Otevírané programy navazujícího magisterského studia

pro akademický rok 2024/2025


Studijní program Astronomie a astrofyzika

Astronomie a astrofyzika

Forma studia: prezenční
Možné přijetí bez přijímací zkoušky, podmínky viz Přijímací řízení ke studiu navazujících magisterských programů.

Charakteristika: Cílem studijního programu je příprava odborníků, kteří jsou schopni na špičkové úrovni řešit otázky spojené se základním a aplikovaným výzkumem v oblasti astronomie a astrofyziky. Zároveň vychovává pracovníky popularizující tyto obory na půdě lidových hvězdáren a planetárií.

Uplatnění absolventů: Absolventi mají pokročilé znalosti v hlavních partiích klasické a moderní astronomie, astrofyziky a kosmologie, opírající se o spolehlivý základ v obecných oblastech fyziky – teoretické mechanice, kvantové fyzice, termodynamice, statistické fyzice a obecné teorii relativity. Mají přehled o moderní pozorovací technice a metodách, jsou připraveni na analýzy pozorovacích dat a tvorbu numerických modelů. Jsou zběhlí ve sdělování odborných poznatků formou prezentací anebo psaných textů, a to též v anglickém jazyce. U absolventů se předpokládá nástup profesní dráhy vědeckého pracovníka. 

Detaily:

Studijní program Biofyzika a chemická fyzika

Biofyzika a chemická fyzika

Forma studia: prezenční
Možné přijetí bez přijímací zkoušky, podmínky viz Přijímací řízení ke studiu navazujících magisterských programů.

Charakteristika: Cílem SP je poskytnout studentům vzdělání v oblasti biofyziky a chemické fyziky, která zahrnuje v současné době širokou oblast od základního teoretického a experimentálního výzkumu. Studijní program Biofyzika a chemická fyzika vychází z teoretických a experimentálních základů kvantové teorie molekul a molekulárních systémů. Studenti tohoto magisterského programu jsou již v rámci svých diplomových prací zpravidla zapojeni do výzkumných týmů. Zahrnují tak široké spektrum vědních zaměření od teoretických po experimentální. 

Uplatnění absolventů: Absolvent má znalosti z kvantové teorie a statistické fyziky molekul a molekulárních systémů, z experimentálních metod biofyziky a chemické fyziky, zejména optických a dalších spektroskopických metod, strukturní analýzy a zobrazovacích technik. Absolventi teoretické specializace získají hlubší znalosti v oblasti kvantové chemie, molekulární dynamiky či pokročilé teoretické spektroskopie. Absolventi experimentální specializace získají hlubší znalosti v oblasti v oblasti biochemie a molekulární biologie, biofyziky fotosyntézy či strukturních metod. Prostřednictvím pravidelných seminářů získají studenti představu o současných problémech řešených v jednotlivých oborech a o metodách vědecké práce. Jsou zběhlí ve sdělování odborných poznatků formou prezentací anebo psaných textů, a to též v anglickém jazyce. U mnoha absolventů se předpokládá nástup profesní dráhy vědeckého pracovníka. Nabyté vzdělání nabízí absolventům uplatnění i v mezioborových týmech zabývajících se fyzikou, biologií, chemií, medicínou, materiálovým výzkumem, bio- a nano-technologiemi či farmacií.

Detaily:

Studijní program Částicová a jaderná fyzika

Částicová a jaderná fyzika

Forma studia: prezenční
Možné přijetí bez přijímací zkoušky, podmínky viz Přijímací řízení ke studiu navazujících magisterských programů.

Charakteristika: cílem SP je příprava špičkových odborníků schopných aktivního začlenění do mezinárodního základního výzkumu v oblasti jaderné a subjaderné fyziky. Studijní program je zaměřen na zvládnutí následujících klíčových témat fyziky mikrosvěta: kvantová mechanika a kvantová teorie pole, standardní model částicové fyziky, základní metody popisu struktury a dynamiky atomových jader a mnohočásticových systémů, experimentální metody částicové a jaderné fyziky, analýza dat z velkých experimentů částicové fyziky.

Uplatnění absolventů: Absolventi mají pokročilé znalosti částicové a jaderné fyziky, a to jak v experimentální, tak v teoretické oblasti. Ovládají kvantovou teorii, rozumí základním přístupům k popisu mikrosvěta a znají experimentální techniky jeho studia. Nacházejí uplatnění především v základním experimentálním a teoretickém výzkumu, ale také v relevantním aplikovaném výzkumu, např. ve fyzice detektorů, nukleární medicíně apod. Absolventi jsou připraveni tvůrčím způsobem rozvíjet oblast svého odborného zaměření a začlenit se do mezinárodních výzkumných týmů. Zběhlost v práci s pokročilými softwarovými nástroji otevírá možnost uplatnění např. v oblasti informačních technologií.

Detaily:

Studijní program Finanční a pojistná matematika

Finanční a pojistná matematika

Forma studia: prezenční
Možné přijetí bez přijímací zkoušky, podmínky viz Přijímací řízení ke studiu navazujících magisterských programů.

Charakteristika: Cílem SP je odborná příprava na výkon profese matematika ve finančních institucích a pro samostatnou tvůrčí či vědeckou činnost v oblastech matematické teorie financí a pojišťovnictví včetně případné akademické dráhy v dané studijní a výzkumné oblasti. Absolvent studijního programu Finanční a pojistná matematika má hlubší znalosti základních matematických disciplín a speciální znalosti z oblastí pravděpodobnost a matematická statistika, stochastické procesy, matematické metody ve financích, životní a neživotní pojištění, pokročilé partie finančního managementu, teorie rizika, účetnictví (včetně účetnictví pojišťoven) a modelování pomocí progresivních softwarových systémů.

Uplatnění absolventů: Absolvent studijního programu Finanční a pojistná matematika má hlubší znalosti základních matematických disciplín a speciální znalosti z oblastí pravděpodobnost a matematická statistika, stochastické procesy, matematické metody ve financích, životní a neživotní pojištění, pokročilé partie finančního managementu, teorie rizika, účetnictví (včetně účetnictví pojišťoven) a modelování pomocí progresivních softwarových systémů. Je schopen modelovat finančních a pojistné produkty a provádět jejich analýzu z hlediska rizika, ziskovosti a jiných charakteristik potřebných pro efektivní finanční řízení. Vzdělání získané absolvováním programu je požadované profesními organizacemi pojistných matematiků v EU. 

