Přijímací řízení Ph.D., 2013–2014

Kontakt

Adresa: MFF UK – Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2
Kontaktní osoba: Mgr. Dagmar Zádrapová
E-mail: studijni@mff.cuni.cz
Telefon: +420 221 911 223

Přijímací zkouška

Termín odevzdání příhlášek: do 30. 4. 2013
Řádný termín přijímacích zkoušek: 10. 6. – 11. 6. 2013
Náhradní termín přijímací zkoušky: 21. 6. 2013, lze o něj požádat ze závažných důvodů; mimořádný termín – 13. 9. 2012

Administrativní poplatek:

s elektronickou přihláškou: 500 Kč
 

Prodloužení lhůty pro podání přihlášky

Pro

 • doktorský studijní program Informatika se studijním oborem Matematická lingvistika v prezenční a kombinované formě studia – v českém jazyce a
 • doktorský studijní program Informatics se studijním oborem Mathematical Linguistics v prezenční i kombinované formě studia – v anglickém jazyce

je lhůta pro podání přihlášek ke studiu stanovena na 31. 7. 2013.

 

Součásti přihlášky

 • Přihláška se podává elektronicky prostřednictvím studijního informačního systému Univerzity Karlovy na adrese http://www.mff.cuni.cz/eprihlaska nebo na formuláři SEVT.
 • Uchazeč vyplní v přihlášce obor studia (číslo a název oboru), výzkumné téma, školicí pracoviště a další nezbytné údaje.
 • Po vyplnění elektronické přihlášky je každému uchazeči informačním systémem vygenerováno ID číslo (šestimístné identifikační číslo).
 • Vyplněnou elektronickou přihlášku uchazeč ve studijním informačním systému potvrdí a elektronicky odešle.
 • Po odeslání elektronické přihlášky uchazeč přihlášku vytiskne, podepíše a odešle poštou!!!
 • Přihláška se považuje za podanou až dnem zaslání či osobního doručení podepsaného výtisku na studijní oddělení fakulty. Podepsaný výtisk je nutno odeslat na studijní oddělení MFF UK nejpozději do 30. 4. 2013.
 • Do stejného termínu je nutné uhradit i administrativní poplatek za přijímací řízení na účet MFF. Při platbě na účet je nutno uhradit veškeré bankovní poplatky (to se týká především plateb ze zahraničí). Platby v hotovosti fakulta nepřijímá. Administrativní poplatek je nevratný v kterékoliv fázi přijímacího řízení.
 • Doklad o zaplacení administrativního poplatku za přijímací řízení je přílohou přihlášky; bez tohoto dokladu nebude přihláška registrována. Platbu uchazeč doloží jedním z následujících způsobů:
  • podacím lístkem poštovní poukázky (útržek originálu složenky);
  • kopií dokladu o bankovním převodu, tj. kopií výpisu z bankovního účtu, na kterém bude příslušná platba poplatku uvedena (všechny ostatní platby na výpisu má plátce právo z důvodu ochrany osobních údajů neviditelnit/zakrýt);
  • potvrzením banky o provedení příkazu.
 • V případě, že formulář přihlášky není řádně vyplněn, neobsahuje stanovené přílohy nebo doklad o zaplacení poplatku v požadované výši a tyto nedostatky nejsou odstraněny ani v dodatečně stanovené lhůtě, má se za to, že přihláška nebyla podána.
 • Uchazeči, kteří absolvovali požadované vzdělání mimo území České republiky, jsou povinni předložit doklad o rovnocennosti vzdělání (nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak).
 • Doporučujeme uchazečům, aby si na „Žádosti o přijetí do doktorského studia“ předem zajistili podpis navrhovaného školitele, vedoucího školícího pracoviště a podpis předsedy rady doktorského studijního oboru.
 • Potvrzení lékaře MFF UK nepožaduje.

Přílohy přihlášky

 • Žádost o přijetí do doktorského studia.
 • Stručný životopis.
 • Úředně ověřená kopie magisterského diplomu. Tento požadavek se netýká absolventů magisterského studia na MFF UK.
 • Dva doporučující dopisy.
 • Doklad o zaplacení administrativního poplatku za přijímací řízení.

Informace o přijímacím řízení

Přijímací zkouška má dvě části, a to ústní odbornou zkoušku z oboru, na který se uchazeč hlásí, a ústní zkoušku z angličtiny.

Přijímací komise při ústní odborné zkoušce prověřuje znalosti uchazečů na úrovni státních závěrečných zkoušek na odpovídajícím magisterském studijním programu na MFF UK. To znamená, že pokud se uchazeč hlásí na doktorský studijní program Fyzika, ústní zkouška se koná na úrovni znalostí státních závěrečných zkoušek magisterského studijního programu Fyzika na MFF UK; pokud se uchazeč hlásí na doktorský studijní program Informatika, ústní zkouška se koná na úrovni znalostí státních závěrečných zkoušek magisterského studijního programu Informatika na MFF UK; pokud se uchazeč hlásí na doktorský studijní program Matematika, ústní zkouška se koná na úrovni znalostí státních závěrečných zkoušek magisterského studijního programu Matematika na MFF UK.

Děkan promine ústní přijímací zkoušku z angličtiny uchazečům, kteří vykonali zkoušku z angličtiny v bakalářském nebo magisterském studiu na MFF UK od roku 1994 včetně. Přijímací zkoušku z angličtiny děkan promine také těm uchazečům, kteří úspěšně vykonali všeobecnou státní jazykovou zkoušku z angličtiny v České republice nebo složili jednu z níže uvedených mezinárodních zkoušek a dosáhli alespoň níže uvedeného minimálního bodového zisku nebo úrovně: TOEFL (paper) – 550 bodů, TOEFL (computer) – 213 bodů, TOEFL (internet) – 80 bodů, IELTS – 6,5 bodů, Cambridge ESOL CPE, Cambridge ESOL CAE, Cambridge ESOL FCE – level A, City&Guilds International ESOL – IESOL a ISESOL – úroveň „expert“, TELC (The European Language Certificates) – úroveň TELC English C1, UNIcert – úroveň C1, SAT Critical Reading a Writing – 550 bodů v každé části, ACT English a Reading – 24 bodů, International Baccalaureate Diploma Programme – English – 6 bodů.

Podepsanou žádost o prominutí zkoušky z angličtiny doloženou platnými doklady je třeba podat do termínu pro podání přihlášek spolu s přihláškou. Nebude-li v tomto termínu žádost o prominutí jazykové přijímací zkoušky podána a doložena, bude uchazeč pozván k jazykové přijímací zkoušce.

Podmínky přijetí ke studiu

 • Podání řádně vyplněné přihlášky do uvedeného termínu včetně předepsaných příloh.
 • Dodání úředně ověřené kopie magisterského diplomu ve stanoveném termínu. Tento požadavek se netýká absolventů magisterského studia na MFF UK.
 • Uchazeči, kteří absolvovali vysokoškolské vzdělání mimo území České republiky předloží v případech požadovaných zákonem osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysokoškolského vzdělání, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak.
 • Úspěšné složení odborné částí přijímací zkoušky a zkoušky z anglického jazyka (pokud není prominuta).

Výše poplatku za studium v anglickém jazyce činí 6000,– EUR za akademický rok.