Komise

Požadavky ke státní rigorózní zkoušce

Širší základ
1. Zákony zachování ve fyzice, rovnice kontinuity. 2. Prostor a čas, inerciální a neinerciální systémy, speciálně relativistická kinematika a dynamika. 3. Energie, hybnost a moment hybnosti v různých oblastech fyziky. 4. Popis dynamiky různých systémů (pohybové rovnice, variační formulace fyzikálních zákonů, rovnice pole). 5. Oscilátor v klasické i kvantové fyzice. 6. Základy klasické elektrodynamiky (budování teorie z experimentů i deduktivní vyvození z Maxwellových rovnic). 7. Potenciály a jejich význam ve fyzice. 8. Vlnění (mechanické i elektromagnetické, vlastnosti, šíření, buzení). 9. Interakce elektromagnetického záření s hmotou (na klasické i kvantové úrovni). 10. Zákony specifické pro mikrosvět (kvantový popis, základní představy jaderné a částicové fyziky, aplikace). 11 Základní principy a aplikace termodynamického a statistického popisu. 12. Makroskopické vlastnosti látek a jejich mikroskopický výklad. 13. Měření fyzikálních veličin (veličiny a jejich jednotky, metody měření, základní fyzikální konstanty a jejich měření). 14. Fyzikální podstata jevů z běžného života a technické praxe (schopnost teorií vysvětlit pozorované jevy, aplikace výsledků fyziky). 15. Meze platnosti fyzikálních teorií (vztah klasické, kvantové a relativistické fyziky, další příklady typu elektrostatika – elektrodynamika).
Specializace
Ve specializaci v návaznosti na téma rigorózní práce určí předseda komise uchazeči jedno ze zaměření oboru: a) Filozofie a metodologie fyziky. b) Historie fyziky. c) Didaktika fyziky. Uchazeč musí prokázat celkový přehled v dané oblasti, umět vysvětlit její východiska, základní pojmy a jejich souvislosti (včetně vazby na jednotlivé obory fyziky), metody práce, nejdůležitější výsledky a v případě didaktiky fyziky i jejich aplikace ve vzdělávání. Rozsah je dán níže uvedenou literaturou.

Doporučená literatura

[1] Feynman R.P. a kol.: Feynmanove přednášky z fyziky 1-5. Slovenský překlad: Alfa, Bratislava 1980-1990.
[2] Brdička M., Hladík A.: Teoretická mechanika. Academia, Praha 1987.
[3] Kvasnica J.: Teorie elektromagnetického pole. Academia, Praha 1985.
[4] Pišút J., Gomolčák L., Černý V.: Úvod do kvantovej mechaniky. Alfa, Bratislava 1983.
[5] Kittel C.: Úvod do fyziky pevných látek. Český překlad: Academia, Praha 1985.
[6] Hajko V. a kol.: Fyzika v experimentoch. Veda, Bratislava 1987.
K zaměření filosofie a metodologie fyziky:
[7] Popper K.: Logika vědeckého zkoumání. Český překlad: OIKOYMENH, Praha 1998.
[8] Kuhn T.S.: Struktura vědeckých revolucí. Český překlad: OIKOYMENH, Praha 1997.
K zaměření historie fyziky:
[9] Zajac R., Šebesta J.: Historické pramene súčasnej fyziky 1. Alfa, Bratislava 1990.
[10] Zajac R., Pišút J., Šebesta J.: Historické pramene súčasnej fyziky 2. Univerzita Komenského, Bratislava 1997. K zaměření didaktika fyziky:
[11] Fenclová J.: Úvod do teorie a metodologie didaktiky fyziky. SPN, Praha 1982.
[12] Volf I.: Metodika řešení úloh ve středoškolské fyzice. Gaudeamus, Hradec Králové 1997.
[13] Půlpán Z.: Základy sestavování a klasického vyhodnocování didaktických testů. Kotva, Hradec Králové 1991.
[14] Petty G.: Moderní vyučování. Český překlad: Portál, Praha 1996