Stanovisko děkanů přírodovědeckých fakult k metodice rozdělování institucionální podpory

Děkani přírodovědeckých fakult universit Palackého, Karlovy, Masarykovy a Jihočeské a Matematicko-fyzikální fakulty UK se sešli, aby vyhodnotili fungování metodiky rozdělování institucionální podpory aplikované po ukončení financování Výzkumných záměrů na našich fakultách, které se významným způsobem podílejí na produkci výsledků základního výzkumu. Děkani uvedených fakult konstatovali že, metodika rozdělující finanční prostředky v přímé závislosti na prokazatelných výstupech:

 • Působila na fakultách výrazně motivačně a vedla celkově k nárůstu výzkumné a publikační aktivity
 • Působila na výraznou diferenciaci jednotlivých pracovišť a týmů. Perspektivním týmům poskytla potřebné prostředky pro další rozvoj. Týmy, které nezískaly dostatečné prostředky přiměla k reorganizaci, hledání nových témat a zdrojů financování.
 • Její aplikace na velké celky typu fakult umožnila eliminovat příliš prudké výkyvy ve financování jednotlivých ústavů či kateder.
 • Progresivní způsob hodnocení publikačních výstupů, zvýhodňující publikace s vyšším IF, vede ke snaze publikovat právě v těchto časopisech
 • Bodové ohodnocení recenzovaných časopisů bez IF vede k tomu, že v těchto mediích jsou publikovány výsledky bakalářských či magisterských prací. To působí na zvyšování jejich úrovně, nutí studenty k zobecňování svých výsledků a přispívá k větší kvalitě studentských prací.
 • Víceprvkové financování VŠ prostřednictvím příspěvku na vzdělávací činnost, specifický výzkum a institucionální výzkum umožňuje managementu fakult soustředit prostředky na jednotlivé činnosti, vyhodnotit jejich efektivitu a koncepčně rozhodovat o jejich využívání.

Děkani byli rovněž konzultování v otázce metodiky 2013 připravované Komisí pro hodnocení výsledků při RVVI. Konstatovali, že tento návrh rozšiřuje pozitiva metodiky 2011 a povede k preferenčnímu nárůstu produkce kvalitních výsledků vědy a výzkumu na vysokých školách.

V Olomouci, 22. 9. 2012

Juraj Ševčík, děkan PřF UP Olomouc
Bohuslav Gaš, děkan PřF UK Praha
Jaromír Leichmann, děkan PřF MU Brno
František Vácha, děkan PřF JU České Budějovic
Jan Kratochvíl, děkan MFF UK Praha

Stanovisko podpořili:

 • Pavel Ripka, děkan, FEL ČVUT Praha (11. 10. 2012, 8:45)
 • Zdeněk Stuchlík, děkan, FPF SU Opava (11. 10. 2012, 17:05)
 • Václav Havlíček, rektor, ČVUT v Praze (12. 10. 2012, 11:01)
 • Alexandr Hrabálek, děkan, Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové (15. 10. 2012, 15:26)
 • Jiří Lach, děkan, FF Univerzity Palackého v Olomouci (18. 10. 2012, 10:22)
 • Milan Kolář, děkan LF UP v Olomouci (22. 10. 2012, 23:10)
 • Miroslav Mašláň, rektor UP v Olomouci (24. 10. 2012, 8:35)