specifický symbol číslo, které pro něj vygeneruje Studijní informační systém po elektronickém podání přihlášky. Administrativní poplatek je nevratný v kterékoli fázi přijímacího řízení. Platbu administrativního poplatku je možno provést poštovní poukázkou nebo bankovním převodem; platby v hotovosti fakulta nepřijímá. Při platbě bankovním převodem je nutno uhradit veškeré bankovní poplatky (to se týká především plateb ze zahraničí). Bankovní spojení pro platbu:
Banka: Komerční banka
Účet: 21210277/0100
IBAN: CZ49 0100 0000 0000 2121 0277
SWIFT: KOMB CZ PP
Variabilní symbol: 1
Konstantní symbol: bezhotovostní platba 0308, složenkou 0179
Specifický symbol: vygenerovaný informačním systémem Ke každé podané přihlášce uchazeč doručí co nejdříve po podání přihlášky, nejpozději však do 30. 9. 2015 úředně ověřenou kopii magisterského diplomu, případně potvrzení fakulty či vysoké školy o absolvování vysokoškolského studia. Tento požadavek se netýká posluchačů, resp. absolventů, magisterského studia na MFF UK. V případě, že elektronická přihláška není řádně vyplněna a potvrzena nebo uchazeč nezaplatil v daném termínu administrativní poplatek v požadované výši, a tyto nedostatky nejsou odstraněny ani v dodatečně stanovené lhůtě, má se za to, že přihláška nebyla podána.

Přílohy přihlášky

 • doklad o ukončení studia v magisterském studijním programu;
 • vyjádření navrženého školitele (http://mff.cuni.cz/…e/form58.pdf), vedoucího navrženého školícího pracoviště a předsedy odpovídající RDSO;
 • dva doporučující dopisy (doporučená);
 • stručný odborný životopis a stručný motivační dopis (doporučená)
 • v případě žádosti o upuštění od odborné nebo jazykové zkoušky další výše zmíněné materiály.

Informace o přijímacím řízení

Do přijímacího řízení je uchazeč zařazen na základě podání přihlášky. V přihlášce uchazeč určí studijní program a obor, na který se hlásí, a dále předpokládané téma své dizertace (z nabídky daného programu) a navrženého školitele. Před podáním přihlášky doporučujeme požádat o konzultaci na katedře příslušného oboru. Základní podmínkou pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu. Součástí přijímacího řízení je dále ověření předpokladů uchazečů pro vědeckou práci na fakultě v rámci doktorského studia, kterými jsou zejména odborné a jazykové znalosti a dále schopnosti samostatné tvůrčí práce a týmové spolupráce. Tyto schopnosti se posuzují především na základě materiálů předložených s přihláškou ke studiu a na základě výsledků přijímací zkoušky, není-li od ní upuštěno (viz níže). Přijímací zkouška má dvě části, totiž odbornou zkoušku a zkoušku z anglického jazyka.

Odborná přijímací zkouška

Odborná přijímací zkouška se koná formou rozpravy k problematice studijního programu, na který se uchazeč hlásí, a tématu disertační práce, které si uchazeč vybere. Zkušební komise při ní posuzuje odborný zájem, motivaci, znalost oboru a celkovou připravenost uchazeče k doktorskému studiu. Při odborné rozpravě se předpokládá úroveň znalostí v rozsahu státní závěrečné zkoušky na MFF UK z odpovídajícího magisterského studijního programu a oboru. Uchazeč musí prokázat, že se orientuje v základních oblastech oboru, které s vybraným tématem jeho plánované dizertační práce souvisí. Při hodnocení uchazeče bere zkušební komise v úvahu také materiály dodané jako přílohy přihlášky, zejména vyjádření navrženého školitele, doporučující dopisy, odborný životopis a motivační dopis.

Podmínky pro upuštění (prominutí) od odborné přijímací zkoušky

Od odborné přijímací zkoušky je upuštěno u uchazečů doloživších kladné vyjádření navrženého školitele, vedoucího navrženého školícího pracoviště a předsedy odpovídající RDSO, a splňujících alespoň jednu z následujících podmínek:

 • jejich práce byla oceněna v soutěži SVOČ v informatice, matematice nebo didaktice matematiky (pro stud. programy Informatika a Matematika),
 • jejich práce byla oceněna v Česko-Slovenské studentské vědecké konferenci ve fyzice (pro stud. program Fyzika),
 • jsou autory původní vědecké práce v oboru, na který se hlásí, která byla publikovaná nebo k publikaci přijatá v recenzovaném mediu indexovaném v databázi MathScinet, SCOPUS nebo ISI Web of Knowledge,
 • v ak. roce 2014/2015 se stali absolventy magisterského studijního programu Fyzika, Informatika nebo Matematika a u každé části státní závěrečné zkoušky byli klasifikováni „výborně“ nebo „velmi dobře“ (pro stud. programy Fyzika, Informatika a Matematika),
 • v ak. letech 2013/14 a 2014/15 získali v magisterském studijním programu Fyzika, Informatika nebo Matematika alespoň 120 kreditů a průměr jejich známek nepřevyšoval 1.5, při klasifikaci 1 = „výborně“, 2 = „velmi dobře“, 3 = „dobře“ (pro stud. programy Fyzika, Informatika a Matematika),
 • dosáhli jiných mimořádných úspěchů dokládajících předpoklady pro doktorské studium.

O upuštění od odborné přijímací zkoušky je třeba požádat a splnění některé výše uvedené podmínky doložit nejpozději do 17. června 2015. V polovině května zašle MFF UK všem uchazečům, kterým nebylo do této doby vydáno rozhodnutí o upuštění od odborné přijímací zkoušky, pozvánku na tuto zkoušku. Uchazeči žádající o upuštění od odborné přijímací zkoušky tak mohou učinit až do 17. 6. 2015 tedy i po obdržení pozvánky na přijímací zkoušku. V případě kladného rozhodnutí MFF UK o upuštění od přijímací zkoušky, které bylo učiněno až po odeslání pozvánky na přijímací zkoušku, se stává tato pozvánka bezpředmětnou.

Jazyková přijímací zkouška

Jazyková přijímací zkouška je ústní. Zkušební komise při ní prověřuje, zda znalosti uchazečů odpovídají alespoň znalostem na úrovni C1 tzv. rámce Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment.

Podmínky pro upuštění (prominutí) od jazykové přijímací zkoušky

Od přijímací zkoušky z angličtiny bude upuštěno u uchazečů, kteří absolvovali alespoň dva roky vysokoškolského nebo středoškolského vzdělání v anglickém jazyce v některé ze zemí Austrálie, Kanada, Irsko, Nový Zéland, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, USA, nebo složili alespoň jednu z níže uvedených zkoušek a dosáhli alespoň níže uvedeného minimálního bodového zisku nebo úrovně (je-li stanovena):

 • všeobecná státní jazyková zkouška z angličtiny v České republice,
 • zkouška z angličtiny na MFF UK,
 • TOEFL (paper) – 550 bodů,
 • TOEFL (computer) – 213 bodů,
 • TOEFL (internet) – 80 bodů,
 • IELTS – 6,5 bodů,
 • Cambridge ESOL CPE,
 • Cambridge ESOL CAE,
 • Cambridge ESOL FCE level A,
 • City&Guilds International ESOL IESOL a ISESOL úroveň expert,
 • TELC (The European Language Certificates) úroveň TELC English C1,
 • UNIcert úroveň C1,
 • Melab – 77 bodů,
 • Examination for the Certificate of Proficiency in English (ECPE),
 • Test of English for International Communication (TOEIC) – 605 bodů,
 • Vancouver English Centre (VEC) level / online score – 13–14 / 74.

O upuštění od jazykové přijímací zkoušky je třeba požádat a splnění některé výše uvedené podmínky doložit nejpozději do termínu pro podání přihlášek. Nebude-li v tomto termínu žádost o prominutí jazykové přijímací zkoušky podána a doložena, bude uchazeč pozván k jazykové přijímací zkoušce.

Přijetí ke studiu

Ke studiu budou přijati všichni uchazeči, kteří doložili splněni základní podmínky (tj. ukončené Mgr. vzdělání), a kteří v každé části přijímací zkoušky uspěli nebo je jim prominuta, a pro něž zároveň existuje kapacita školitelů v daném studijním programu; v případě nedostatečné kapacity školitelů budou mít přednost uchazeči se souhlasným vyjádřením navrženého školitele.