Detaily:

Studijní program Fyzika atmosféry, meteorologie a klimatologie

Fyzika atmosféry, meteorologie a klimatologie

Forma studia: prezenční
Možné přijetí bez přijímací zkoušky, podmínky viz Přijímací řízení ke studiu navazujících magisterských programů.

Charakteristika: Cílem SP je příprava vysoce kvalifikovaných odborníků pro tematickou oblast atmosférických procesů v širokém kontextu fyzikálního základu a interdisciplinárních vazeb, a to jak z hlediska základního i aplikovaného výzkumu, tak pro široké spektrum praktického profesního uplatnění v oblastech hydrometeorologické služby, meteorologických prognóz, meteorologického a klimatologického zajištění řady odvětví národního hospodářství, environmentálních aplikací, problematiky klimatických změn apod. Cílem je též příprava vhodně disponovaných studentů k doktorskému studiu.

Uplatnění absolventů: Absolventi disponují širokým spektrem znalostí a kompetencí v celé oblasti fyziky atmosféry, meteorologie a klimatologie. Získané znalosti umožňují jak profesní zaměření na základní a aplikovaný výzkum, tak i uplatnění v komerčním sektoru. Absolventi mají širokou perspektivu v akademické sféře, ve výzkumných ústavech a na pracovištích vysokých škol, v průmyslových vývojových centrech zaměřených na studium proudění. V komerčním prostředí mohou využít expertní znalosti postupů statistického modelování, v oblasti krizového managementu své znalosti extrémních meteorologických jevů. Mohou nalézt uplatnění také v řadě hospodářských odvětví ovlivňovaných atmosférickými ději jako je energetika, doprava nebo zemědělství.Absolventi mají rozsáhlé a komplexní znalosti fyziky atmosféry, včetně statiky, dynamiky a termodynamiky atmosféry, atmosférické cirkulace všech prostorových měřítek, problematiky šíření elektromagnetických a akustických vln v atmosférickém prostředí, teorie hydrodynamických vlnových procesů, teorie nelineárních dynamických systémů, struktury a vývoje klimatického systému, přirozených i antropogenních klimatických změn. Ovládají soudobé metody distančního sondování atmosféry (meteorologické radiolokátory, lidary, sodary, technologie družicových pozorování). Umí zpracovánat rozsáhlé a složitě strukturované meteorologické a klimatologické datové soubory, jsou detailně obeznámeni s metodami matematické statistiky a s aplikacemi informačních technologií.

Detaily:

Studijní program Fyzika kondenzovaných soustav a materiálů

Fyzika kondenzovaných soustav a materiálů

Forma studia: prezenční
Možné přijetí bez přijímací zkoušky, podmínky viz Přijímací řízení ke studiu navazujících magisterských programů.

Charakteristika: Cílem SP je poskytnout široké vzdělání v kvantové teorii, termodynamice a statistické fyzice ve vazbě na současné přístupy teorie kondenzovaných soustav, a to soustav jak anorganických, tak organických a makromolekulárních. Současně poskytnout přehled o principech moderních experimentálních metod a technologických postupů. Ve vybraném zaměření poskytnout hlubší vzdělání a praktické dovednosti.

Uplatnění absolventů: Absolventi mají široké znalosti základů kvantové teorie, termodynamiky a statistické fyziky kondenzovaných soustav a příslušných výpočetních metod. Dovedou popsat strukturu těchto látek v různých formách, jejich mechanické, elektrické, magnetické i optické vlastnosti. Mají přehled o řadě experimentálních metod charakterizace struktury, složení i vlastností kondenzovaných látek, jako jsou metody difrakční, spektroskopické i mikroskopické, a dovedou je prakticky používat. Vhodným uplatněním jsou zejména pracoviště základního fyzikálního, chemického a biomedicínského výzkumu, vysoké školy uvedeného zaměření, laboratoře aplikovaného materiálového výzkumu a vývoje, zkušební laboratoře a pracoviště v hygienické a ekologické službě. 

Detaily:

Studijní program Fyzika povrchů a plazmatu

Fyzika povrchů a plazmatu

Forma studia: prezenční
Možné přijetí bez přijímací zkoušky, podmínky viz Přijímací řízení ke studiu navazujících magisterských programů.

Charakteristika: Cílem SP je vychovat odborníka, který po ovládnutí teoretických základů se dovede orientovat v moderních experimentálních metodách fyziky povrchů pevných látek a fyziky plazmatu i v postupech souvisejícího matematického a počítačového modelování a také ve využití informačních technologií k řízení nejrůznějších procesů včetně jejich automatizace.

Uplatnění absolventů: Absolventi mají pokročilé znalosti ve fyzice povrchů, fyzice plazmatu a souvisejících experimentálních metodách i postupech počítačového modelování se spolehlivým základem v obecných oblastech fyziky a matematiky. Získané znalosti a dovednosti jsou schopni uplatnit jak v základním, tak i aplikovaném výzkumu na vysokých školách, akademických pracovištích, ve vědeckých a technologických centrech, ale i v průmyslové sféře a veřejné správě. 

Detaily:

Studijní program Geofyzika a fyzika planet

Geofyzika a fyzika planet

Forma studia: prezenční
Možné přijetí bez přijímací zkoušky, podmínky viz Přijímací řízení ke studiu navazujících magisterských programů.

Charakteristika: Cílem SP je příprava odborníků, kteří jsou schopni na špičkové úrovni řešit otázky spojené se základním a aplikovaným výzkumem Země a planetárních těles a současně jsou schopni kompetentně reagovat na společenskou poptávku v oblastech jako je globální změna, předpověď účinků živelních pohrom a udržitelný rozvoj. Specifickým rysem absolventů je dobrá průprava v oblasti matematického modelování, s jehož pomocí jsou schopni predikovat chování rozmanitých systémů v oblasti neživé přírody.

Uplatnění absolventů: Absolvent má spolehlivé znalosti v obecných oblastech fyziky, zejména v mechanice kontinua, termodynamice a teorii elektromagnetického a gravitačního pole, a hlubší znalosti a dovednosti v hlavních oblastech geofyzikálního výzkumu. Je schopen tvořivě řešit problémy související se vznikem zemětřesení a šířením seismických vln zemským nitrem, analyzovat a interpretovat jevy pozorované v elektromagnetickém a tíhovém poli Země a planet a provádět počítačové simulace termálního a deformačního vývoje planet a jejich měsíců. Při řešení těchto problémů používá metody numerické matematiky a matematického modelování, které dokáže efektivně počítačově implementovat. Výsledky své odborné práce je schopen přehledně a srozumitelně sdělovat formou prezentací a odborných textů v češtině i angličtině.

Detaily:

Studijní program Informatika – Diskrétní modely a algoritmy

Informatika – Diskrétní modely a algoritmy

Forma studia: prezenční
Možné přijetí bez přijímací zkoušky, podmínky viz Přijímací řízení ke studiu navazujících magisterských programů.

Charakteristika: SP je zaměřený na teoretickou informatiku, zejména na její matematické a optimalizační aspekty. Jeho základní oblasti (respektive specializace) jsou: diskrétní matematika, algoritmy, geometrie, matematické struktury v informatice (algebraické a topologické metody) a optimalizace (hlavně diskrétní, ale i se spojitými aspekty). SP těží ze silného postavení teoretické informatiky v rámci informatiky na UK a přispívá k němu.

Uplatnění absolventů: Absolvent je seznámen s diskrétními (nespojitými) přístupy a technikami a diskrétními strukturami v informatice a v algoritmickém modelování jevů a procesů z praxe. Podle zvoleného zaměření má pokročilé znalosti v několika z disciplín: kombinatorika (teorie grafů), pravděpodobnostní techniky a metody, kombinatorická a výpočetní geometrie, algebraické a topologické metody, teorie čísel, lineární a nelineární programování, diskrétní optimalizace. Je připraven na navazující doktorské studium, umí být v kontaktu s aktuálními výsledky v dané disciplíně a v ideálním případě k nim i sám tvůrčím způsobem přispívat. Nalezne uplatnění v akademické sféře i v oblastech lidské činnosti využívajících algoritmy a diskrétní modelování. 

Detaily:

Studijní program Informatika – Jazykové technologie a počítačová lingvistika

Informatika – Jazykové technologie a počítačová lingvistika

Forma studia: prezenční
Možné přijetí bez přijímací zkoušky, podmínky viz Přijímací řízení ke studiu navazujících magisterských programů.

Charakteristika: Cílem SP je připravit absolventy na práci při výzkumu, vývoji i aplikačním nasazení systémů využívajících zpracování přirozeného jazyka, a to jak psaného (např. informační systémy, vyhledávání a extrakce informací, strojový překlad, textová analytika), tak i mluveného (automatické zpracování řeči, dialogové systémy, syntéza řeči). Získané znalosti a schopnosti, zejména v oblasti strojového učení, může absolvent uplatnit při zpracování dat obecně.

Uplatnění absolventů: Absolvent má dobrou znalost matematicko-informatických základů počítačového zpracování přirozeného jazyka, teoretických základů formálního popisu jazyka i metod strojového učení. Získané znalosti je schopen uplatnit v návrhu a realizaci systémů pro zpracování přirozených jazyků a systémů pro práci s rozsáhlými kolekcemi nestrukturovaných i strukturovaných dat (např. vyhledávání informací, strojový překlad, sumarizace, zpracování řeči). Absolvent je vybaven potřebnými znalostmi a praktickými dovednostmi (programování, práce v týmu), které najdou uplatnění ve všech oblastech zabývajících se aplikacemi v oblasti komunikace člověk-počítač. Má též matematické, statistické a informatické znalosti pro práci v oblasti informačních a komunikačních technologií obecně. 

Detaily:

Studijní program Informatika – Softwarové a datové inženýrství

Informatika – Softwarové a datové inženýrství

Forma studia: prezenční
Možné přijetí bez přijímací zkoušky, podmínky viz Přijímací řízení ke studiu navazujících magisterských programů.

Charakteristika: Cílem SP je nabídnout studentům se standardními základy v programování detailní vhled do fungování softwarových řešení, databázových systémů, webových aplikací, potřebný pro vysoce odborné činnosti jako jsou návrh a vývoj aplikačního software, databázových modelů a dalších základních prvků softwarové infrastruktury. V programu je kladen důraz na programování a softwarové a datové inženýrství, a to v pěti různých zaměřeních. 

Uplatnění absolventů: Absolvent má hluboké softwarově a datově inženýrské znalosti v rámci zvoleného zaměření. Absolvováním zaměření Softwarové inženýrství absolvent umí analyzovat požadavky na softwarová řešení a navrhovat jejich architekturu. Absolvent zaměření Vývoj software je schopen vykovávat roli vedoucího týmu vývojářů s přehledem o současných technologiích. Znalosti vývoje internetových aplikací intenzivně zpracovávajících data pokrývá zaměření Webové inženýrství. Se zaměřením Databázové systémy je absolvent připraven navrhovat schémata databází a implementovat databázové aplikace. Absolvent zaměření Analýza a zpracování rozsáhlých dat se uplatní jako vědecky orientovaný odborník na dobývání znalostí z dat a jejich interpretaci uživateli. 

Detaily:

Studijní program Informatika – Softwarové systémy

Informatika – Softwarové systémy

Forma studia: prezenční
Možné přijetí bez přijímací zkoušky, podmínky viz Přijímací řízení ke studiu navazujících magisterských programů.

Charakteristika: Cílem SP je nabídnout studentům se standardními základy v programování detailní vhled do vnitřního fungování softwarových systémů, potřebný pro vysoce odborné činnosti jako jsou konstrukce, ladění či bezpečnostní analýza operačních systémů, překladačů, middleware a dalších základních prvků softwarové infrastruktury.V oboru je kladen důraz na systémově orientované programování.

Uplatnění absolventů: Absolvent má dobré programátorské schopnosti v oblasti podle zvoleného zaměření – Systémové programování se zaměřením na moderní operační systémy a systémové technologie (middleware, virtual machines), Spolehlivé systémy pro metody systematické konstrukce systémů s vysokou spolehlivostí, nebo Výkonné systémy pro vývoj software na moderních paralelních a distribuovaných systémech. Absolvent si osvojil potřebný teoretický základ i dovednosti nutné k řešení praktických programátorských úloh, dokáže používat moderní programovací jazyky a další nástroje. Dobře se orientuje v prostředí neustále se vyvíjejících technologií a dokáže tyto technologie aplikovat v prostředí týmových softwarových projektů. Je schopen samostatně a systematicky přistupovat k zadání problémů a díky značným systémovým znalostem nacházet řešení i mimo klasické modelové úlohy.

Detaily:

Studijní program Informatika – Teoretická informatika

Informatika – Teoretická informatika

Forma studia: prezenční
Možné přijetí bez přijímací zkoušky, podmínky viz Přijímací řízení ke studiu navazujících magisterských programů.

