Komise

Státní rigorózní komise

Geofyzika

Požadavky ke státní rigorózní zkoušce

Širší vědní základ
Tíhové pole a tvar Země
Rotace Země a její časové změny. Zemské slapy. Rozvoj tíhového potenciálu. Geoid, sféroid, jejich vzdálenost. Normální tíže. Tíhové redukce. Isostase. Tvar skutečného zemského povrchu. Družicové metody.
Seismologie
Makroseismická intenzita, magnitudo, seismický moment a energie zemětřesení. Seismicita. Hodochrony seismických vln. Typy seismických vln. Strukturální seismologie. Seismická tomografie.
Geomagnetismus a geoelektřina
Fenomenologický a matematický popis geomagnetického pole. Sekulární a rychlé geomagnetické variace. Paleomagnetismus, inverze geomagnetického pole. Výzkum elektrické vodivosti v Zemi. Původ geomagnetického pole.
Geotermika a radioaktivita Země
Přenos tepla v Zemi, tepelný tok. Zdroje tepla v Zemi. Radioaktivita hornin. Stáří hornin, stáří Země. Průběh teploty v Zemi.
Stavba Země
Sféricky symetrické modely Země, laterální nehomogenity. Látkové složení zemské kůry, pláště a jádra; výsledky fyziky vysokých tlaků. Fázové přechody.
Spektrální analýza a zpracování dat
Fourierovy řady, Fourierův integrál, Hilbertova transformace. Filtrace časových řad. Náhodné veličiny. Obrácené úlohy.
Pokročilé partie oboru
Šíření elastických vln
Rovinné vlny, jejich odraz a lom. Povrchové vlny. Metody konečných diferencí, maticové, paprskové. Fyzika seismického zdroje.
Dynamová teorie
Rovnice pro zemské magnetické dynamo, slabé a silné pole v zemském jádře.
Fyzika ionosféry a magnetosféry
Struktura ionosféry a magnetosféry. Pohyb nabitých částic.
Geodynamika
Desková tektonika. Vlastní kmity, postglaciální výzdvih, plášťová konvekce.
Specializace
předseda rigorózní komise vymezí každému uchazeči tématický okruh v úzké vazbě k tématu předložené rigorózní práce.

Doporučená literatura

[1]Červený V.: Seismic Ray Theory. Cambridge Univ. Press (v tisku).
[2]Fowler C. M. R.: The Solid Earth. Cambridge Univ. Press, Cambridge 1990.
[3]Jacobs J. A. (Editor): Geomagnetism, Vol. 1-4. Academic Press, London 1989.
[4]Ochaba Š.: Geofyzika. SPN, Bratislava 1986.
[5]Stacey F. D.: Physics of the Earth. Wiley, New York 1969.