Komise

Požadavky ke státní rigorózní zkoušce

Teoretické základy matematické lingvistiky
Automaty a gramatiky formálních jazyků, schémata analýzy, vztah k přirozenému jazyku. Roviny popisu přirozeného jazyka a reprezentace věty na těchto rovinách. Závislostní syntax. Funkční generativní popis a jiné moderní teorie syntaxe. Sémantika. Vztah logiky a sémantiky. Vztah (počítačové) lingvistiky a umělé inteligence. Základy teorie informace. Korpusy, příprava a anotování jazykových dat.
Metody analýzy a syntézy přirozeného jazyka
Nástroje na zpracování textu. Zpracování a údržba slovníků a jejich použití v systémech analýzy a syntézy. Analyzátory (generátory) formálních jazyků. Empirické metody, pravděpodobnostní varianty algoritmu analýzy. Strojové učení.
Základy zpracování mluvené řeči
Základní postup analýzy mluvené řeči. Metoda zdrojového kanálu, dekódování. Rychlá Fourierova transformace, vektorizace, cepstra. Skryté Markovovy modely a jejich pravděpodobnostní verze. Jazykové modelování. Kombinace jazykových a akustických modelů.
Aplikace matematické lingvistiky
Vyhledávání informací v textech. Rozlišování významu slov pravděpodobnostními metodami. Odpovídání dotazu nad databázemi a nad volným textem. Znalostní systémy. Strojový překlad a jeho metody a algoritmy. Statistický strojový překlad. Paralelní korpusy a práce s nimi.

Bod č. 1 je povinný, z bodů 2 – 4 si uchazeč zvolí dva.

Doporučená literatura

[1]Allen J.: Natural Language Understanding. The Benjamins/Cummings Publishing Company , Amsterdam-Philadelphia 1987.
[2]Cover T. M., Thomas J. A.: Elements of Information Theory. A Wiley-Interscience Publication, New York 1991.
[3]Čermák F.: Jazyk a jazykověda. Pražská imaginace, Praha 1994.
[4]Jelínek F.: Statistical Methods for Speech Recognition. The MIT Press, Cambridge, MA 1998.
[5]Panevová J.: Formy a funkce ve stavbě české věty. Academia, Praha 1980.
[6]Sgall P. a kol.: Úvod do syntaxe a sémantiky. Academia, Praha 1986.
[7]Sgall P., Hajičová E., Panevová J.: The Meaning of the Sentence in Its Semantic and Pragmatic Aspects. Reidel - Dordrecht, Academia, Praha 1986.