Přijímací řízení Ph.D., 2012–2013

Kontakt

Adresa: MFF UK – Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2
Kontaktní osoba: Mgr. Dagmar Zádrapová
E-mail: studijni@mff.cuni.cz
Telefon: +420 221 911 223

Přijímací zkouška

Termín odevzdání příhlášek: 30. 4. 2012
Řádný termín přijímacích zkoušek: 4. 6. – 5. 6. 2012
Náhradní termín přijímací zkoušky: 20. 6. – 22. 6. 2012, lze o něj požádat ze závažných důvodů, 14. 9. 2012 – mimořádný termín

Administrativní poplatek:

s elektronickou přihláškou: 500 Kč
 

Prodloužení lhůty pro podání přihlášky

Pro

 • doktorský studijní program Informatika se studijním oborem Matematická lingvistika v prezenční a kombinované formě studia – v českém jazyce a
 • doktorský studijní program Informatics se studijním oborem Mathematical Linguistics v prezenční i kombinované formě studia – v anglickém jazyce

je lhůta pro podání přihlášek ke studiu stanovena na 31. 7. 2013.

 

Součásti přihlášky

Přihlášky k doktorskému studiu

Náležitosti přihlášky

 • Uchazeč vyplní v přihlášce obor studia (číslo a název oboru), výzkumné téma, školicí pracoviště.
 • Uchazeč uvede do formy studia buď prezenční nebo kombinované studium.
 • Doporučujeme uchazeči, aby si na „Žádosti o přijetí do doktorského studia“ předem zajistil podpis školitele, vedoucího školícího pracoviště a podpis předsedy rady doktorského studijního oboru.
 • Potvrzení lékaře MFF UK nepožaduje.

Přílohy přihlášky

 • Doklad o zaplacení administrativního poplatku za přijímací řízení je přílohou přihlášky; bez tohoto dokladu v případě neidentifikovatelnosti platby v účtárně nebude přihláška registrována.
 • Ověřená kopie magisterského diplomu (tento požadavek se netýká absolventů magisterského studia na MFF UK).
 • Stručný životopis.
 • Žádost o přijetí do doktorského studia.
 • Dva doporučující dopisy.

Tiskopisy přihlášek včetně předepsaných příloh jsou k dispozici na studijním oddělení MFF UK, Ke Karlovu 3, Praha 2.

Přihlášku včetně předepsaných příloh lze podat rovněž elektronicky. Elektronická přihláška se stává platnou až po zaslání jejího podepsaného výtisku na studijní oddělení. Podepsaný výtisk je nutno odeslat nejpozději do termínu, který je stanoven pro podávání přihlášek.

Adresa elektronické přihlášky: http://www.mff.cuni.cz/eprihlaska

Informace o přijímacím řízení

Přijímací zkouška má dvě části, a to ústní odbornou zkoušku z oboru, na který se uchazeč hlásí, a zkoušku z angličtiny.

Přijímací komise při ústní odborné zkoušce prověřuje znalosti uchazečů na úrovni státních závěrečných zkoušek na odpovídajícím magisterském studijním programu na MFF UK. To znamená, že pokud se uchazeč hlásí na doktorský studijní program Fyzika, ústní zkouška se koná na úrovni znalostí státních závěrečných zkoušek magisterského studijního programu Fyzika na MFF UK; pokud se uchazeč hlásí na doktorský studijní program Informatika, ústní zkouška se koná na úrovni znalostí státních závěrečných zkoušek magisterského studijního programu Informatika na MFF UK; pokud se uchazeč hlásí na doktorský studijní program Matematika, ústní zkouška se koná na úrovni znalostí státních závěrečných zkoušek magisterského studijního programu Matematika na MFF UK.

Zkouška z angličtiny je ústní. Děkan promine přijímací zkoušku z angličtiny uchazečům, kteří vykonali zkoušku z angličtiny v bakalářském nebo magisterském studiu na MFF UK od roku 1994 včetně. Na základě doložené žádosti podané do 30. 4. 2012 děkan může prominout přijímací zkoušku z angličtiny také těm uchazečům, kteří vykonali všeobecnou státní jazykovou zkoušku z angličtiny nebo úspěšně vykonali všeobecnou státní jazykovou zkoušku z angličtiny nebo úspěšně vykonali uznávané zahraniční zkoušky z angličtiny jako je např. certifikát z anglického jazyka na úrovni B2 (nebo vyšší) podle Společného evropského rámce pro jazyky (CEF – Common European Framework), např. FCE, CAE, CPE, IELTS, TOEFL, City & Guilds aj.

Podmínky přijetí ke studiu

 • Podání řádně vyplněné přihlášky v uvedeném termínu včetně předepsaných příloh; tiskopisy přihlášek budou k dispozici na studijním oddělení MFF UK –doktorské studium a v podatelně MFF UK.
 • Dodání ověřené kopie magisterského diplomu (tento požadavek se netýká absolventů magisterského studia na MFF UK).
 • Úspěšné složení přijímací zkoušky.

K přijímací zkoušce je nutné si přinést psací potřeby. Používání jakýchkoliv dalších pomůcek není při přijímací zkoušce povoleno.

Výše poplatku za studium v cizím jazyce činí 6000,– EUR za akademický rok.