Charakteristika: Cílem SP je poskytnout studentům široké vzdělání v teoretických základech informatiky. Student získá znalosti v oblasti výpočetních modelů, kryptografie, algoritmických technik, datových struktur a reprezentace znalostí v booleovských doménách. Program studenta seznámí jak se současnými poznatky v oblasti tvorby efektivních algoritmů a datových struktur, tak s možnostmi a limity řešení algoritmických problémů. Mimo to získá student matematické znalosti potřebné pro analýzu a modelování algoritmických jevů a procesů.

Uplatnění absolventů: Absolvent získal široký přehled v oblastech teoretické informatiky, důkladně rozumí možnostem a limitům výpočetních systémů, rozumí základům kryptografie a počítačové bezpečnosti, zná pokročilé algoritmické techniky a umí je aplikovat na nové problémy. Zároveň má absolvent dovednosti potřebné pro přesné a srozumitelné vyjadřování abstraktních myšlenek a postupů. Absolvent tak nalezne uplatnění při návrhu a analýze komplexních systémů a při vývoji inovativních a transformativních technologií. Studium ho též připravilo pro navazující doktorandské studium teoretické informatiky a příbuzných oborů.

Detaily:

Studijní program Informatika – Umělá inteligence

Informatika – Umělá inteligence

Forma studia: prezenční
Možné přijetí bez přijímací zkoušky, podmínky viz Přijímací řízení ke studiu navazujících magisterských programů.

Charakteristika: Cílem programu SP je vychovávat absolventy, kteří dokáží používat a vyvíjet techniky umělé inteligence zejména pak v následujících oblastech: řešení úloh a rozhodovacích problémů, automatické plánování a rozvrhování, přírodou inspirované techniky, strojové učení včetně neuronových sítí a robotika včetně práce s přirozeným jazykem a obrazem. Studijní program je zaměřen na širokou škálu metod umělé inteligence, které vycházejí z oblastí matematiky jako je diskrétní matematika, logika a pravděpodobnost, jsou postavené na teoretických základech informatiky (datové struktury, vyčíslitenost a složitost, teorie automatů) a využívají možností současných výpočetních systémů především po softwarové stránce. 

Uplatnění absolventů: Absolvent oboru dokáže aplikovat a dále rozvíjet techniky návrhu inteligentních systémů, jako je formální modelování znalostí a komplexních systémů prostředky matematické logiky a teorie pravděpodobnosti, automatické řešení úloh, plánování a rozvrhování, řízení autonomních agentů (jak virtuálních, tak fyzických), strojové učení a dolování dat. Je schopen analyzovat a formálně popsat komplexní rozhodovací problém, navrhnout vhodnou řešící techniku a tuto techniku implementovat. Absolventi oboru mohou pracovat ve výzkumu a vývoji v akademické sféře i v praxi na jakékoliv pozici vyžadující logické myšlení, schopnost analýzy a algoritmický přístup či využití moderních metod informatiky (deklarativní a přírodou inspirované programování).

Detaily:

Studijní program Informatika – Vizuální výpočty a vývoj počítačových her

Informatika – Vizuální výpočty a vývoj počítačových her

Forma studia: prezenční
Možné přijetí bez přijímací zkoušky, podmínky viz Přijímací řízení ke studiu navazujících magisterských programů.

Charakteristika: Cílem SP je poskytnout jeho absolventům kvalitní vzdělání, které je dokonale připraví na celoživotní profesní kariéru v sektoru informačních technologií.Studijní program poskytuje hluboké vzdělání v oboru informatika se zaměřením na generování a zpracování obrazové informace (počítačová grafika, analýza obrazu, počítačové vidění) či na vývoj počítačových her.

Uplatnění absolventů: Absolventi se uplatní při návrhu a vývoji grafických systémů a počítačových her, mohou však působit na jakékoliv pozici vyžadující logické myšlení, schopnost analýzy a algoritmický přístup či využití metod informatiky. Podle zvoleného zaměření jsou absolventi vybaveni hlubokými znalostmi z počítačové grafiky a analýzy obrazu, anebo jejich znalosti pokrývají vývoj rozsáhlých herních projektů, aplikací pracujících v reálném čase, programování přenosných zařízení, jakožto i základy umělé inteligence a počítačové grafiky v kontextu počítačových her. Absolventi umí tyto znalosti aplikovat při řešení konkrétních praktických úkolů a mohou pracovat ve výzkumu a vývoji jak v praxi, tak v akademické sféře. 

Detaily:

Studijní program Matematická analýza

Matematická analýza

Forma studia: prezenční
Možné přijetí bez přijímací zkoušky, podmínky viz Přijímací řízení ke studiu navazujících magisterských programů.

Charakteristika: Cílem SP je poskytnout studentům pokročilé znalosti v základních oblastech matematické analýzy a učit je tyto znalosti tvůrčím způsobem rozvíjet a používat. Studijní program Matematická analýza vychází z několika matematických disciplín, které jsou tradičně souhrnně nazývány matematická analýza, protože jsou často používány k rozboru (tj. analýze) různých problémů z matematického hlediska a za využití matematických metod. Patří sem teorie funkcí (reálných či komplexních), teorie diferenciálních rovnic (obyčejných i parciálních) a funkcionální analýza. Tyto oblasti jsou svébytné, zároveň jsou vzájemně provázány. Jedním z pojítek je pojem funkce, který je zcela klíčovýpro matematické modely všeho druhu. Každá z oblastí k němu přistupuje z jiného pohledu – teorie funkcí zkoumá hlubší vlastnosti jednotlivých funkcí (spojitost, diferencovatelnost, integrovatelnost aj.), pro diferenciální rovnice je funkce hledanou neznámou veličinou, pro funkcionální analýzu je funkce bodem v prostoru s geometrickou strukturou.

Uplatnění absolventů: Absolvent studijního programu Matematická analýza má pokročilé znalosti v základních oblastech matematické analýzy (teorie reálných funkcí, komplexní analýza, funkcionální analýza, teorie obyčejných i parciálních diferenciálních rovnic), rozumí jejich vzájemným souvislostem, jakož i souvislostem s dalšími matematickými obory. Je schopen pokročilé teoretické metody aplikovat při řešení konkrétních problémů. Je připravován na doktorské studium, ale nabyté znalosti i schopnosti může úspěšně uplatnit i v jiných oborech či v praktických zaměstnáních (ekonomika, technika, finanční sféra, přírodní vědy).

Detaily:

Studijní program Matematické a počítačové modelování ve fyzice

Matematické a počítačové modelování ve fyzice

Forma studia: prezenční
Možné přijetí bez přijímací zkoušky, podmínky viz Přijímací řízení ke studiu navazujících magisterských programů.

Charakteristika: Cílem SP je poskytnout absolventům bakalářského studia fyziky hlubší matematické znalosti z oblasti analytických a numerických metod a připravit studenty k¨uplatnění těchto znalostí při matematickém a počítačovém modelování fyzikálních problémů. Posílit schopnost studentů fyzikálních oborů formulovat problémy matematicky rigorózně, použít pro jejich řešení správné numerické metody a provést analýzu chyb vzniklých numerickým řešením.

Uplatnění absolventů: Velmi dobré znalosti matematických i fyzikálních disciplín, vysoká flexibilita, schopnost problémy formulovat, analyzovat a následně i numericky řešit, jsou zárukou velmi dobrého uplatnění v řadě oblastí a to v akademických (nejen v oblastech aplikované matematiky a fyziky, ale i v jiných vědních oborech jako např. vědě o materiálech, biologii, lékařství) i v komerčních sférách (bankovnictví, softwarové firmy, průmysl). 

Detaily:

Studijní program Matematické modelování ve fyzice a technice

Matematické modelování ve fyzice a technice

Forma studia: prezenční
Možné přijetí bez přijímací zkoušky, podmínky viz Přijímací řízení ke studiu navazujících magisterských programů.

Charakteristika: Cílem SP je poskytnout studentům pokročilé znalosti z matematických oborů zaměřených na analytické a numerické metody a připravit studenty k uplatnění těchto znalostí při matematickém modelování v přírodních a aplikovaných vědách. Program nabízí studium na pomezí matematiky a fyziky, což jsou obory tradičně pěstované na Matematicko-fyzikální fakultě (MFF). Program nabízí možnost podrobně studovat matematické analytické a výpočtové metody v kontextu jejich aplikací zejména ve vybraných fyzikálních oborech.

Uplatnění absolventů: Absolvent získal pokročilé teoretické znalosti o matematických analytických a numerických metodách potřebných pro matematické modelování přírodních jevů, přičemž se zejména jedná o metody pro studium dynamických systémů popsaných obyčejnými nebo parciálními diferenciálními rovnicemi. Příslušné matematické metody dokáže uplatnit při počítačových výpočtech ve vybraných vědních oborech. Absolvent je schopen navrhnout matematické modely pro dané přírodní/technické/společenské jevy, prozkoumat matematické vlastnosti navržených modelů, vybrat odpovídající numerickou metodu pro počítačové zpracování a vyhodnotit možnosti a omezení daných modelů z hlediska jejich využitelnosti při zkoumání odpovídajících praktických otázek. 

Detaily:

Studijní program Matematické struktury

Matematické struktury

Forma studia: prezenční
Možné přijetí bez přijímací zkoušky, podmínky viz Přijímací řízení ke studiu navazujících magisterských programů.

Charakteristika: Cílem SP je získat důkladné vzdělání v několika oborech strukturální matematiky (algebra, geometrie, logika a kombinatorika) a naučit se řešit složité problémy abstraktní povahy. SP je zaměřen na strukturální matematiku s důrazem kladeným na algebru, geometrii, teorii reprezentací, matematickou logiku a kombinatoriku. V těchto oborech jsou hlouběji studována témata, v nichž vznikají pracovníci fakulty.

Uplatnění absolventů: Absolvent má pokročilé znalosti algebry, geometrie, kombinatoriky a matematické logiky, které mu v rámci hlouběji studovaného zvoleného užšího zaměření umožňují být v tvůrčím kontaktu s aktuálními vědeckými výsledky. Abstraktní povaha, rozsah a náročnost studia podpořily u absolventa rozvoj schopnosti analyzovat, strukturovat a řešit problémy složité a abstraktní povahy. Uplatnění nalezne vedle akademické sféry v nejrůznějších oblastech lidské činnosti na místech, kde je potřeba zvládat a využívat nové poznatky a rozsáhlé systémy.

Detaily:

Studijní program Matematika pro informační technologie

Matematika pro informační technologie

Forma studia: prezenční
Možné přijetí bez přijímací zkoušky, podmínky viz Přijímací řízení ke studiu navazujících magisterských programů.

Charakteristika: SP je orientován zejména na prohloubení teoretických znalostí relevantních matematických oborů a na jejich algoritmické uchopení. Posluchač se může zaměřit buď na matematiku pro informační bezpečnost nebo na počítačovou geometrii, grafiku a zpracování obrazu.Studijní program je zaměřen na aplikace matematiky v informačních technologiích, konkrétně v informační bezpečnosti, zpracování obrazu, počítačovém vidění a robotice.

Uplatnění absolventů: Absolvent má velmi pokročilé znalosti algebry, geometrie, a logiky a jejích aplikacích v IT. Umí je používat při řešení pokročilých problémů matematické informační bezpečnosti a počítačové geometrie a grafiky. Absolvent zaměřený na matematiku pro informační bezpečnost se orientuje v současných i perspektivních systémech ochrany a utajování dat z hlediska jejich matematických principů, praktického využití a používaných protokolů. Matematické znalosti, kterými disponuje, pokrývají teoretické zázemí kryptografie v dostatečné šíři (teorie čísel, algoritmická složitost, eliptické křivky, mřížky, jednosměrné funkce). Absolvent rovněž rozumí kryptografickým protokolům a je si vědom základních právních aspektů ochrany dat. Absolvent zaměřený na počítačovou geometrii a grafiku má rozsáhlé geometrické a algebraické znalosti použitelné pro zpracování prostorové a obrazové informace. Absolventi naleznou uplatnění ve firmách vyvíjejících specializované aplikace v nejrůznějších oblastech informačních technologií, kde je potřeba zvládat a využívat nové poznatky a rozsáhlé datové systémy. Možná je také akademická dráha.

Detaily:

Studijní program Numerická a výpočtová matematika

Numerická a výpočtová matematika

Forma studia: prezenční
Možné přijetí bez přijímací zkoušky, podmínky viz Přijímací řízení ke studiu navazujících magisterských programů.

Charakteristika: Cílem SP je poskytnout studentům teoretické a praktické znalosti z oblasti výpočtové matematiky a připravit je ke studiu doktorského studijního programu i k uplatnění nabytých znalostí při řešení matematických úloh v praxi. Jedná se o jediný program navazujícího magisterského studia na UK, který se do hloubky věnuje studiu, vývoji a analýze efektivních metod pro numerické řešení matematických úloh s praktickou motivací. Tématicky je blízký magisterskému studijnímu programu „Matematické modelování ve fyzice a technice“ na MFF UK, který je však více zaměřen na matematický popis fyzikálních problémů a na studium numerických metod neklade takový důraz.

Uplatnění absolventů: Absolvent programu Numerická a výpočtová matematika má vědomosti v základních oblastech numerické matematiky a výpočetních metod i teorie parciálních diferenciálních rovnic a umí je aplikovat k numerickému řešení úloh praxe, včetně efektivní implementace na počítačích. Pro zadanou úlohu umí navrhnout či vybrat vhodnou numerickou metodu, provést její numerickou analýzu a implementovat počítačovou realizaci včetně analýzy výpočetní chyby. Celý proces numerického řešení od návrhu metody po vlastní numerické řešení umí absolvent kriticky rozebrat, zhodnotit a jeho jednotlivé části sladit, aby tvořily vzájemně vyvážený celek. Umí také posoudit, nakolik se výsledky numerických výpočtů blíží realitě. Je schopen analytického přístupu k řešení obecných problémů a návrhů jejich řešení založených na důkladné a rigorózní argumentaci. Má dostatečnou kvalifikaci jak k doktorskému studiu na domácích či zahraničních vysokých školách, tak pro uplatnění v praxi, zejména v průmyslu, základním a aplikovaném výzkumu či veřejné správě.

Detaily:

Studijní program Optika a optoelektronika

Optika a optoelektronika

Forma studia: prezenční
Možné přijetí bez přijímací zkoušky, podmínky viz Přijímací řízení ke studiu navazujících magisterských programů.

Charakteristika: Cílem SP je poskytnout studentům vzdělání v oblasti optiky a optoelektroniky, která zahrnuje v současné době širokou oblast od základního teoretického a experimentálního zkoumání kvantové povahy světla a jeho interakce s látkami až po každodenní aplikace. Studijní program vychází z teoretických a experimentálních základů optiky a optoelektroniky. Studenti tohoto magisterského programu jsou již v rámci svých diplomových prací zpravidla zapojeni do výzkumných týmů. 

Uplatnění absolventů: Absolvent má hluboké teoretické i experimentální znalosti z klasické i kvantové optiky a optoelektroniky. Zvládá matematické modelování fyzikálních procesů v optice a optoelektronice. Získané znalosti a dovednosti je schopen uplatnit ve výzkumné a vědecké činnosti v optických oborech i v řadě oblastí, kde se optika nebo optická spektroskopie využívá (biologie, chemie, medicína). Fyzikální vzdělání spojené se získáním dovedností v oblasti počítačového programování, informačních technologií i organizace týmové vědecké práce zvyšuje možnosti uplatnění na vysokých školách a vědeckých ústavech i v průmyslu. Absolventi jsou zcela připraveni k dalšímu doktorskému studiu.

Detaily:

Studijní program Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie

Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie

Forma studia: prezenční
Možné přijetí bez přijímací zkoušky, podmínky viz Přijímací řízení ke studiu navazujících magisterských programů.

Charakteristika: Cílem SP je poskytnout studentům pokročilé znalosti v základních oblastech matematického modelování náhody a učit je tyto znalosti tvůrčím způsobem rozvíjet a používat.Studijní program Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie vychází z matematických disciplín, které se zabývají analýzou náhodných jevů a zpracováním dat (měření, pozorování) za použití matematicky odvozených postupů. Studijní program zahrnuje tři hluboce provázené oblasti, teorii pravděpodobnosti, matematickou statistiku a ekonometrii. 

Uplatnění absolventů: Absolvent studijního programu Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie má pokročilé znalosti v základních oblastech matematiky náhody (teorie pravděpodobnosti, matematická statistika, optimalizace), rozumí jejich vzájemným souvislostem, jakož i souvislostem s dalšími matematickými obory. Je schopen pokročilé teoretické metody aplikovat při řešení konkrétních problémů. Je připravován na vysoce kvalifikovanou práci v různých odvětvích (ekonomika, technika, finanční sféra, přírodní vědy) i na doktorské studium. 

Detaily:

Studijní program Teoretická fyzika

Teoretická fyzika

Forma studia: prezenční
Možné přijetí bez přijímací zkoušky, podmínky viz Přijímací řízení ke studiu navazujících magisterských programů.

Charakteristika: Cílem SP je seznámit studenty se základními pilíři moderní fyziky (teorií relativity, kvantovou teorií, statistickou fyzikou) a v adekvátním rozsahu s jejich hlavními aplikacemi v astrofyzice, kosmologii, částicové, jaderné i atomové fyzice a fyzice kondenzovaného stavu. Studenti se seznamují také s pokročilými matematickými a počítačovými metodami i s teoretickým zázemím dalších oblastí jako je fyzika vysokých energií, fyzika plazmatu, magnetohydrodynamika a podobně. Primárním cílem studijního programu je příprava špičkových odborníků schopných samostatného tvůrčího působení v základním výzkumu širokého spektra přírodovědných oborů, v nichž se uplatňují teoretické metody.

Uplatnění absolventů: Absolvent má ucelený přehled o základních oborech fyziky a pokročilé znalosti stěžejních směrů teoretické fyziky – statistické fyziky, obecné teorie relativity a kvantové teorie. Podle volby z nabídky výběrových předmětů a tématu diplomové práce získal hlubší vědomosti v některých ze speciálnějších oblastí teoretické fyziky. Vedle toho má přehled o matematických a počítačových metodách obecnější platnosti a rovněž znalost angličtiny nezbytnou pro odbornou komunikaci. Nabyté vzdělání absolventa kvalifikuje pro vědeckou práci v oboru, ale díky své šíři mu umožní uplatnit se i v jiných oblastech, ve kterých je nutné analyzovat a modelovat složité přírodní či společenské procesy. 

Detaily:

Studijní program Učitelství fyziky pro střední školy

Učitelství fyziky pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství matematiky pro střední školy

Forma studia: prezenční
Možné přijetí bez přijímací zkoušky, podmínky viz Přijímací řízení ke studiu navazujících magisterských programů.

Charakteristika: Cílem je SP vychovat kvalitní učitele fyziky a matematiky velmi dobře připravené po odborné i profesní stránce, rozvinout jejich osobnost, aby uměli jak zaujmout žáky pro své předměty, a vést je a vychovávat vychovávat i po lidské stránce. Z absolventů by měli vyrůst učitelé, kteří dokáží podněcovat své žáky k aktivní práci, budou s nimi schopni komunikovat i mimo svou odbornost, dokáží se tomuto umění v průběhu své kariéry učitele dále učit, a kteří se budou chtít sami dále rozvíjet a zvládnou měnící se roli učitele v dnešním i budoucím světě. Významným cílem tohoto studijního programu je pomoci řešit dlouhodobý palčivý nedostatek kvalifikovaných učitelů fyziky a matematiky na středních školách.

Uplatnění absolventů: Absolvent je plně kvalifikovaným učitelem fyziky a matematiky pro střední školu, popřípadě pro druhý stupeň školy základní. Má dostatečně široké a hluboké odborné znalosti základů fyziky, aby dokázal pracovat i s talentovanými žáky. Umí tyto znalosti aplikovat na řešení problémů, využívat je při provádění a vyhodnocování experimentů a v diskusích zahrnujících souvislosti s moderními technologiemi a běžným životem. Má dobrou úroveň počítačové gramotnosti. Umí předávat znalosti a dovednosti ze svého oboru, zvládá dostatečně široké spektrum metod a forem výuky, umí řídit práci studentů a reagovat na nejrůznější situace vzniklé ve výuce. Zvládá dostatečně široké spektrum metod a forem výuky, umí řídit práci žáků a reagovat na nejrůznější situace, které se ve výuce vyskytnou. Má potřebné znalosti z pedagogicko-psychologických předmětů tvořících základ jeho profesní orientace a umí těchto znalostí aktivně využívat. Získal praktické zkušenosti s výukou ve škole a základní znalosti o organizaci práce školy. V rámci diplomové práce získal hlubší vědomosti z některé části fyziky, matematiky nebo z problematiky vzdělávání v tomto oboru. To mu umožňuje komunikovat se specialisty a může být východiskem jeho dalšího vzdělávání.

Detaily:

Studijní program Učitelství matematiky pro střední školy

Učitelství matematiky pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy

Forma studia: prezenční
Možné přijetí bez přijímací zkoušky, podmínky viz Přijímací řízení ke studiu navazujících magisterských programů.

Charakteristika: Jedná se o mezifakultní studium ve spolupráci MFF UK a FF UK.

Studium programu Učitelství matematiky pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy připravuje plně kvalifikované učitele matematiky a anglického jazyka a literatury pro všechny typy středních škol, obzvláště pro gymnázia (vyšší i nižší stupeň). Absolvent může vyučovat matematiku a anglický jazyk a literaturu i na druhém stupni základní školy. Program navazuje na bakalářské studium, z něhož si student přinesl základní odborné znalosti potřebné pro výuku předmětu matematika a anglického jazyka a literatury na uvedených typech škol. Studium vedle některých náročnějších partií matematiky a studia anglického jazyka a literatury zahrnuje zejména profesní přípravu (pedagogicko-psychologické předměty, základy školského managementu, didaktiku matematiky, metody řešení úloh, pedagogická praxe). Široká nabídka volitelných předmětů a volba tématu diplomové práce umožňují studentům rozšířit si vzdělání v oblastech, které je zajímají a ve kterých se chtějí profilovat.

Jedná se o mezifakultní studium ve spolupráci MFF UK a FF UK.

Studium programu Učitelství matematiky pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy připravuje plně kvalifikované učitele matematiky a anglického jazyka a literatury pro všechny typy středních škol, obzvláště pro gymnázia (vyšší i nižší stupeň). Absolvent může vyučovat matematiku a anglický jazyk a literaturu i na druhém stupni základní školy. Program navazuje na bakalářské studium, z něhož si student přinesl základní odborné znalosti potřebné pro výuku předmětu matematika a anglického jazyka a literatury na uvedených typech škol. Studium vedle některých náročnějších partií matematiky a studia anglického jazyka a literatury zahrnuje zejména profesní přípravu (pedagogicko-psychologické předměty, základy školského managementu, didaktiku matematiky, metody řešení úloh, pedagogická praxe). Široká nabídka volitelných předmětů a volba tématu diplomové práce umožňují studentům rozšířit si vzdělání v oblastech, které je zajímají a ve kterých se chtějí profilovat. 

Detaily:

Učitelství matematiky pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy

Forma studia: prezenční
Možné přijetí bez přijímací zkoušky, podmínky viz Přijímací řízení ke studiu navazujících magisterských programů.

Charakteristika: Jedná se o mezifakultní studium ve spolupráci MFF UK a FF UK.

Studium programu Učitelství matematiky pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy připravuje plně kvalifikované učitele matematiky a českého jazyka a literatury pro všechny typy středních škol, obzvláště pro gymnázia (vyšší i nižší stupeň). Absolvent může vyučovat matematiku a český jazyk a literaturu i na druhém stupni základní školy. Program navazuje na bakalářské studium, z něhož si student přinesl základní odborné znalosti potřebné pro výuku předmětu matematika a českého jazyka a literatury na uvedených typech škol. Studium vedle některých náročnějších partií matematiky a studia českého jazyka a literatury zahrnuje zejména profesní přípravu (pedagogicko-psychologické předměty, základy školského managementu, didaktiku matematiky, metody řešení úloh, pedagogická praxe). Široká nabídka volitelných předmětů a volba tématu diplomové práce umožňují studentům rozšířit si vzdělání v oblastech, které je zajímají a ve kterých se chtějí profilovat.

Jedná se o mezifakultní studium ve spolupráci MFF UK a FF UK.

Studium programu Učitelství matematiky pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy připravuje plně kvalifikované učitele matematiky a českého jazyka a literatury pro všechny typy středních škol, obzvláště pro gymnázia (vyšší i nižší stupeň). Absolvent může vyučovat matematiku a český jazyk a literaturu i na druhém stupni základní školy. Program navazuje na bakalářské studium, z něhož si student přinesl základní odborné znalosti potřebné pro výuku předmětu matematika a českého jazyka a literatury na uvedených typech škol. Studium vedle některých náročnějších partií matematiky a studia českého jazyka a literatury zahrnuje zejména profesní přípravu (pedagogicko-psychologické předměty, základy školského managementu, didaktiku matematiky, metody řešení úloh, pedagogická praxe). Široká nabídka volitelných předmětů a volba tématu diplomové práce umožňují studentům rozšířit si vzdělání v oblastech, které je zajímají a ve kterých se chtějí profilovat. 

Detaily:

Učitelství matematiky pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy

Forma studia: prezenční
Možné přijetí bez přijímací zkoušky, podmínky viz Přijímací řízení ke studiu navazujících magisterských programů.

Charakteristika: Cílem je vychovat kvalitní učitele matematiky a deskriptivní geometrie velmi dobře připravené po odborné i profesní stránce, rozvinout jejich osobnost, aby uměli jak zaujmout žáky pro své předměty, tak je vést a vychovávat po lidské stránce. Z absolventů by měli vyrůst učitelé, kteří dokáží podněcovat své žáky k aktivní práci, budou s nimi schopni komunikovat i mimo svou odbornost, dokáží se v tomto umění v průběhu své kariéry učitele dále zdokonalovat. Zvládnou měnící se roli učitele v dnešním i budoucím světě. Významným cílem tohoto studijního programu je pomoci řešit dlouhodobý nedostatek kvalifikovaných učitelů na středních školách, případně na druhém stupni základních škol.Cílem je vychovat kvalitní učitele matematiky a deskriptivní geometrie velmi dobře připravené po odborné i profesní stránce, rozvinout jejich osobnost, aby uměli jak zaujmout žáky pro své předměty, tak je vést a vychovávat po lidské stránce. Z absolventů by měli vyrůst učitelé, kteří dokáží podněcovat své žáky k aktivní práci, budou s nimi schopni komunikovat i mimo svou odbornost, dokáží se v tomto umění v průběhu své kariéry učitele dále zdokonalovat. Zvládnou měnící se roli učitele v dnešním i budoucím světě. Významným cílem tohoto studijního programu je pomoci řešit dlouhodobý nedostatek kvalifikovaných učitelů na středních školách, případně na druhém stupni základních škol. 

Uplatnění absolventů: Absolvent je plně kvalifikovaným učitelem matematiky a deskriptivní geometrie ro všechny typy středních škol a druhý stupeň základních škol. Má dostatečně široké a hluboké odborné znalosti matematiky, které dokáže aplikovat při řešení problémů a využívat při tom moderní technologie; dokáže pracovat i s mimořádně nadanými žáky. Odborná složka absolvovaného studia umožňuje absolventovi dobré uplatnění v praxi i mimo oblast školství, zejména na pozicích vyžadujících znalosti matematiky. Současně zvládá dostatečně široké spektrum metod a forem výuky, umí řídit práci žáků a reagovat na nejrůznější výukové situace. Má potřebné znalosti z pedagogiky, psychologie a didaktiky matematiky, které tvoří základ jeho profesní orientace a umí těchto znalostí aktivně využívat. Získal praktické zkušenosti s výukou ve škole a základní znalosti organizace práce školy.Absolvent je plně kvalifikovaným učitelem matematiky a deskriptivní geometrie ro všechny typy středních škol a druhý stupeň základních škol. Má dostatečně široké a hluboké odborné znalosti matematiky, které dokáže aplikovat při řešení problémů a využívat při tom moderní technologie; dokáže pracovat i s mimořádně nadanými žáky. Odborná složka absolvovaného studia umožňuje absolventovi dobré uplatnění v praxi i mimo oblast školství, zejména na pozicích vyžadujících znalosti matematiky. Současně zvládá dostatečně široké spektrum metod a forem výuky, umí řídit práci žáků a reagovat na nejrůznější výukové situace. Má potřebné znalosti z pedagogiky, psychologie a didaktiky matematiky, které tvoří základ jeho profesní orientace a umí těchto znalostí aktivně využívat. Získal praktické zkušenosti s výukou ve škole a základní znalosti organizace práce školy. 

Detaily:

Učitelství matematiky pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství francouzského jazyka a literatury pro střední školy

Forma studia: prezenční
Možné přijetí bez přijímací zkoušky, podmínky viz Přijímací řízení ke studiu navazujících magisterských programů.

Charakteristika: Jedná se o mezifakultní studium ve spolupráci MFF UK a FF UK.Studium programu Učitelství matematiky pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství francouzského jazyka a literatury pro střední školy připravuje plně kvalifikované učitele matematiky a francouzského jazyka a literatury pro všechny typy středních škol, obzvláště pro gymnázia (vyšší i nižší stupeň). Absolvent může vyučovat matematiku a francouzský jazyk a literaturu i na druhém stupni základní školy. Program navazuje na bakalářské studium, z něhož si student přinesl základní odborné znalosti potřebné pro výuku předmětu matematika a francouzského jazyka a literatury na uvedených typech škol. Studium vedle některých náročnějších partií matematiky a studia francouzského jazyka a literatury zahrnuje zejména profesní přípravu (pedagogicko-psychologické předměty, základy školského managementu, didaktiku matematiky, metody řešení úloh, pedagogická praxe). Široká nabídka volitelných předmětů a volba tématu diplomové práce umožňují studentům rozšířit si vzdělání v oblastech, které je zajímají a ve kterých se chtějí profilovat. 

Uplatnění absolventů: Absolvent získal ucelené znalosti a dovednosti z matematiky a její didaktiky, z pedagogiky, psychologie a má praktické zkušenosti s výukou ve škole. Je plně kvalifikován pro práci učitele matematiky. Absolvent má osvojeny systematické znalosti a dovednosti potřebné pro profesi učitele v oboru francouzský jazyk a literatura.

Detaily:

Učitelství matematiky pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství informatiky pro střední školy

Forma studia: prezenční
Možné přijetí bez přijímací zkoušky, podmínky viz Přijímací řízení ke studiu navazujících magisterských programů.

Charakteristika: Cílem je vychovat kvalitní učitele matematiky a informatiky velmi dobře připravené po odborné i profesní stránce, rozvinout jejich osobnost, aby uměli jak zaujmout žáky pro své předměty, tak je vést a vychovávat po lidské stránce. Z absolventů by měli vyrůst učitelé, kteří dokáží podněcovat své žáky k aktivní práci, budou s nimi schopni komunikovat i mimo svou odbornost, dokáží se v tomto umění v průběhu své kariéry učitele dále zdokonalovat. Zvládnou měnící se roli učitele v dnešním i budoucím světě. Významným cílem tohoto studijního programu je pomoci řešit dlouhodobý nedostatek kvalifikovaných učitelů na středních školách, případně na druhém stupni základních škol.

Uplatnění absolventů: Absolvent je plně kvalifikovaným učitelem matematikya informatiky pro všechny typy středních škol a 2. stupeň základních škol. Má dostatečně široké a hluboké odborné znalosti matematiky a informatiky i pro práci s nadanými žáky. Dokáže je aplikovat a využívat při tom digitální technologie. Umí řídit práci žáků a reagovat na nejrůznější situace vzniklé při výuce. Absolvent je plně kvalifikovaným učitelem informatiky pro všechny typy středních škol a druhý stupeň základních škol. Má dostatečně široké a hluboké odborné znalosti informatiky, které dokáže aplikovat při řešení problémů a využívat při tom moderní technologie. Umí řídit práci studentů ve škole a reagovat na nejrůznější situace vzniklé při výuce.

Detaily: