Otevírané obory navazujícího magisterského studia

pro akademický rok 2019/2020


Studijní program Fyzika

Astronomie a astrofyzika

Forma studia: prezenční
Možné přijetí bez přijímací zkoušky, podmínky viz Přijímací řízení ke studiu navazujících magisterských programů.

Charakteristika oboru: Obor astronomie a astrofyzika navazuje na základní znalosti z fyziky, matematiky a programování. Studenti získávají znalosti z oboru klasické astronomie, jako je astrometrie a nebeská mechanika, a klasické astrofyziky, t.j. o fyzikálních vlastnostech astrofyzikálního plazmatu, stavbě a vývoji hvězd a hvězdných soustav a o teorii hvězdných atmosfér, o fyzice těles sluneční soustavy a o stavbě a dynamice galaxií. Seznamují se rovnež se sluneční fyzikou, relativistickou astrofyzikou, extragalaktickou astronomií a kosmologií. Prostřednictvím pravidelných seminářů, praxí na observatořích a tématicky zaměřených přednášek externích odborníku získávají představu o vědecké práci a současných problémech řešených v jednotlivých oborech astronomie a astrofyziky.

Uplatnění absolventů: Absolventi oboru astronomie a astrofyzika mají přehled o současném stavu výzkumu v základních oblastech poznávání vesmíru. Při práci na diplomovém úkolu získali představu o postupech a metodách vědecké práce, výsledkem jsou zpravidla odborné publikace. Nejčastěji absolventi nastupují do doktorského studia na některém domácím či zahraničním astronomickém pracovišti. Všeobecný přehled o oboru a poměrně rozsáhlé dovednosti v programování dovolují absolventům zvolit též profesionální dráhu v popularizaci oboru (ve vzdělávacích institucích, v planetáriích a na lidových hvězdárnách) anebo při rozvoji či aplikacích výpočetní techniky. Schopnost abstraktního myšlení a orientace v nové problematice pomohou absolventům uplatnit se i v dalších oblastech přírodních věd a případně i mimo ně.

Detaily o oboru:

Biofyzika a chemická fyzika

Forma studia: prezenční
Možné přijetí bez přijímací zkoušky, podmínky viz Přijímací řízení ke studiu navazujících magisterských programů.

Charakteristika oboru: Těžiště těchto oborů leží na rozhraní fyziky, biologie a chemie. Výuka navazuje na základní fyzikální vzdělání, které prohlubuje v oblastech teoretické a experimentální fyziky důležitých pro popis a zkoumání molekul, biopolymerů, nadmolekulárních soustav a biologických objektů, a zároveň je doplňuje předměty pokrývajícími potřebné vybrané partie z chemie a biologie. Absolvent získá teoretické znalosti zejména z kvantové teorie, kvantové chemie, modelování molekul a molekulárních procesu, a dále znalosti experimentálních metod biofyziky a chemické fyziky, zejména optických a dalších spektroskopických metod, strukturní analýzy a zobrazovacích technik. Podle výběru studijního plánu a diplomové práce se rovněž dostává absolventům vzdělání ve vybraných oblastech obecné a fyzikální chemie, biochemie, molekulární a buněčné biologie. Díky širokému okruhu znalostí mají absolventi dobré možnosti uplatnění ve výzkumných i aplikovaných oborech souvisejících s fyzikou, biologií, chemií, medicínou, materiálovým výzkumem, bio- a nanotechnologiemi, farmacií apod.

Uplatnění absolventů: Absolvent oboru biofyzika a chemická fyzika má široké teoretické i experimentální znalosti ze základů fyziky (mechanika, elektřina a magnetismus, optika, fyzika kondenzovaného stavu, jaderná fyzika, kvantová fyzika) i matematiky (diferenciální a integrální počet, algebra, metody matematické fyziky aj.). Z hlediska vlastního oboru biofyzika a chemická fyzika ovládá odpovídající teoretické (kvantová fyzika, výpočty molekul, modelování molekulárních procesů) a experimentální metody (optické a další spektroskopické metody, strukturní analýza aj.). Absolvent je připraven k práci na pracovištích zaměřujících se na fyziku, biofyziku, chemickou fyziku, fyziku v medicíně a ekologii.

Detaily o oboru:

Fyzika kondenzovaných soustav a materiálů

Forma studia: prezenční
Možné přijetí bez přijímací zkoušky, podmínky viz Přijímací řízení ke studiu navazujících magisterských programů.

Charakteristika oboru: Obor je věnován experimentálnímu i teoretickému studiu vlastností kondenzovaných soustav, jejich mikrofyzikální interpretaci a možnostem aplikací, zejména se zřetelem na současný rozvoj materiálového výzkumu. Po absolvování výuky společné pro celý obor si studenti mohou volit jeden ze studijních bloků: Fyzika atomových a elektronových struktur, Fyzika makromolekulárních látek, Fyzika materiálů, Fyzika nízkých teplot, Fyzika reálných povrchů. Každý z uvedených tématických bloků zabezpečuje obecné vzdělání v oboru na současné úrovni poznání a profiluje absolventa ve zvolené specializaci.

Uplatnění absolventů: Absolvent oboru fyzika kondenzovaných soustav a materiálů má široké vzdělání v matematice, v teoretických fyzikálních disciplínách vázaných na fyziku kondenzovaných soustav a v experimentálních a počítačových metodách. Vzdělání zabezpečuje širokou flexibilitu absolventů. Vhodným uplatněním jsou zejména pracoviště základního fyzikálního, chemického a biomedicínského výzkumu, vysoké školy uvedeného zaměření, laboratoře aplikovaného materiálového výzkumu a vývoje, zkušební laboratoře strojírenského, elektrotechnického, elektrotechnického a chemického průmyslu (především v oblasti makromolekulárních látek a organické chemie), ústavy zaměřené na ochranu a modifikaci materiálů a pracoviště v hygienické a ekologické službě.

Detaily o oboru:

Fyzika povrchů a ionizovaných prostředí

Forma studia: prezenční
Možné přijetí bez přijímací zkoušky, podmínky viz Přijímací řízení ke studiu navazujících magisterských programů.

Charakteristika oboru: Fyzika povrchů a ionizovaných prostředí je oborem interdisciplinárního charakteru, který zahrnuje základní poznatky o pohybu neutrálních a nabitých částic ve vakuu, plynu i kondenzované fázi a o jejich interakcích s těmito prostředími, s jejich rozhraními i mezi sebou navzájem. Spojením vakuové fyziky, fyziky povrchů, fyziky laboratorního a kosmického plazmatu a fyziky tenkých vrstev poskytuje obor základ pro řady aplikací jako jsou moderní diagnostické metody v materiálovém výzkumu, vakuové a plazmové technologie, výroba elektronických prvků, řízená termonukleární fúze nebo kosmický výzkum. Jednotlivé disciplíny mohou být studovány jak experimentálně, tak teoreticky, nebo metodami počítačové fyziky. Témata diplomových prací si studenti vybírají ve shodě se zvoleným studijním plánem z těchto oblastí: vakuová fyzika, fyzika plazmatu, kosmická fyzika, fyzika povrchů, fyzika tenkých vrstev, počítačová fyzika, automatizace a kybernetizace experimentu.

Uplatnění absolventů: Absolvent oboru fyzika povrchů a ionizovaných prostředí má široké teoretické i experimentální znalosti ze základů fyziky i matematiky, je odborníkem v užití moderních měřících metod jak hardwarových, tak i softwarových včetně dobré znalosti příslušného matematického aparátu. Z pohledu vlastního oboru ovládá odpovídající teoretické i experimentální metody, které dokáže využít také v jiných oborech zaměřených jak na základní, tak i aplikovaný výzkum na vysokých školách, ústavech Akademie, ale i v průmyslu a managementu různých společností.

Detaily o oboru:

Geofyzika

Forma studia: prezenční
Možné přijetí bez přijímací zkoušky, podmínky viz Přijímací řízení ke studiu navazujících magisterských programů.

Charakteristika oboru: Obor geofyzika zahrnuje studium Země a jejího blízkého okolí fyzikálními metodami. Soustřeďuje se na studium fyziky zemětřesení a šírení seismických vln, dynamiky Země, tíhového a elektromagnetického pole Země. K interpretaci geofyzikálních dat používá metod matematického modelování. Studium navazuje zejména na přednášky z mechaniky kontinua, teorie elektromagnetického pole a matematické fyziky. Metody experimentální geofyziky a práce na observatořích jsou vyučovány ve spolupráci s PřF UK a ústavy AV ČR.

Uplatnění absolventů: Absolvent oboru geofyzika má všeobecné znalosti fyziky a hlubší znalosti hlavních geofyzikálních disciplín. Absolventi se uplatňují ve výzkumných i komerčních pracovištích geofyzikálního a geodetického zaměření u nás a v zahraničí. Dobrá průprava v matematickém modelování, počítačové fyzice a pokročilých partiích programování vede k bezproblémovému uplatnění i v jiných oborech.

Detaily o oboru:

Jaderná a subjaderná fyzika

Forma studia: prezenční
Možné přijetí bez přijímací zkoušky, podmínky viz Přijímací řízení ke studiu navazujících magisterských programů.

Charakteristika oboru: Subjaderná fyzika (fyzika vysokých energií, částicová fyzika) přináší fundamentální poznatky o struktuře hmoty na nejhlubší úrovni a základních interakcích. Jaderná fyzika ji doplňuje výzkumem hmoty na úrovni jaderných systému a jejich změn. Základem studia je kurs experimentální jaderné a částicové fyziky, opřený o rozsáhlý kurs fyziky teoretické, především kvantové mechaniky a kvantové teorie pole. Důraz je kladen na metody získávání experimentálních dat a na jejich zpracování, včetně efektivního zvládnutí výpočetní techniky. Pomocí výběrových přednášek a diplomové práce pak student získává hlubší vzdělání ve vybrané oblasti a volí tak příklon k teorii nebo experimentu.

Uplatnění absolventů: Absolvent oboru jaderná a subjaderná fyzika má dobré základní znalosti experimentální i teoretické částicové a jaderné fyziky. Nachází uplatnění v základním i aplikovaném výzkumu v těchto oblastech i v práci s jadernými zařízeními v medicíně a průmyslu. Absolventi jsou připraveni začlenit se do velkých mezinárodních vědeckých týmů, které jsou v současné době typické pro experimentální základní výzkum v daném oboru. Zběhlost v práci s výpočetní technikou otevírá absolventům rovněž možnost kariéry v oblasti informačních technologií.

Detaily o oboru:

Matematické a počítačové modelování ve fyzice

Forma studia: prezenční
Možné přijetí bez přijímací zkoušky, podmínky viz Přijímací řízení ke studiu navazujících magisterských programů.

Detaily o oboru:

Meteorologie a klimatologie

Forma studia: prezenční
Možné přijetí bez přijímací zkoušky, podmínky viz Přijímací řízení ke studiu navazujících magisterských programů.

Charakteristika oboru: Obor meteorologie a klimatologie vychází především z hydrodynamiky a termodynamiky atmosféry, přičemž široce využívá poznatků dalších fyzikálních oborů a výpočetních metod zejména numerické matematiky a statistiky. Je orientován na studium rozsáhlé škály atmosférických dějů včetně atmosférické optiky, akustiky a elektřiny, záření v atmosféře, fyziky oblaků a srážek apod. Soustřeďuje se především na aplikace dynamiky, energetiky a cirkulace atmosféry v oblasti meteorologických prognóz využívajících nejmodernějších metod numerické matematiky, dále na dnes silně aktuální problematiku znečištění ovzduší ve vztahu k ekologickým problémům, problematiku antropogenních vlivů na atmosféru, metody modelování klimatu, studium klimatických změn, problémů stratosférického i přízemního ozónu apod.

Uplatnění absolventů: Absolvent oboru meteorologie a klimatologie má široké znalosti ze základů fyziky, zejména s ohledem na fyziku atmosféry (hydrodynamika, termodynamika, šíření elektromagnetických vln, optika a elektřina, teorie nelineárních dynamických systémů, vlnové procesy apod.) a z potřebných matematických metod (řešení parciálních diferenciálních rovnic, numerická matematika, matematická statistika). Z hlediska vlastního oboru i příbuzných oborů je připraven pro řešení úkolů základního i aplikačního výzkumu i širokého spektra činností v praxi (povětrnostní služba, meteorologické zabezpečení v řadě odvětví národního hospodářství atd.).

Detaily o oboru:

Optika a optoelektronika

Forma studia: prezenční
Možné přijetí bez přijímací zkoušky, podmínky viz Přijímací řízení ke studiu navazujících magisterských programů.

Charakteristika oboru: Studijní obor Optika a optoelektronika je nabízen studentům, kteří po absolvování bakalářského studia chtějí pokračovat v tomto navazujícím magisterském studiu a rozšířit si tak základní fyzikální vzdělání o vlnovou a kvantovou optiku, koherenční a statistické vlastnosti světla, metody a prvky pro optické komunikace (lasery, vlákna, kvantové detektory) a optické zpracování informace.

Uplatnění absolventů: Absolvent oboru optika a optoelektronika má teoretické i experimentální znalosti z kvantové optiky, optoelektroniky a fotoniky a zvládá matematické modelování fyzikálních procesů. Podrobné pochopení fyzikální podstaty funkce prvků a technologických procesů pro optoelektroniku a fotoniku podstatně zvyšuje možnosti uplatnění absolventů jak v základním, tak v aplikovaném výzkumu na vysokých školách, výzkumných ústavech i v průmyslu.

Detaily o oboru:

Teoretická fyzika

Forma studia: prezenční
Možné přijetí bez přijímací zkoušky, podmínky viz Přijímací řízení ke studiu navazujících magisterských programů.

Charakteristika oboru: Pojem ”teoretická fyzika” znamená spíše přístup k vědeckému zkoumání, než specifickou oblast fyziky. Jako studijní obor seznamuje studenty hlouběji s matematickými metodami a základními pilíři moderní fyziky, teorií relativity a kvantovou teorií a jejich základními aplikacemi v kosmologii a astrofyzice, atomové fyzice a fyzice kondenzovaného stavu. Podle zaměření diplomové práce se pak studenti seznamují s teoretickým zázemím dalších oblastí fyziky jako je fyzika plazmatu, chemická fyzika, jaderná a subjaderná fyzika, klasická mechanika kontinua atd.

Uplatnění absolventů: Absolvent oboru teoretická fyzika má velmi dobré znalosti stěžejních teorií moderní fyziky – kvantové teorie, teorie relativity a statistické fyziky. Díky tématické šíři nabídky povinně volitelných přednášek může získat hlubší vědomosti i v řadě speciálnějších oblastí teoretické fyziky. Na druhé straně znalost obecně použitelných pokročilých matematických metod zaručuje absolventovi velkou přizpůsobivost, tedy schopnost uplatnit se nejen v různých oblastech fyziky, ale i v jiných oborech a při činnostech, které vyžadují logické myšlení a analýzu složitých problémů.

Detaily o oboru:

Učitelství fyziky — Učitelství matematiky

Forma studia: prezenční a kombinovaná
Možné přijetí bez přijímací zkoušky (obě formy studia), podmínky viz Přijímací řízení ke studiu navazujících magisterských programů.

Detaily o oboru:

Studijní program Informatika

Diskrétní modely a algoritmy

Forma studia: prezenční a prezenční
Možné přijetí bez přijímací zkoušky (pouze prezenční forma studia), podmínky viz Přijímací řízení ke studiu navazujících magisterských programů.

Charakteristika oboru: The study plans Discrete Mathematics and Combinatorial Optimization and Mathematical Structures in Computer Science provide advanced knowledge in the fields of applied mathematics and computer science. An emphasize is put on up-to-date theoretical and applied questions in the area. The study plans Optimization and Mathematical Economics provide skills to solve difficult technical and economical problems with the use of optimization methods and suitable methods from mathematical economics.

Uplatnění absolventů: Graduates have a broad range of possibilities to work in areas connected with applied mathematics and computer science. Graduates are able to solve complicated technical and economic decision problems. Solutions of these problems are based on methods of mathematical optimization and on methods solving conflict situations. A deep knowledge of modern mathematical methods enables the graduate to design mathematical models in complicated economic situations. An education in computer science provides skills to effectively implement the solutions with the use of fast computers.

Detaily o oboru:

Matematická lingvistika

Forma studia: prezenční a prezenční
Možné přijetí bez přijímací zkoušky (pouze prezenční forma studia), podmínky viz Přijímací řízení ke studiu navazujících magisterských programů.

Charakteristika oboru: The aim of the Computational Linguistics programme is prepare students for research in the area of natural language processing and the development of applications dealing with both written and spoken language. Examples of such applications are systems of information retrieval, machine translation, grammar checking, text summarization and information extraction, automatic speech recognition, voice control, spoken dialogue systems, and speech synthesis.

Uplatnění absolventů: The graduate student is an expert in the application of state-of-the-art statistical as well as rule-based methods in the area of natural language processing. The student is prepared for doctoral studies in this area and for development of software applications of natural language processing such as information retrieval, question answering, summarization and information extraction, machine translation, automatic construction of dictionaries, speech processing (in Czech and other natural languages). Given the general applicability of machine learning and data-driven methods, the graduate is also well-equipped to use these methods in other domains, such as finance, medicine, and other areas where large quantities of both structured and unstructured data are analysed. The graduate has also extensive programming skills.

Detaily o oboru:

Počítačová grafika a vývoj počítačových her

Forma studia: prezenční a prezenční
Možné přijetí bez přijímací zkoušky (pouze prezenční forma studia), podmínky viz Přijímací řízení ke studiu navazujících magisterských programů.

Detaily o oboru:

Softwarové a datové inženýrství

Forma studia: prezenční a prezenční
Možné přijetí bez přijímací zkoušky (pouze prezenční forma studia), podmínky viz Přijímací řízení ke studiu navazujících magisterských programů.

Charakteristika oboru: Obor nabízí škálu předmětů zaměřených na vývoj obecných, databázových, datově-intenzívních a webových aplikací, dále pak předměty zabývající se administrací operačních a databázových systémů. Vedle tohoto profilujícího zaměření nabízí obor také tradiční informatický základ, který absolventa připraví na navazující magisterské studium. V rámci oboru si student může vybrat ze dvou specializací - Softwarové inženýrství, Databáze a web.

Uplatnění absolventů: Absolvent oboru je specialistou v návrhu a vývoji software, je schopen jak programovat obecné aplikace, tak pracovat na aplikacích orientovaných na zpracování dat, dále na internetových aplikacích či webových službách. Z hlediska administrace softwarových systémů se absolvent dokáže orientovat v běžných softwarových, hardwarových a síťových architekturách, umí aplikace konfigurovat a propojovat do komplexnějších systémů. Má také dostatečný základ vědomostí pro navazující magisterské studium informatiky.

Detaily o oboru:

Softwarové systémy

Forma studia: prezenční a prezenční
Možné přijetí bez přijímací zkoušky (pouze prezenční forma studia), podmínky viz Přijímací řízení ke studiu navazujících magisterských programů.

Charakteristika oboru: The study branch Software Systems puts an emphasis on system-oriented programming in one of three focus domains. The System Programming domain focuses on coding the basic layers of a computer system (middleware, operating system). In the Dependable Systems domain, the curriculum deals with the systematic construction of systems with high reliability, such as embedded and real-time systems. The High Performance Computing branch introduces techniques for software development on high performance computing systems (highly parallel systems, distributed systems, clouds). All focus domains pay attention to both the programming tools and methods and the associated architectural knowledge.

Uplatnění absolventů: Graduates have an expertise in the team development of software systems, their analysis, design, implementation and deployment in the real world, including evaluation. They acquire during their studies the ability to react flexibly to the continual advancement of new technologies. They gain knowledge of database systems, architectures and principles of system environments and software systems, modern internet technologies, computer graphics etc.

Detaily o oboru:

Teoretická informatika

Forma studia: prezenční a prezenční
Možné přijetí bez přijímací zkoušky (pouze prezenční forma studia), podmínky viz Přijímací řízení ke studiu navazujících magisterských programů.

Charakteristika oboru: The goal of the study programme Theoretical Computer Science is to prepare graduates with a deep and sufficiently broad background in computer science which is based on mastering its theoretical foundations. These foundations are extended by specialized courses giving graduates a good overview of areas of computer science such as complexity and computability, design and analysis of algorithms, and artificial intelligence. This deep theoretical knowledge then allows graduates to more quickly absorb new findings in the developing areas of computer science and to actively contribute to the advancement of the state-of-the-art.

Uplatnění absolventů: Graduates may work in research and development in the area of software production for industrial applications, state administration, and in consulting companies. They can work in any position that requires logical thinking, analytical capabilities, an algorithmic approach to problem solving, and the exploitation of modern methods of computer science (artificial intelligence, knowledge representation, declarative programming, machine learning, biologically inspired paradigms, and multi-agent systems). Graduates may also work at a university and continue studies for a PhD. The education acquired also permits graduates to work as programmers in any position.

Detaily o oboru:

Umělá inteligence

Forma studia: prezenční a prezenční
Možné přijetí bez přijímací zkoušky (pouze prezenční forma studia), podmínky viz Přijímací řízení ke studiu navazujících magisterských programů.

Charakteristika oboru: The study branch Artificial Intelligence provides an education in the area of theoretical and applied knowledge for the design of intelligent systems in various areas including data analysis, automated problem solving, and robotic applications. An emphasis is put on a deep understanding of formal theoretical foundations and their practical applicability. Students will gain knowledge about the design of efficient data structures; about the formal modelling of problems using techniques of mathematical logic and probability theory; about algorithms (classical and nature-inspired) for problem solving, the control of autonomous agents, machine learning, and data mining; and about complexity analysis of computational methods. Students will learn how to apply these techniques and how to extend them both to abstract (data) and physical (robotic) worlds in single-agent and multi-agent environments. The study branch Artificial Intelligence can be studied in three core areas: intelligent agents, machine learning, and robotics.

Uplatnění absolventů: Graduates can apply and further extend techniques for the design of intelligent systems, including knowledge modelling and formal modelling of complex systems by means of mathematical logic and probability theory, automated problem solving, planning and scheduling, control of autonomous agents (both virtual and physical), machine learning, and data mining. They are also able to analyse and formally model a complex decision problem, propose an appropriate solving technique, and implement it. Graduates can work in research and development in either academia or industry in any position requiring logical reasoning, analytical capabilities, an algorithmic approach, and the exploitation of modern methods of computer science (declarative and nature-inspired programming).

Detaily o oboru:

Studijní program Matematika

Finanční a pojistná matematika

Forma studia: prezenční a prezenční
Možné přijetí bez přijímací zkoušky (pouze prezenční forma studia), podmínky viz Přijímací řízení ke studiu navazujících magisterských programů.

Charakteristika oboru: This programme provides theoretical and applied education in financial and insurance mathematics. A solid mathematical background provides the foundations for developing disciplines of mathematical modelling in the insurance and banking industries and other financial areas. The graduate is able to develop financial and insurance products and analyse their profitability and risk.

Uplatnění absolventů: The graduate has deeper knowledge of basic mathematical disciplines (mathematical analysis, algebra) and special knowledge in the fields of probability and statistics, stochastic processes, mathematical methods in finance, life and non-life insurance, advanced financial management, risk theory, accounting, and modelling with progressive systems (mathematica). The knowledge provides tools for effective modelling of financial and insurance products, analysis of their profitability and risk, and other characteristics important for effective financial management.

Detaily o oboru:

Matematická analýza

Forma studia: prezenční a prezenční
Možné přijetí bez přijímací zkoušky (pouze prezenční forma studia), podmínky viz Přijímací řízení ke studiu navazujících magisterských programů.

Charakteristika oboru: The programme in Mathematical Analysis offers students advanced knowledge of traditional fields of mathematical analysis (real function theory, complex analysis, functional analysis, ordinary and partial differential equations). It is characterized by a depth of insight into individual topics and an emphasis on their mutual interconnections. Basic knowledge of these topics at an advanced level is provided by the set of compulsory courses. Elective courses deepen the knowledge of selected fields, especially those related to the topic of the diploma thesis. Seminars provide contact with contemporary mathematical research. Mathematical analysis has close relationships with other mathematical disciplines, such as probability theory, numerical analysis and mathematical modelling. Students become familiar with these relationships in some of the elective courses. The programme prepares students for doctoral studies in mathematical analysis and related subjects. Applications of mathematical theory, theorems and methods to applied problems broaden the qualification to employment in a non-research environment.

Uplatnění absolventů: The graduate has acquired advanced knowledge in the principal fields of mathematical analysis (real function theory, complex analysis, functional analysis, ordinary and partial differential equations), understands their interconnections and relations to other mathematical disciplines. He/she is able to apply advanced theoretical methods to real problems. The programme prepares students for doctoral studies but the knowledge and abilities acquired can be put to use in practical occupations too.

Detaily o oboru:

Matematické modelování ve fyzice a technice

Forma studia: prezenční a prezenční
Možné přijetí bez přijímací zkoušky (pouze prezenční forma studia), podmínky viz Přijímací řízení ke studiu navazujících magisterských programů.

Charakteristika oboru: Mathematical modelling is an interdisciplinary field connecting mathematical analysis, numerical mathematics, and physics. The curriculum is designed to provide excellent basic knowledge in all these disciplines and to allow a flexible widening of knowledge by studying specialized literature when the need arises. All students take compulsory courses in continuum mechanics, partial differential equations, and numerical mathematics. Students acquire the ability to design mathematical models of natural phenomena (especially related to continuum mechanics and thermodynamics), analyse them, and conduct numerical simulations. After passing the compulsory classes, students get more closely involved with the physical aspects of mathematical modelling (model design), with mathematical analysis of partial differential equations, or with methods for computing mathematical models. The grasp of all levels of mathematical modelling (model, analysis, simulations) allows students to use modern results from all relevant fields to address problems in physics, technology, biology, and medicine, surpassing the scope of each individual field. Graduates can pursue academic or commercial careers in applied mathematics, physics and technology.

Uplatnění absolventů: The graduate has mastered methods and results in continuum mechanics and thermodynamics, mathematical analysis of partial differential equations, and numerical mathematics and is ready to widen his/her knowledge by studying specialized literature. He/she can formulate questions regarding the physical substance of natural phenomena, especially those related to the behaviour of fluids and solid matter in the framework of classical physics, with applications to technology, medicine, biology, geophysics, and meteorology. He/she can choose appropriate mathematical models for such phenomena, perform its mathematical analysis, and conduct numerical simulations with suitable methods. He/she can critically analyse, evaluate, and tie in the whole modelling process. In simpler cases, he/she is able to assess the errors in the modelling process and predict the agreement between numerical results and the physical process. The graduate is ready to work in interdisciplinary teams. He/she can pose interesting questions in a format ready for mathematical investigation and use abstract mathematical results for addressing applied problems.

Detaily o oboru:

Matematické struktury

Forma studia: prezenční a prezenční
Možné přijetí bez přijímací zkoušky (pouze prezenční forma studia), podmínky viz Přijímací řízení ke studiu navazujících magisterských programů.

Charakteristika oboru: The programme is focused on extending a general mathematical background (algebraic geometry and topology, Riemann geometry, universal algebra and model theory) to a deeper knowledge in selected topics of algebra, geometry, logic, and combinatorics. The aim is to provide sufficient general knowledge of modern structural mathematics and to bring the students to the threshold of independent research activity. An emphasis is put on topics taught by instructors who have reached worldwide recognition in their fields of research.

Uplatnění absolventů: The graduate has advanced knowledge of algebra, geometry, combinatorics and logic. He/she is in close contact with the latest results of contemporary research in the selected field. The abstract approach, extensiveness and intensiveness of the programme result in the development of an ability to analyse, structure and solve complex and difficult problems. The graduate may pursue an academic career or realize him/herself in jobs that involve mastering new knowledge and the control of complex systems.

Detaily o oboru:

Matematika pro informační technologie

Forma studia: prezenční a prezenční
Možné přijetí bez přijímací zkoušky (pouze prezenční forma studia), podmínky viz Přijímací řízení ke studiu navazujících magisterských programů.

Charakteristika oboru: This master's programme focuses on deeper knowledge of various mathematical disciplines and their algorithmic aspects. The student can specialize either in Mathematics for Information Security or in Computer Geometry.

Mathematics for Information Security focuses on deepening theoretical knowledge of number theory, probability theory, theory of error correcting codes, complexity theory, theory of elliptic curves, and computer algebra applied to some of these subjects. Attention is also given to practical aspects such as internet security, standards in cryptography, and legal aspects of data security.

Computer Geometry deepens theoretical knowledge in various algebraic and geometric subjects together with their applications in geometry of computer vision and robotics, computer graphics and image processing, optimization methods, and numerical linear algebra.

Uplatnění absolventů: Graduates have a broad knowledge of advanced algebra, geometry and logic, and can apply it to solve advanced problems of mathematical information security and computer geometry.

Graduates specializing in Mathematics for Information Security are well-acquainted with both present and prospective systems of data security and encryption, including their mathematical principles, practical applications and standards. The mathematical knowledge covers the theoretical background of cryptography in full breadth (number theory, self-correcting codes, complexity of algorithms, elliptic curves, one-way functions). Graduates also understand the structure of cryptographic protocols and are aware of basic legal aspects of data security.

Graduates specializing in Computer Geometry have a deep knowledge of algebra and geometry, subjects that are applied in information technologies processing geometric information and data.

The graduates are well-prepared for various jobs in information technologies where understanding and processing new knowledge and big data is needed. They are also prepared for an academic career.

Detaily o oboru:

Numerická a výpočtová matematika

Forma studia: prezenční a prezenční
Možné přijetí bez přijímací zkoušky (pouze prezenční forma studia), podmínky viz Přijímací řízení ke studiu navazujících magisterských programů.

Charakteristika oboru: This programme focuses on the design, analysis, algorithmization, and implementation of methods for computer processing of mathematical models. It represents a transition from theoretical mathematics to obtaining practically useful results. An emphasis is placed on the creative use of information technology and the production of programming applications. An integral part of the programme is the verification of methods employed. The students will study modern methods for solving partial differential equations, the finite element method, linear and non-linear functional analysis, and methods for matrix calculation. They will choose elective courses according to the topic of their master’s thesis. They may specialize in industrial mathematics, numerical analysis, or matrix calculations.

Uplatnění absolventů: The graduate has attained the knowledge needed for the numerical solution of practical problems ranging from discretization through numerical analysis up to implementation and verification. He/she can choose an appropriate numerical method for a given problem, conduct its numerical analysis, and implement its computation including analysis of the numerical error. The graduate can critically examine, assess, and tune the whole process of the numerical solution, and can assess the agreement between numerical results and reality. He/she can carry out an analytical approach to the solution of a general problem based on thorough and rigorous reasoning. The graduate is qualified for doctoral studies and for employment in industry, basic or applied research, or government institutions.

Detaily o oboru:

Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie

Forma studia: prezenční a prezenční
Možné přijetí bez přijímací zkoušky (pouze prezenční forma studia), podmínky viz Přijímací řízení ke studiu navazujících magisterských programů.

Charakteristika oboru: The programme is targeted at students who wish to obtain theoretical and practical knowledge about the mathematics of random events. It is primarily characterized by a balance between rigorous mathematical theory, depth of insight into various fields of the subject (probability, statistics, econometrics) and applications in various areas. The students will obtain a general background by taking compulsory courses in probability, optimization, statistical modelling and random processes. They continue by taking elective courses to extend their expertise and choose a specialization they would like to study more deeply. In seminars, they learn to work independently as well as to collaborate on complex projects. Great emphasis is placed on the development of independent analytical thinking. Probability, statistics and econometrics have a close relationship to other mathematical subjects (mathematical analysis, numerical mathematics, discrete mathematics). Applications are inspired by real problems from economics, medicine, technology, natural sciences, physics and informatics. The primary objective of the programme is to prepare students for successful careers in academia as well as in finance, telecommunications, marketing, medicine and the natural sciences.

Uplatnění absolventů: The graduate is familiar with mathematical modelling of random events and processes and its applications. He/she understands the foundations of probability theory, mathematical statistics, random process theory and optimization. His/her general background has been extended to a deeper knowledge of random process theory and stochastic analysis, modern statistical methods, or advanced optimization and time series analysis. The graduate understands the substance of the methods, grasps their mutual relationships, and is able to extend them actively and use them. He/she knows how to apply theoretical knowledge to practical problems in a creative way. The graduate’s ability to think logically, to analyse problems, and to solve non-trivial problems can be put to use in independent and creative jobs in the commercial sector or in academic positions.

Detaily o oboru:

Učitelství matematiky — Anglický jazyk

Forma studia: prezenční
Možné přijetí bez přijímací zkoušky, podmínky viz Přijímací řízení ke studiu navazujících magisterských programů.

Charakteristika oboru: Magisterský studijní obor Učitelství matematiky navazuje na bakalářské studium matematiky. Cílem tohoto studia je připravit studenty na jejich budoucí profesi učitele matematiky na střední škole a na druhém stupni základní školy. Student získává v rámci studia potřebné znalosti a dovednosti nejen ve vybraných matematických disciplínách, ale také v pedagogice, psychologii a didaktice matematiky.Magisterský studijní obor Učitelství matematiky navazuje na bakalářské studium matematiky. Cílem tohoto studia je připravit studenty na jejich budoucí profesi učitele matematiky na střední škole a na druhém stupni základní školy. Student získává v rámci studia potřebné znalosti a dovednosti nejen ve vybraných matematických disciplínách, ale také v pedagogice, psychologii a didaktice matematiky.

Uplatnění absolventů: Absolvent je plně kvalifikovaným učitelem matematiky pro všechny typy středních škol a 2. stupeň základních škol. Má dostatečně široké a hluboké odborné znalosti matematiky i pro práci s nadanými žáky. Dokáže je aplikovat a využívat při tom moderní technologie. Umí řídit práci studentů a reagovat na nejrůznější situace vzniklé při výuce. Absolvent dokonale ovládá běžnou i odbornou angličtinu a má hluboké teoretické vědomosti z anglické lingvistiky synchronní i diachronní. Uplatnění najde ve všech oblastech, kde je třeba vysokoškolsky vzdělaných pracovníků s výbornou znalostí mluvené i psané angličtiny, a po doplnění pedagogického vzdělání také jako středoškolský učitel.Absolvent je plně kvalifikovaným učitelem matematiky pro všechny typy středních škol a 2. stupeň základních škol. Má dostatečně široké a hluboké odborné znalosti matematiky i pro práci s nadanými žáky. Dokáže je aplikovat a využívat při tom moderní technologie. Umí řídit práci studentů a reagovat na nejrůznější situace vzniklé při výuce. Absolvent dokonale ovládá běžnou i odbornou angličtinu a má hluboké teoretické vědomosti z anglické lingvistiky synchronní i diachronní. Uplatnění najde ve všech oblastech, kde je třeba vysokoškolsky vzdělaných pracovníků s výbornou znalostí mluvené i psané angličtiny, a po doplnění pedagogického vzdělání také jako středoškolský učitel.

Detaily o oboru:

Učitelství matematiky — Anglofonní literatury a kultury

Forma studia: prezenční
Možné přijetí bez přijímací zkoušky, podmínky viz Přijímací řízení ke studiu navazujících magisterských programů.

Charakteristika oboru: Magisterský studijní obor Učitelství matematiky navazuje na bakalářské studium matematiky. Cílem tohoto studia je připravit studenty na jejich budoucí profesi učitele matematiky na střední škole a na druhém stupni základní školy. Student získává v rámci studia potřebné znalosti a dovednosti nejen ve vybraných matematických disciplínách, ale také v pedagogice, psychologii a didaktice matematiky.Magisterský studijní obor Učitelství matematiky navazuje na bakalářské studium matematiky. Cílem tohoto studia je připravit studenty na jejich budoucí profesi učitele matematiky na střední škole a na druhém stupni základní školy. Student získává v rámci studia potřebné znalosti a dovednosti nejen ve vybraných matematických disciplínách, ale také v pedagogice, psychologii a didaktice matematiky.

Uplatnění absolventů: Absolvent je plně kvalifikovaným učitelem matematiky pro všechny typy středních škol a 2. stupeň základních škol. Má dostatečně široké a hluboké odborné znalosti matematiky i pro práci s nadanými žáky. Dokáže je aplikovat a využívat při tom moderní technologie. Umí řídit práci studentů a reagovat na nejrůznější situace vzniklé při výuce. Absolvent má dokonalé znalosti běžné i odborné angličtiny v literární vědě a příbuzných oborech a hlubšími vědomosti z teorie a dějin anglofonních literatur a kultur. Může se uplatnit jako překladatel a redaktor, pracovat ve sdělovacích prostředcích a v diplomatických službách. Nejnadanější absolventi jsou přijati do doktorského studia.Absolvent je plně kvalifikovaným učitelem matematiky pro všechny typy středních škol a 2. stupeň základních škol. Má dostatečně široké a hluboké odborné znalosti matematiky i pro práci s nadanými žáky. Dokáže je aplikovat a využívat při tom moderní technologie. Umí řídit práci studentů a reagovat na nejrůznější situace vzniklé při výuce. Absolvent má dokonalé znalosti běžné i odborné angličtiny v literární vědě a příbuzných oborech a hlubšími vědomosti z teorie a dějin anglofonních literatur a kultur. Může se uplatnit jako překladatel a redaktor, pracovat ve sdělovacích prostředcích a v diplomatických službách. Nejnadanější absolventi jsou přijati do doktorského studia.

Detaily o oboru:

Učitelství matematiky — Filozofie

Forma studia: prezenční
Možné přijetí bez přijímací zkoušky, podmínky viz Přijímací řízení ke studiu navazujících magisterských programů.

Charakteristika oboru: Magisterský studijní obor Učitelství matematiky navazuje na bakalářské studium matematiky. Cílem tohoto studia je připravit studenty na jejich budoucí profesi učitele matematiky na střední škole a na druhém stupni základní školy. Student získává v rámci studia potřebné znalosti a dovednosti nejen ve vybraných matematických disciplínách, ale také v pedagogice, psychologii a didaktice matematiky. Navazující magisterské studium filozofie je učeno především pro úspěšné absolventy bakalářského studia filozofie. Nezbytným vstupním předpokladem tohoto studia jsou odborné znalosti a schopnosti odpovídající úrovni absolventa bakalářského studia filozofie na FF UK, včetně znalostí jazykových a osvojení si náležitého rozsahu primární a sekundární filozofické literatury.Magisterský studijní obor Učitelství matematiky navazuje na bakalářské studium matematiky. Cílem tohoto studia je připravit studenty na jejich budoucí profesi učitele matematiky na střední škole a na druhém stupni základní školy. Student získává v rámci studia potřebné znalosti a dovednosti nejen ve vybraných matematických disciplínách, ale také v pedagogice, psychologii a didaktice matematiky. Navazující magisterské studium filozofie je učeno především pro úspěšné absolventy bakalářského studia filozofie. Nezbytným vstupním předpokladem tohoto studia jsou odborné znalosti a schopnosti odpovídající úrovni absolventa bakalářského studia filozofie na FF UK, včetně znalostí jazykových a osvojení si náležitého rozsahu primární a sekundární filozofické literatury.

Uplatnění absolventů: Absolvent je plně kvalifikovaným učitelem matematiky pro všechny typy středních škol a 2. stupeň základních škol. Má dostatečně široké a hluboké odborné znalosti matematiky i pro práci s nadanými žáky. Dokáže je aplikovat a využívat při tom moderní technologie. Umí řídit práci studentů a reagovat na nejrůznější situace vzniklé při výuce. Absolvent má ucelené vzdělání v oblasti evropské filozofické tradice od jejího vzniku až po pluralitu současných přístupů a metod kritického myšlení. Je schopen porozumět nadčasovým otázkám ležícím mimo zorné pole experimentálních věd a formulovat přínosná stanoviska k filozofickým, etickým i politickým problémům otevřené společnosti.Absolvent je plně kvalifikovaným učitelem matematiky pro všechny typy středních škol a 2. stupeň základních škol. Má dostatečně široké a hluboké odborné znalosti matematiky i pro práci s nadanými žáky. Dokáže je aplikovat a využívat při tom moderní technologie. Umí řídit práci studentů a reagovat na nejrůznější situace vzniklé při výuce. Absolvent má ucelené vzdělání v oblasti evropské filozofické tradice od jejího vzniku až po pluralitu současných přístupů a metod kritického myšlení. Je schopen porozumět nadčasovým otázkám ležícím mimo zorné pole experimentálních věd a formulovat přínosná stanoviska k filozofickým, etickým i politickým problémům otevřené společnosti.

Detaily o oboru:

Učitelství matematiky — Francouzská filologie

Forma studia: prezenční
Možné přijetí bez přijímací zkoušky, podmínky viz Přijímací řízení ke studiu navazujících magisterských programů.

Charakteristika oboru: Magisterský studijní obor Učitelství matematiky navazuje na bakalářské studium matematiky. Cílem tohoto studia je připravit studenty na jejich budoucí profesi učitele matematiky na střední škole a na druhém stupni základní školy. Student získává v rámci studia potřebné znalosti a dovednosti nejen ve vybraných matematických disciplínách, ale také v pedagogice, psychologii a didaktice matematiky. Navazující magisterský obor francouzská filologie je koncipován jako moderní filologie. Literatura a jazyk frankofonních oblastí se studují v pohledu synchronním i diachronním, v kontextu teoretickém i kulturně-historickém. Kromě tradičního zaměření na Francii se studium rozšiřuje o další významné oblasti, jakými jsou Belgie, frankofonní část Kanady či Afriky. Studium lze kombinovat s většinou magisterských oborů vyučovaných na FFUK.Magisterský studijní obor Učitelství matematiky navazuje na bakalářské studium matematiky. Cílem tohoto studia je připravit studenty na jejich budoucí profesi učitele matematiky na střední škole a na druhém stupni základní školy. Student získává v rámci studia potřebné znalosti a dovednosti nejen ve vybraných matematických disciplínách, ale také v pedagogice, psychologii a didaktice matematiky. Navazující magisterský obor francouzská filologie je koncipován jako moderní filologie. Literatura a jazyk frankofonních oblastí se studují v pohledu synchronním i diachronním, v kontextu teoretickém i kulturně-historickém. Kromě tradičního zaměření na Francii se studium rozšiřuje o další významné oblasti, jakými jsou Belgie, frankofonní část Kanady či Afriky. Studium lze kombinovat s většinou magisterských oborů vyučovaných na FFUK.

Uplatnění absolventů: Absolvent je plně kvalifikovaným učitelem matematiky pro všechny typy středních škol a 2. stupeň základních škol. Má dostatečně široké a hluboké odborné znalosti matematiky i pro práci s nadanými žáky. Dokáže je aplikovat a využívat při tom moderní technologie. Umí řídit práci studentů a reagovat na nejrůznější situace vzniklé při výuce. Absolvent ovládá francouzštinu na úrovni C2, má znalosti lingvistických disciplín aplikovaných na francouzský jazyk, literárních a kulturních dějin Francie a frankofonních zemí i vhled širších kulturních souvislostí. Má předpoklady k doktorskému studiu. Může se uplatnit v profesích v oblasti kultury, diplomacie, obchodu, školství.Absolvent je plně kvalifikovaným učitelem matematiky pro všechny typy středních škol a 2. stupeň základních škol. Má dostatečně široké a hluboké odborné znalosti matematiky i pro práci s nadanými žáky. Dokáže je aplikovat a využívat při tom moderní technologie. Umí řídit práci studentů a reagovat na nejrůznější situace vzniklé při výuce. Absolvent ovládá francouzštinu na úrovni C2, má znalosti lingvistických disciplín aplikovaných na francouzský jazyk, literárních a kulturních dějin Francie a frankofonních zemí i vhled širších kulturních souvislostí. Má předpoklady k doktorskému studiu. Může se uplatnit v profesích v oblasti kultury, diplomacie, obchodu, školství.

Detaily o oboru:

Učitelství matematiky — Hispanistika

Forma studia: prezenční
Možné přijetí bez přijímací zkoušky, podmínky viz Přijímací řízení ke studiu navazujících magisterských programů.

Charakteristika oboru: Magisterský studijní obor Učitelství matematiky navazuje na bakalářské studium matematiky. Cílem tohoto studia je připravit studenty na jejich budoucí profesi učitele matematiky na střední škole a na druhém stupni základní školy. Student získává v rámci studia potřebné znalosti a dovednosti nejen ve vybraných matematických disciplínách, ale také v pedagogice, psychologii a didaktice matematiky. Navazující magisterský obor hispanistika je koncipován jako moderní filologie. Literatura a jazyk hispánské oblasti se studují v pohledu synchronním i diachronním, v kontextu teoretickém i kulturně-historickém. Specifikem hispanistiky je studium dvou velkých oblastí, Španělska a Hispánské Ameriky. Evropsko-americkou šíří se tak hispanistika – spolu s anglistikou a portugalistikou – liší od jiných filologických oborů. Studium literatury věnuje oběma regionům ekvivalentní pozornost a hledá souvislosti jak v Evropě, tak v multikulturní Iberoamerice. Studium lze kombinovat s většinou magisterských oborů vyučovaných na FF UK.Magisterský studijní obor Učitelství matematiky navazuje na bakalářské studium matematiky. Cílem tohoto studia je připravit studenty na jejich budoucí profesi učitele matematiky na střední škole a na druhém stupni základní školy. Student získává v rámci studia potřebné znalosti a dovednosti nejen ve vybraných matematických disciplínách, ale také v pedagogice, psychologii a didaktice matematiky. Navazující magisterský obor hispanistika je koncipován jako moderní filologie. Literatura a jazyk hispánské oblasti se studují v pohledu synchronním i diachronním, v kontextu teoretickém i kulturně-historickém. Specifikem hispanistiky je studium dvou velkých oblastí, Španělska a Hispánské Ameriky. Evropsko-americkou šíří se tak hispanistika – spolu s anglistikou a portugalistikou – liší od jiných filologických oborů. Studium literatury věnuje oběma regionům ekvivalentní pozornost a hledá souvislosti jak v Evropě, tak v multikulturní Iberoamerice. Studium lze kombinovat s většinou magisterských oborů vyučovaných na FF UK.

Uplatnění absolventů: Absolvent je plně kvalifikovaným učitelem matematiky pro všechny typy středních škol a 2. stupeň základních škol. Má dostatečně široké a hluboké odborné znalosti matematiky i pro práci s nadanými žáky. Dokáže je aplikovat a využívat při tom moderní technologie. Umí řídit práci studentů a reagovat na nejrůznější situace vzniklé při výuce. Absolvent ovládá španělštinu na úrovni C2, má znalosti lingvistických disciplín aplikovaných na španělský jazyk, literárních a kulturních dějin Španělska a Hispánské Ameriky i vhled širších kulturních souvislostí. Má předpoklady k doktorskému studiu. Může se uplatnit v profesích v oblasti kultury, diplomacie, obchodu, školství.Absolvent je plně kvalifikovaným učitelem matematiky pro všechny typy středních škol a 2. stupeň základních škol. Má dostatečně široké a hluboké odborné znalosti matematiky i pro práci s nadanými žáky. Dokáže je aplikovat a využívat při tom moderní technologie. Umí řídit práci studentů a reagovat na nejrůznější situace vzniklé při výuce. Absolvent ovládá španělštinu na úrovni C2, má znalosti lingvistických disciplín aplikovaných na španělský jazyk, literárních a kulturních dějin Španělska a Hispánské Ameriky i vhled širších kulturních souvislostí. Má předpoklady k doktorskému studiu. Může se uplatnit v profesích v oblasti kultury, diplomacie, obchodu, školství.

Detaily o oboru:

Učitelství matematiky — Německý jazyk a literatura

Forma studia: prezenční
Možné přijetí bez přijímací zkoušky, podmínky viz Přijímací řízení ke studiu navazujících magisterských programů.

Charakteristika oboru: Magisterský studijní obor Učitelství matematiky navazuje na bakalářské studium matematiky. Cílem tohoto studia je připravit studenty na jejich budoucí profesi učitele matematiky na střední škole a na druhém stupni základní školy. Student získává v rámci studia potřebné znalosti a dovednosti nejen ve vybraných matematických disciplínách, ale také v pedagogice, psychologii a didaktice matematiky. Studium umožňuje dosáhnout jazykové kompetence v písemném i ústním projevu, zprostředkovává znalosti jazyka a literatury a rozvíjí komunikativní dovednosti. Studující se seznamuje s celou německou jazykovou oblastí, s její historií, význačnými zástupci filozofie a kultury, aby mohl být činný v evropských kulturních institucích, v diplomacii či médiích, a to jako překladatel, jazykový expert, redaktor, vědecký pracovník apod.Magisterský studijní obor Učitelství matematiky navazuje na bakalářské studium matematiky. Cílem tohoto studia je připravit studenty na jejich budoucí profesi učitele matematiky na střední škole a na druhém stupni základní školy. Student získává v rámci studia potřebné znalosti a dovednosti nejen ve vybraných matematických disciplínách, ale také v pedagogice, psychologii a didaktice matematiky. Studium umožňuje dosáhnout jazykové kompetence v písemném i ústním projevu, zprostředkovává znalosti jazyka a literatury a rozvíjí komunikativní dovednosti. Studující se seznamuje s celou německou jazykovou oblastí, s její historií, význačnými zástupci filozofie a kultury, aby mohl být činný v evropských kulturních institucích, v diplomacii či médiích, a to jako překladatel, jazykový expert, redaktor, vědecký pracovník apod.

Uplatnění absolventů: Absolvent je plně kvalifikovaným učitelem matematiky pro všechny typy středních škol a 2. stupeň základních škol. Má dostatečně široké a hluboké odborné znalosti matematiky i pro práci s nadanými žáky. Dokáže je aplikovat a využívat při tom moderní technologie. Umí řídit práci studentů a reagovat na nejrůznější situace vzniklé při výuce. Absolvent nabyl jazykovou kompetenci, teoretické znalosti i praktické dovednosti v oblasti německého jazyka a literatury. Spolu s vědomostmi o historii, filozofii a kultuře německé jazykové oblasti tak může pracovat jako jazykový expert, redaktor, překladatel či vědec v evropských institucích, v médiích či v diplomacii.Absolvent je plně kvalifikovaným učitelem matematiky pro všechny typy středních škol a 2. stupeň základních škol. Má dostatečně široké a hluboké odborné znalosti matematiky i pro práci s nadanými žáky. Dokáže je aplikovat a využívat při tom moderní technologie. Umí řídit práci studentů a reagovat na nejrůznější situace vzniklé při výuce. Absolvent nabyl jazykovou kompetenci, teoretické znalosti i praktické dovednosti v oblasti německého jazyka a literatury. Spolu s vědomostmi o historii, filozofii a kultuře německé jazykové oblasti tak může pracovat jako jazykový expert, redaktor, překladatel či vědec v evropských institucích, v médiích či v diplomacii.

Detaily o oboru:

Učitelství matematiky — Učitelství deskriptivní geometrie

Forma studia: prezenční a kombinovaná
Možné přijetí bez přijímací zkoušky (obě formy studia), podmínky viz Přijímací řízení ke studiu navazujících magisterských programů.

Detaily o oboru:

Učitelství matematiky — Učitelství informatiky

Forma studia: prezenční
Možné přijetí bez přijímací zkoušky, podmínky viz Přijímací řízení ke studiu navazujících magisterských programů.

Detaily o oboru: