Komise

Požadavky ke státní rigorózní zkoušce

Širší vědní základ
Makroskopický a mikroskopický popis kondenzovaných látek; termodynamika rovnovážných kondenzovaných soustav a jejich transformací: termodynamické potenciály, rovnovážné stavové diagramy; typy fázových přechodu a jejich mechanismy; kritické jevy, fluktuace. Kvazirovnovážné stavy, kruhové děje a jejich účinnost; hlavní věty termodynamické. Makroskopická elektrodynamika. Mechanika spojitých prostředí. Mikroskopický popis kondenzovaných soustav kvantovými a statistickými metodami: chemická vazba a koheze, elementární excitace a kolektivní stavy mřížky a elektronu.
Pokročilé partie oboru
Krystalografie, důsledky symetrie krystalu, tenzorové veličiny, reálná struktura krystalických látek, nízkodimenzionální a aperiodické struktury, povrchy a rozhraní, důsledky strukturního neuspořádání. Difrakce a rozptyl záření a toku částic na periodických strukturách. Metody studia atomové, elektronové a magnetické struktury látek. Metody studia energetických stavu atomu a molekul. Tepelné a kohezní vlastnosti materiálu; úloha krystalové mřížky a elektronu. Magnetické momenty a interakce v magnetických systémech. Jaderný magnetismus, hyperjemné interakce a vnitrní pole. Fyzikální jevy za nízkých a velmi nízkých teplot, supravodivost, supratekutost. Transport elektrického náboje v kovech a polovodičích. Mechanismy rozptylu nosičů náboje. Transportní jevy ve vnějších polích. Dielektrické a optické vlastnosti materiálu. Mechanismy zářivých a nezářivých přechodů. Magneto- a elektro-optické jevy. Elastická a plastická deformace kovu a slitin.
Specializace
Předseda rigorózní komise určí každému uchazeči bezprostředně po obdržení přihlášky okruh specializace, tématicky nejbližší předložené rigorózní práci.

Doporučená literatura

[1]Ashcroft N. W., Mermin N. D.: Solid State Physics. Sounders Coll. Publishing, Philadelphia 1988.
[2]Barbara B., Gignoux D., Vettier C.: Lectures on Modern Magnetism, Springer-Verlag, Berlin 1988.
[3]Cahn E. W., Lifshin E.: Concise Encyclopedia of Materials Characterization. Pergamon Press, Oxford 1993.
[4]Ibach H., Luth H.: Solid-State Physics. Springer-Verlag, Berlin 1991.
[5]Kittel C.: Úvod do fyziky pevných látek. Academia, Praha 1985.
[6]Kratochvíl P., Lukáč P., Sprušil B.: Úvod do fyziky kovů I. SNTL, Praha 1984.
[7]Kvasnica J.: Termodynamika. SNTL, Praha 1965.
[8]Šafrata R. a kol.: Fyzika nízkých teplot. Matfyzpress, Praha 1998.
[9]Valvoda V., Polcarová M., Lukáč P.: Základy strukturní analýzy. Karolinum, Praha 1992.
[10]Ziman J. M.: Principles of the Theory of Solids. Cambridge University Press, Cambridge 1965.