Fond Karla Urbánka

pro studijní pobyty v akademickém roce 2019/2020

 1. Fond Karla Urbánka (dále jen Fond) je zřízen za účelem podpory studia studentů MFF UK -doktorského studijního programu Fyzika, Informatika a Matematika, na amerických univerzitách nebo výzkumných institucích.
 2. O podporu může žádat student doktorských studijních programů Fyzika, Informatika a Matematika v prezenční nebo kombinované formě studia, který k datu uzávěrky pro podávání žádostí absolvoval zkoušku z angličtiny.
 3. Podpora z prostředků z Fondu je omezena na úhradu cestovních a pobytových nákladů vybraných uchazečů formou cestovních příkazů nebo faktur za ubytování. Prostředky Fondu nemohou být použity k úhradě školného. Shora je výše podpory ohraničena částkou 22.000 USD.
 4. Délka studijního pobytu hrazeného z prostředků Fondu je minimálně jeden semestr, maximálně jeden akademický rok.
 5. Žadatel spolu se žádostí o poskytnutí podpory z fondu předloží:
  1. CV uchazeče,
  2. podrobný studijní program pro dobu pobytu v USA,
  3.  jméno a stručné CV pracovníka, který garantuje vědeckou část projektu na americké straně,
  4. ekonomickou rozvahu, ze které vyplyne požadovaná výše podpory; rozvaha bude zahrnovat nejen prostředky požadované z Fondu, ale i další (vlastní prostředky, prostředky Fondu mobility UK atd.), pokud jsou sdruženy k úhradě pobytu,
  5. vyjádření přijímající instituce v USA, že navrhovaný studijní program je možné realizovat,
  6. a případně potvrzení, že instituce v USA poskytne uchazeči na jeho pobyt finanční nebo věcnou podporu, pokud ji ekonomická rozvaha předpokládá.
 6. Veškeré dokumenty zmíněné v předchozím bodě budou předloženy v anglickém jazyce.
 7. Žadatel doručí svou vlastnoručně podepsanou žádost nejpozději do pátku 31. května 2019 na sekretariát děkana MFF UK, Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2, nebo elektronicky na e-mail <sdek@dekanat.mff.cuni.cz>.
 8. O udělení podpory rozhoduje na základě doporučení výběrové komise děkan.
 9. Uchazeč, který nebyl vybrán kvůli nedostatku finančních prostředků, se může o podporu ucházet v následujícím kole. Požadované dokumenty musí předložit znovu.
 10. Podporu není možno poskytnout opakovaně.

Praha dne 11. ledna 2019

                                                                                  Prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc., v. r.
                                                                                              děkan MFF UK