Otevírané obory navazujícího magisterského studia

pro akademický rok 2019/2020


Studijní program Fyzika

Astronomie a astrofyzika

Forma studia: prezenční
Možné přijetí bez přijímací zkoušky, podmínky viz Přijímací řízení ke studiu navazujících magisterských programů.

Charakteristika: Obor astronomie a astrofyzika navazuje na základní znalosti z fyziky, matematiky a programování. Studenti získávají znalosti z oboru klasické astronomie, jako je astrometrie a nebeská mechanika, a klasické astrofyziky, t.j. o fyzikálních vlastnostech astrofyzikálního plazmatu, stavbě a vývoji hvězd a hvězdných soustav a o teorii hvězdných atmosfér, o fyzice těles sluneční soustavy a o stavbě a dynamice galaxií. Seznamují se rovnež se sluneční fyzikou, relativistickou astrofyzikou, extragalaktickou astronomií a kosmologií. Prostřednictvím pravidelných seminářů, praxí na observatořích a tématicky zaměřených přednášek externích odborníku získávají představu o vědecké práci a současných problémech řešených v jednotlivých oborech astronomie a astrofyziky.

Uplatnění absolventů: Absolventi oboru astronomie a astrofyzika mají přehled o současném stavu výzkumu v základních oblastech poznávání vesmíru. Při práci na diplomovém úkolu získali představu o postupech a metodách vědecké práce, výsledkem jsou zpravidla odborné publikace. Nejčastěji absolventi nastupují do doktorského studia na některém domácím či zahraničním astronomickém pracovišti. Všeobecný přehled o oboru a poměrně rozsáhlé dovednosti v programování dovolují absolventům zvolit též profesionální dráhu v popularizaci oboru (ve vzdělávacích institucích, v planetáriích a na lidových hvězdárnách) anebo při rozvoji či aplikacích výpočetní techniky. Schopnost abstraktního myšlení a orientace v nové problematice pomohou absolventům uplatnit se i v dalších oblastech přírodních věd a případně i mimo ně.

Detaily:

Biofyzika a chemická fyzika

Forma studia: prezenční
Možné přijetí bez přijímací zkoušky, podmínky viz Přijímací řízení ke studiu navazujících magisterských programů.

Charakteristika: Těžiště těchto oborů leží na rozhraní fyziky, biologie a chemie. Výuka navazuje na základní fyzikální vzdělání, které prohlubuje v oblastech teoretické a experimentální fyziky důležitých pro popis a zkoumání molekul, biopolymerů, nadmolekulárních soustav a biologických objektů, a zároveň je doplňuje předměty pokrývajícími potřebné vybrané partie z chemie a biologie. Absolvent získá teoretické znalosti zejména z kvantové teorie, kvantové chemie, modelování molekul a molekulárních procesu, a dále znalosti experimentálních metod biofyziky a chemické fyziky, zejména optických a dalších spektroskopických metod, strukturní analýzy a zobrazovacích technik. Podle výběru studijního plánu a diplomové práce se rovněž dostává absolventům vzdělání ve vybraných oblastech obecné a fyzikální chemie, biochemie, molekulární a buněčné biologie. Díky širokému okruhu znalostí mají absolventi dobré možnosti uplatnění ve výzkumných i aplikovaných oborech souvisejících s fyzikou, biologií, chemií, medicínou, materiálovým výzkumem, bio- a nanotechnologiemi, farmacií apod.

Uplatnění absolventů: Absolvent oboru biofyzika a chemická fyzika má široké teoretické i experimentální znalosti ze základů fyziky (mechanika, elektřina a magnetismus, optika, fyzika kondenzovaného stavu, jaderná fyzika, kvantová fyzika) i matematiky (diferenciální a integrální počet, algebra, metody matematické fyziky aj.). Z hlediska vlastního oboru biofyzika a chemická fyzika ovládá odpovídající teoretické (kvantová fyzika, výpočty molekul, modelování molekulárních procesů) a experimentální metody (optické a další spektroskopické metody, strukturní analýza aj.). Absolvent je připraven k práci na pracovištích zaměřujících se na fyziku, biofyziku, chemickou fyziku, fyziku v medicíně a ekologii.

Detaily:

Fyzika kondenzovaných soustav a materiálů

Forma studia: prezenční
Možné přijetí bez přijímací zkoušky, podmínky viz Přijímací řízení ke studiu navazujících magisterských programů.

Charakteristika: Obor je věnován experimentálnímu i teoretickému studiu vlastností kondenzovaných soustav, jejich mikrofyzikální interpretaci a možnostem aplikací, zejména se zřetelem na současný rozvoj materiálového výzkumu. Po absolvování výuky společné pro celý obor si studenti mohou volit jeden ze studijních bloků: Fyzika atomových a elektronových struktur, Fyzika makromolekulárních látek, Fyzika materiálů, Fyzika nízkých teplot, Fyzika reálných povrchů. Každý z uvedených tématických bloků zabezpečuje obecné vzdělání v oboru na současné úrovni poznání a profiluje absolventa ve zvolené specializaci.

Uplatnění absolventů: Absolvent oboru fyzika kondenzovaných soustav a materiálů má široké vzdělání v matematice, v teoretických fyzikálních disciplínách vázaných na fyziku kondenzovaných soustav a v experimentálních a počítačových metodách. Vzdělání zabezpečuje širokou flexibilitu absolventů. Vhodným uplatněním jsou zejména pracoviště základního fyzikálního, chemického a biomedicínského výzkumu, vysoké školy uvedeného zaměření, laboratoře aplikovaného materiálového výzkumu a vývoje, zkušební laboratoře strojírenského, elektrotechnického, elektrotechnického a chemického průmyslu (především v oblasti makromolekulárních látek a organické chemie), ústavy zaměřené na ochranu a modifikaci materiálů a pracoviště v hygienické a ekologické službě.

Detaily:

Fyzika povrchů a ionizovaných prostředí

Forma studia: prezenční
Možné přijetí bez přijímací zkoušky, podmínky viz Přijímací řízení ke studiu navazujících magisterských programů.

Charakteristika: Fyzika povrchů a ionizovaných prostředí je oborem interdisciplinárního charakteru, který zahrnuje základní poznatky o pohybu neutrálních a nabitých částic ve vakuu, plynu i kondenzované fázi a o jejich interakcích s těmito prostředími, s jejich rozhraními i mezi sebou navzájem. Spojením vakuové fyziky, fyziky povrchů, fyziky laboratorního a kosmického plazmatu a fyziky tenkých vrstev poskytuje obor základ pro řady aplikací jako jsou moderní diagnostické metody v materiálovém výzkumu, vakuové a plazmové technologie, výroba elektronických prvků, řízená termonukleární fúze nebo kosmický výzkum. Jednotlivé disciplíny mohou být studovány jak experimentálně, tak teoreticky, nebo metodami počítačové fyziky. Témata diplomových prací si studenti vybírají ve shodě se zvoleným studijním plánem z těchto oblastí: vakuová fyzika, fyzika plazmatu, kosmická fyzika, fyzika povrchů, fyzika tenkých vrstev, počítačová fyzika, automatizace a kybernetizace experimentu.

Uplatnění absolventů: Absolvent oboru fyzika povrchů a ionizovaných prostředí má široké teoretické i experimentální znalosti ze základů fyziky i matematiky, je odborníkem v užití moderních měřících metod jak hardwarových, tak i softwarových včetně dobré znalosti příslušného matematického aparátu. Z pohledu vlastního oboru ovládá odpovídající teoretické i experimentální metody, které dokáže využít také v jiných oborech zaměřených jak na základní, tak i aplikovaný výzkum na vysokých školách, ústavech Akademie, ale i v průmyslu a managementu různých společností.

Detaily:

Geofyzika

Forma studia: prezenční
Možné přijetí bez přijímací zkoušky, podmínky viz Přijímací řízení ke studiu navazujících magisterských programů.

Charakteristika: Obor geofyzika zahrnuje studium Země a jejího blízkého okolí fyzikálními metodami. Soustřeďuje se na studium fyziky zemětřesení a šírení seismických vln, dynamiky Země, tíhového a elektromagnetického pole Země. K interpretaci geofyzikálních dat používá metod matematického modelování. Studium navazuje zejména na přednášky z mechaniky kontinua, teorie elektromagnetického pole a matematické fyziky. Metody experimentální geofyziky a práce na observatořích jsou vyučovány ve spolupráci s PřF UK a ústavy AV ČR.

Uplatnění absolventů: Absolvent oboru geofyzika má všeobecné znalosti fyziky a hlubší znalosti hlavních geofyzikálních disciplín. Absolventi se uplatňují ve výzkumných i komerčních pracovištích geofyzikálního a geodetického zaměření u nás a v zahraničí. Dobrá průprava v matematickém modelování, počítačové fyzice a pokročilých partiích programování vede k bezproblémovému uplatnění i v jiných oborech.

Detaily:

Jaderná a subjaderná fyzika

Forma studia: prezenční
Možné přijetí bez přijímací zkoušky, podmínky viz Přijímací řízení ke studiu navazujících magisterských programů.

Charakteristika: Subjaderná fyzika (fyzika vysokých energií, částicová fyzika) přináší fundamentální poznatky o struktuře hmoty na nejhlubší úrovni a základních interakcích. Jaderná fyzika ji doplňuje výzkumem hmoty na úrovni jaderných systému a jejich změn. Základem studia je kurs experimentální jaderné a částicové fyziky, opřený o rozsáhlý kurs fyziky teoretické, především kvantové mechaniky a kvantové teorie pole. Důraz je kladen na metody získávání experimentálních dat a na jejich zpracování, včetně efektivního zvládnutí výpočetní techniky. Pomocí výběrových přednášek a diplomové práce pak student získává hlubší vzdělání ve vybrané oblasti a volí tak příklon k teorii nebo experimentu.

Uplatnění absolventů: Absolvent oboru jaderná a subjaderná fyzika má dobré základní znalosti experimentální i teoretické částicové a jaderné fyziky. Nachází uplatnění v základním i aplikovaném výzkumu v těchto oblastech i v práci s jadernými zařízeními v medicíně a průmyslu. Absolventi jsou připraveni začlenit se do velkých mezinárodních vědeckých týmů, které jsou v současné době typické pro experimentální základní výzkum v daném oboru. Zběhlost v práci s výpočetní technikou otevírá absolventům rovněž možnost kariéry v oblasti informačních technologií.

Detaily:

Matematické a počítačové modelování ve fyzice

Forma studia: prezenční
Možné přijetí bez přijímací zkoušky, podmínky viz Přijímací řízení ke studiu navazujících magisterských programů.

Detaily:

Meteorologie a klimatologie

Forma studia: prezenční
Možné přijetí bez přijímací zkoušky, podmínky viz Přijímací řízení ke studiu navazujících magisterských programů.

Charakteristika: Obor meteorologie a klimatologie vychází především z hydrodynamiky a termodynamiky atmosféry, přičemž široce využívá poznatků dalších fyzikálních oborů a výpočetních metod zejména numerické matematiky a statistiky. Je orientován na studium rozsáhlé škály atmosférických dějů včetně atmosférické optiky, akustiky a elektřiny, záření v atmosféře, fyziky oblaků a srážek apod. Soustřeďuje se především na aplikace dynamiky, energetiky a cirkulace atmosféry v oblasti meteorologických prognóz využívajících nejmodernějších metod numerické matematiky, dále na dnes silně aktuální problematiku znečištění ovzduší ve vztahu k ekologickým problémům, problematiku antropogenních vlivů na atmosféru, metody modelování klimatu, studium klimatických změn, problémů stratosférického i přízemního ozónu apod.

Uplatnění absolventů: Absolvent oboru meteorologie a klimatologie má široké znalosti ze základů fyziky, zejména s ohledem na fyziku atmosféry (hydrodynamika, termodynamika, šíření elektromagnetických vln, optika a elektřina, teorie nelineárních dynamických systémů, vlnové procesy apod.) a z potřebných matematických metod (řešení parciálních diferenciálních rovnic, numerická matematika, matematická statistika). Z hlediska vlastního oboru i příbuzných oborů je připraven pro řešení úkolů základního i aplikačního výzkumu i širokého spektra činností v praxi (povětrnostní služba, meteorologické zabezpečení v řadě odvětví národního hospodářství atd.).

Detaily:

Optika a optoelektronika

Forma studia: prezenční
Možné přijetí bez přijímací zkoušky, podmínky viz Přijímací řízení ke studiu navazujících magisterských programů.

Charakteristika: Studijní obor Optika a optoelektronika je nabízen studentům, kteří po absolvování bakalářského studia chtějí pokračovat v tomto navazujícím magisterském studiu a rozšířit si tak základní fyzikální vzdělání o vlnovou a kvantovou optiku, koherenční a statistické vlastnosti světla, metody a prvky pro optické komunikace (lasery, vlákna, kvantové detektory) a optické zpracování informace.

Uplatnění absolventů: Absolvent oboru optika a optoelektronika má teoretické i experimentální znalosti z kvantové optiky, optoelektroniky a fotoniky a zvládá matematické modelování fyzikálních procesů. Podrobné pochopení fyzikální podstaty funkce prvků a technologických procesů pro optoelektroniku a fotoniku podstatně zvyšuje možnosti uplatnění absolventů jak v základním, tak v aplikovaném výzkumu na vysokých školách, výzkumných ústavech i v průmyslu.

Detaily:

Teoretická fyzika

Forma studia: prezenční
Možné přijetí bez přijímací zkoušky, podmínky viz Přijímací řízení ke studiu navazujících magisterských programů.

Charakteristika: Pojem ”teoretická fyzika” znamená spíše přístup k vědeckému zkoumání, než specifickou oblast fyziky. Jako studijní obor seznamuje studenty hlouběji s matematickými metodami a základními pilíři moderní fyziky, teorií relativity a kvantovou teorií a jejich základními aplikacemi v kosmologii a astrofyzice, atomové fyzice a fyzice kondenzovaného stavu. Podle zaměření diplomové práce se pak studenti seznamují s teoretickým zázemím dalších oblastí fyziky jako je fyzika plazmatu, chemická fyzika, jaderná a subjaderná fyzika, klasická mechanika kontinua atd.

Uplatnění absolventů: Absolvent oboru teoretická fyzika má velmi dobré znalosti stěžejních teorií moderní fyziky – kvantové teorie, teorie relativity a statistické fyziky. Díky tématické šíři nabídky povinně volitelných přednášek může získat hlubší vědomosti i v řadě speciálnějších oblastí teoretické fyziky. Na druhé straně znalost obecně použitelných pokročilých matematických metod zaručuje absolventovi velkou přizpůsobivost, tedy schopnost uplatnit se nejen v různých oblastech fyziky, ale i v jiných oborech a při činnostech, které vyžadují logické myšlení a analýzu složitých problémů.

Detaily:

Studijní program Informatika

Diskrétní modely a algoritmy

Forma studia: prezenční
Možné přijetí bez přijímací zkoušky, podmínky viz Přijímací řízení ke studiu navazujících magisterských programů.

Charakteristika: Studijní plány Diskrétní matematika a kombinarorická optimalizace a Matematické struktury informatiky vychovávají odborníky v oblasti aplikované matematiky a informatiky. Důraz je kladen na aktuální teoretické i praktické otázky v dané oblasti. Studijní plány Optimalizace a Matematické ekonomie vychovávají odborníky schopné řešit problémy technické a ekonomické praxe s využitím optimalizačních metod a vhodných matematicko-ekonomických modelů.

Uplatnění absolventů: Absolvent bude schopen řešit složité rozhodovací problémy v technické a ekonomické praxi. Základem řešení těchto problémů jsou matematické metody jednokriteriální a vícekriteriální optimalizace a metody racionálního řešení konfliktních situací. Absolvent bude mít dobré znalosti matematických metod, které se používají při návrhu matematicko-ekonomických modelů adekvátních pro složité ekonomické situace. Bude mít i potřebné znalosti ze základů ekonomie a matematické mikro- a makroekonomie. Solidní informatické vzdělání umožňuje absolventům efektivní implementaci uvedených postupů s využitím moderní výpočetní techniky.

Detaily:

Matematická lingvistika

Forma studia: prezenční
Možné přijetí bez přijímací zkoušky, podmínky viz Přijímací řízení ke studiu navazujících magisterských programů.

Charakteristika: Cílem studia je připravit absolventy na práci při výzkumu, vývoji i aplikačním nasazení systémů využívajících zpracování přirozeného jazyka, a to jak psaného (např. informační systémy, vyhledávání informací, strojový překlad, podpora tvorby psaných dokumentů), tak i mluveného (systémy transkripce diktovaného textu, použití hlasových povelů, telefonní aplikace, dialogové systémy, syntéza řeči).

Uplatnění absolventů: Absolvent získá znalosti ze symbolických i statistických algoritmů a metod strojového učení zejména pro automatické zpracování přirozeného jazyka. Bude připraven jak na doktorské studium v tomto oboru, tak na řešení problémů aplikací automatického zpracování přirozeného jazyka, např. ve vyhledávání informací, zodpovídání dotazů, strojovém překladu, tvorbě elektronických slovníků a analýze mluvené řeči, a to jak v češtině, tak i v jakýchkoli jiných přirozených jazycích. Vzhledem k obecné použitelnosti metod strojového učení používaných v oboru bude absolvent připraven i na práci při aplikaci těchto metod ve finančnictví, ekonomice, medicíně a dalších oborech, kde se provádí analýza strukturovaných i nestrukturovaných dat. Absolvent oboru může pracovat i na místě vyžadujícím všeobecné programátorské znalosti.

Detaily:

Softwarové systémy

Forma studia: prezenční
Možné přijetí bez přijímací zkoušky, podmínky viz Přijímací řízení ke studiu navazujících magisterských programů.

Charakteristika: V oboru je kladen důraz na systémově orientované programování, a to ve třech různých oblastech. První oblast, pokrytá specializací Systémový programátor, klade důraz na programování základních vrstev počítačových systémů (middleware, operační systém). Ve specializaci Spolehlivé systémy je kladen důraz na vývoj systémů s vysokými požadavky na spolehlivost, jako například vestavěné systémy a systémy reálného času. Specializace Výkonné systémy se soustředí na techniky pro vývoj software v prostředí moderních systémů s vysokým výpočetním výkonem (vysoce paralelní systémy, distribuované systémy, clouds). Ve všech specializacích se vedle samotných nástrojů a postupů k programování věnuje pozornost i potřebným znalostem o architektuře příslušných systémů.

Uplatnění absolventů: Absolvent nalezne uplatnění jako počítačový profesionál zejména v oblasti analýzy, návrhu a nasazení rozsáhlých softwarových systémů jak v aplikační sféře, tak při vývoji základního software. Hlubší matematický základ studia umožňuje absolventovi řešit otázky složitosti a škálovatelnosti softwarových systémů, tvorbu a testování potřebných modelů. Absolventi mohou působit i jako řídící pracovníci v různých oblastech vývoje a aplikace software, jako vysokoškolští učitelé, nebo jako specialisté výzkumu a vývoje v informatice a v oborech, které informatiku využívají. Užší specializaci získávají absolventi oboru v jednom z pěti studijních plánů. Studium dává absolventům dostatečné předpoklady pro pokračování v doktorském studiu.

Detaily:

Teoretická informatika

Forma studia: prezenční
Možné přijetí bez přijímací zkoušky, podmínky viz Přijímací řízení ke studiu navazujících magisterských programů.

Charakteristika: Cílem studia je připravit absolventy s hlubokou a dostatečně širokou průpravou v informatice, která se opírá o dostatečné zvládnutí teoretických základů oboru. Na tento základ navazují profilující předměty dávající absolventům dobrý přehled v oborech informatiky jako je složitost a vyčíslitelnost, návrh a analýza algoritmů a umělá inteligence. Hluboké teoretické znalosti pak umožňují absolventům rychleji vstřebávat nové poznatky v rozvíjejících se oblastech informatiky a aktivně se na tomto rozvoji podílet.

Uplatnění absolventů: Absolvent oboru může pracovat ve výzkumu a vývoji v oblastech tvorby software pro potřeby průmyslu, státní správy i v konzultačních firmách. Může působit na jakékoliv pozici, která vyžaduje logické myšlení, schopnost analýzy, algoritmický přístup a využití moderních metod informatiky (metody umělé inteligence, reprezentace znalostí, deklarativního programování, strojového učení, přírodou inspirovaných výpočetních modelů a multi-agentových systémů). Absolvent může působit na vysokých školách nebo pokračovat v doktorském studiu. Jeho vzdělání mu také umožňuje pracovat na libovolném programátorském místě.

Detaily:

Studijní program Matematika

Finanční a pojistná matematika

Forma studia: prezenční
Možné přijetí bez přijímací zkoušky, podmínky viz Přijímací řízení ke studiu navazujících magisterských programů.

Charakteristika: Obor Finanční a pojistná matematika poskytuje vzdělání v oblasti teoretických a aplikovaných poznatků ve finanční a pojistné matematice. Na základě solidních matematických základů jsou rozvíjeny disciplíny matematického modelování v pojišťovnictví, bankovnictví a jiných finančních institucích. Absolvent je schopen vytvářet finanční a pojistné produkty a analyzovat je z hlediska ziskovosti a rizika.

Uplatnění absolventů: Absolvent oboru Finanční a pojistná matematika má hlubší znalosti základních matematických disciplín (matematická analýza, algebra) a speciální znalosti z oblastí pravděpodobnost a statistika, stochastické procesy, matematické metody ve financích, životní a neživotní pojištění, pokročilé partie finančního managementu, teorie rizika, účetnictví (včetně účetnictví pojišťoven) a modelování pomocí progresivních systémů (Mathematica) umožňující efektivní modelování finančních a pojistných produktů, jejich analýzu z hlediska rizika, ziskovosti a jiných charakteristik potřebných pro efektivní finanční řízení. Získá vzdělání potřebné pro udělení osvědčení o způsobilosti vykonávat aktuárskou činnost, které vydává Česká společnost aktuárů svým členům splňujícím kritéria mezinárodně uznávaného aktuárského vzdělání. V České republice je toto osvědčení zákonem vyžadováno pro výkon funkce odpovědného pojistného matematika, kterého musí zaměstnávat každá pojišťovna nebo zajišťovna podnikající na území České republiky.

Detaily:

Matematická analýza

Forma studia: prezenční
Možné přijetí bez přijímací zkoušky, podmínky viz Přijímací řízení ke studiu navazujících magisterských programů.

Charakteristika: Obor Matematická analýza poskytuje posluchačům pokročilé znalosti v jednotlivých oblastech matematiky tradičně řazených do matematické analýzy (teorie reálných funkcí, komplexní analýza, funkcionální analýza, teorie obyčejných i parciálních diferenciálních rovnic). Charakterizuje jej hloubka vhledu do jednotlivých oblastí a důraz na jejich vzájemné souvislosti a propojení. Základní znalosti v těchto oblastech si na pokročilé úrovni studenti osvojí absolvováním povinných předmětů. Volbou povinně volitelných předmětů si pak posluchači dále prohloubí znalosti v užších disciplínách, vybraných zejména s ohledem na téma diplomové práce. Na seminářích se dostávají do kontaktu s aktuálními otázkami matematického výzkumu. Matematická analýza je svébytný obor, který má ovšem úzké vztahy k dalším oborům. Metody matematické analýzy se používají mimo jiné v teorii pravděpodobnosti, v numerické matematice a při tvorbě i zkoumání matematických modelů (ve fyzice i jiných vědách). S těmito vztahy se mají posluchači možnost seznámit v některých povinně volitelných předmětech. K cílům oboru patří příprava na doktorské studium matematické analýzy a příbuzných oborů na UK nebo jiné vysoké škole. Studenti se setkají s aplikacemi matematických teorií, vět a metod při řešení konkrétních problémů. Proto jejich uplatnění není omezeno na akademickou sféru.

Uplatnění absolventů: Absolvent oboru Matematická analýza má pokročilé znalosti v základních oblastech matematické analýzy (teorie reálných funkcí, komplexní analýza, funkcionální analýza, teorie obyčejných i parciálních diferenciálních rovnic), rozumí jejich vzájemným souvislostem, jakož i souvislostem s dalšími matematickými obory. Je schopen pokročilé teoretické metody aplikovat při řešení konkrétních problémů. Je připravován na doktorské studium, ale nabyté znalosti i schopnosti může úspěšně uplatnit i v jiných oborech či v praktických zaměstnáních (ekonomika, technika, finanční sféra, přírodní vědy).

Detaily:

Matematické modelování ve fyzice a technice

Forma studia: prezenční
Možné přijetí bez přijímací zkoušky, podmínky viz Přijímací řízení ke studiu navazujících magisterských programů.

Charakteristika: Matematické modelování je mezioborově zaměřené studium, které spojuje matematickou analýzu, numerickou matematiku a fyziku. Program studia je navržen tak, aby studenti získali kvalitní základní znalosti a přehled ve všech jmenovaných oborech a byli schopni, pokud to jimi studovaný problém vyžaduje, okamžitě si své znalosti prohloubit studiem specializovaných odborných prací. Všichni studenti absolvují povinný základ tvořený přednáškami z mechaniky kontinua, matematické analýzy parciálních diferenciálních rovnic a numerické matematiky. Studenti si osvojí dovednost navrhovat matematické modely přírodních jevů (zejména v oblasti mechaniky a termodynamiky kontinua), tyto modely analyzovat a provádět s jejich pomocí numerické simulace. Po absolvování povinného základu se studenti důkladněji věnují buď fyzikálním aspektům matematického modelování (návrh modelů), matematické analýze parciálních diferenciálních rovnic nebo metodám pro počítačové řešení matematických modelů. Přehled o všech úrovních matematického modelování (model, analýza, simulace) umožňuje studentům při zkoumání problémů ve fyzice, technice, biologii a lékařství využívat moderní poznatky ze všech potřebných oborů a řešit tak problémy přesahující možnosti jednotlivých specializovaných disciplín. Absolventi oboru jsou připraveni uplatnit se v aplikované matematice, fyzice a technice, a to jak v akademické tak i komerční sféře u nás i v zahraničí.

Uplatnění absolventů: Absolvent oboru matematické modelování má přehled o metodách a výsledcích v oborech mechanika a termodynamika kontinua, matematická analýza parciálních diferenciálních rovnic a numerická matematika a je připraven si své znalosti okamžitě prohloubit studiem specializovaných prací. Absolvent si umí klást otázky ohledně fyzikální podstaty přírodních jevů – a to zejména jevů souvisejících s chováním tekutin a pevných látek v rámci klasické fyziky s aplikacemi v technice, lékařství, biologii, geofyzice a meteorologii. Pro takovéto přírodní jevy umí navrhnout či vybrat vhodný matematický model, provést jeho matematickou analýzu a následně za použití odpovídajících metod provést numerické simulace. Celý proces matematického modelování od tvorby modelu po numerické výpočty umí kriticky rozebrat, zhodnotit a sladit jednotlivé části tak, aby tvořily vzájemně vyvážený celek. V jednoduchých případech je schopen posoudit, nakolik je celý proces zatížen chybami (chyba modelu, numerická chyba) a nakolik se tedy výsledky numerických výpočtů budou blížit chování reálných fyzikálních systémů. Absolvent je připraven pracovat v mezioborových týmech a dokáže formulovat aplikačně zajímavé otázky ve formě přístupné rigoróznímu matematickému zkoumání a naopak, umí použít abstraktní matematické výsledky ke studiu praktických problémů.

Detaily:

Matematické struktury

Forma studia: prezenční
Možné přijetí bez přijímací zkoušky, podmínky viz Přijímací řízení ke studiu navazujících magisterských programů.

Charakteristika: Obor matematické struktury je na magisterské úrovni zaměřen na rozšíření všeobecného matematického základu (algebraická geometrie a topologie, Riemannova geometrie, universální algebra a teorie modelů) a na získání hlubších znalostí ve zvolených partiích algebry, geometrie, logiky, či kombinatoriky. Cílem je poskytnout na jedné straně dostatečnou všeobecnou znalost moderní strukturní matematiky, na straně druhé dovést posluchače na práh samostatné tvůrčí činnosti. Důraz je kladen na disciplíny, ve kterých jsou k dispozici vyučující, kteří se světové špičce blíží nebo do ní přímo patří.

Uplatnění absolventů: Absolvent má velmi pokročilé znalosti algebry, geometrie, kombinatoriky a logiky, které mu v rámci hlouběji studovaného zvoleného užšího zaměření umožnily být v tvůrčím kontaktu s aktuálními vědeckými výsledky. Abstraktní povaha, rozsah a náročnost studia u absolventa podpořily rozvoj schopnosti analyzovat, strukturovat a řešit problémy složité a náročné povahy. Uplatnění nalezne vedle akademické sféry v nejrůznějších oblastech lidské činnosti na místech, kde je potřeba zvládat a využívat nové poznatky a rozsáhlé systémy.

Detaily:

Matematika pro informační technologie

Forma studia: prezenční
Možné přijetí bez přijímací zkoušky, podmínky viz Přijímací řízení ke studiu navazujících magisterských programů.

Detaily:

Numerická a výpočtová matematika

Forma studia: prezenční
Možné přijetí bez přijímací zkoušky, podmínky viz Přijímací řízení ke studiu navazujících magisterských programů.

Charakteristika: Obor numerická a výpočtová matematika (NVM) se zabývá vývojem, analýzou, algoritmizací a implementací metod pro zpracování matematických modelů pomocí výpočetní techniky. Realizuje tedy přechod od teoretické matematiky k prakticky použitelným výsledkům. Důraz je kladen též na tvořivou práci s počítačem a vytváření aplikačního programového vybavení. Nedílnou součástí studia je verifikace daných metod. Posluchači se nejprve seznámí s moderními metodami pro řešení parciálních diferenciálních rovnic, metodou konečných prvků, lineární a nelineární funkcionální analýzou a metodami maticových výpočtů. Později si studenti volí z nabídky povinně volitelných předmětů zejména podle typu diplomové práce. Výběrem povinně volitelných předmětů se studenti mohou specializovat např. na průmyslovou matematiku, numerickou analýzu nebo maticové výpočty.

Uplatnění absolventů: Absolvent oboru Numerická a výpočtová matematika má vědomosti směřující k numerickému řešení úloh praxe, počínaje návrhem diskretizace, numerické analýzy až po vlastní implementaci na počítačích a verifikaci výsledků. Pro tyto úlohy umí navrhnout či vybrat vhodnou numerickou metodu, provést její numerickou analýzu a implementovat počítačovou realizaci včetně analýzy výpočetní chyby. Celý proces numerického řešení od návrhu metody po vlastní numerické řešení umí absolventi kriticky rozebrat, zhodnotit a jeho jednotlivé části sladit, aby tvořily vzájemně vyvážený celek. Umějí také posoudit, nakolik se výsledky numerických výpočtů blíží realitě. Absolventi jsou schopni analytického přístupu k řešení obecných problémů a návrhu jejich řešení založených na důkladné a rigorózní argumentaci. Mají dostatečnou kvalifikaci jak k doktorskému studiu na domácích či zahraničních vysokých školách, tak pro uplatnění v praxi, zejména v průmyslu, základním a aplikovaném výzkumu či veřejné správě.

Detaily:

Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie

Forma studia: prezenční
Možné přijetí bez přijímací zkoušky, podmínky viz Přijímací řízení ke studiu navazujících magisterských programů.

Charakteristika: Obor Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie je určen pro zájemce o získání teoretických i aplikovaných poznatků v oblasti matematiky náhodných jevů. Hlavní charakteristikou oboru je soulad mezi rigorozní matematickou teorií, hloubkou vhledu do jednotlivých oblastí oboru (pravděpodobnost, statistika, ekonometrie) a aplikacemi v nejrůznějších oblastech života. Studenti získávají společný základ absolvováním povinných předmětů z pravděpodobnosti, optimalizace, statistického modelování a náhodných procesů, na které navazují vlastním výběrem povinně volitelných a volitelných přednášek a seminářů, čímž si rozšiřují vzdělání a volí si oblast, které se budou hlouběji věnovat. Na seminářích se učí samostatně pracovat a řešit rozsáhlejší projekty samostatně i v týmu. Velký důraz je kladen na rozvoj analytického a kritického myšlení. Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie má blízký vztah k ostatním matematickým oborům (matematické analýze, numerické matematice, diskrétní matematice). V aplikacích se obor inspiruje problémy z ekonomie, lékařství, techniky, přírodních věd a fyziky, informatiky. Hlavním cílem oboru je připravit absolventy pro úspěšné uplatnění jak v praxi (finance, průmysl, telekomunikace, marketing, lékařství, přírodní vědy), tak i v akademické kariéře.

Uplatnění absolventů: Absolvent oboru Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie je do hloubky seznámen s matematickým modelováním náhodných jevů a procesů a jeho aplikacemi v praxi. Vyzná se v základech teorie pravděpodobnosti, matematické statistiky, teorie náhodných procesů a teorie optimalizace. Všeobecný základ si rozšířil o hlubší znalosti teorie náhodných procesů a stochastické analýzy, moderních metod matematické statistiky, nebo pokročilé optimalizace a analýzy časových řad. Rozumí podstatě studovaných metod, má přehled o jejich vzájemném vztahu a je schopen je aktivně rozvíjet a kriticky používat. Teoretické poznatky umí tvůrčím způsobem aplikovat v praxi. Své schopnosti logicky myslet, analyzovat problémy a nalézat řešení netriviálních úloh využívá k tvůrčí a samostatné práci s přesahem do dalších vědních oborů v praxi nebo v akademické oblasti.

Detaily: