Komise

Požadavky ke státní rigorózní zkoušce

Širší vědní základ
Vlnová funkce, operátory fyzikálních veličin. Relace neurčitosti. Schrödingerova rovnice a její aplikace v jednoduchých případech. Přibližné metody kvantové teorie. Elektron v periodickém prostředí, pásová struktura. Základy teorie rozptylu. Jednoduchá představa chemické vazby. Stimulovaná emise, inverze hladin. Lasery a masery. Termodynamické potenciály, podmínky rovnováhy, Gibbsovo fázové pravidlo. Fázové přechody 1. a 2. druhu. Termodynamika nevratných dějů. Teorie fluktuací. Statistická rozdělení. Vztah termodynamických a statistických veličin. Entropie ve statistické termodynamice. Neideální plyn. Náhodné procesy, fluktuace a šumy. Korelace, charakteristická rovnice rozdělení. Vlastnosti a chyby odhadů.
Pokročilé partie oboru
Definice a druhy plazmatu. Elementární procesy, srážkové průřezy, srážkové procesy (ionizace, excitace, deexcitace, chemické reakce, rekombinace apod.), reakční kinetika a dynamika a iont-molekulové reakce. Záření v plazmatu. Transportní jevy, vodivost, difúze a ambipolární difúze. Výboje v plynech. Chemické reakce v plazmatu. Vlny v plazmatu. Kinetický popis nízkoteplotního plazmatu (řešení kinetické rovnice, vliv magnetického pole na rozdělovací funkci, kinematický popis více složkových plazmatických systému). Výbojové plazma a jeho aplikace v plazmotechnologiích (polymerace, leptání, vytváření tenkých vrstev apod.). Přehled diagnostických metod, optické metody, technika mikrovlnného měření, rezonátorová metoda, interferenční metoda, sondové metody, korpuskulární diagnostika.
Specializace
předseda rigorózní komise určí každému uchazeči bezprostředně po obdržení přihlášky jeden z následujících okruhů, tématicky nejbližší předložené rigorózní práci.
  1. Kinetický popis zředěného plazmatu, Maxwellova-Boltzmannova rovnice.
  2. Magnetohydrodynamika, problematika fúze, plazma v technice a technologiích.
  3. Kosmické plazma, plazma ve sluneční soustavě a magnetosféře Země.
  4. Úvod do fyzikální chemie, termodynamika a statistická fyzika z hlediska fyzikální chemie, dynamika a kinetika iont-molekulových a iont-iontových reakcí.

Doporučená literatura

[1]Akasofu S. I., Kamide Y. (Eds.): The Solar Wind and the Earth. TerraScient. Publ. Co., Tokyo 1987.
[2]Atkins P. W.: Physical Chemistry. Oxford University Press, Oxford 1988.
[3]Hargreaves J. K.: The Solar-Terrestrial Environment. Cambridge University Press, Cambridge 1992.
[4]Tanenbaum B. S.: Plasma Physics. McGraw-Hill, New York 1967.
[5]Chen F. F.: Úvod do fyziky plazmatu. Academia, Praha 1984.
[6]Chung P. M., Talbot L., Touryan K. J.: Electrical Probes in Stationary and Flowing Plasmas. Springer, Boston 1975. (Ruský překlad Mir, Moskva 1978)
[7]Kivelson M. G., Russell Ch. T.: Introduction to Space Physics. Cambridge University Press, Cambridge 1995.
[8]Kracík J., Šesták B., Aubrecht L.: Základy klasické a kvantové fyziky plazmatu. Academia, Praha 1977.
[9]Kracík J., Tobiáš J.: Fyzika plazmatu. Academia, Praha 1966.
[10]Ityzkcson G., Zuber J.: Quantum field theory. McGraw - Hill, New York 1982.
[11]Peratt A. L.: Physics of the Plasma Universe. Springer, New York – Heidelberg 1991.
[12]Priest E. R. (Ed.): Solar System Magnetic Fields. 1985.
[13]Schott in Plasma Diagnostics (Ed. by W. Lochte-Holtgreven). North- Holland Publishing Comp., Amsterdam 1968.
[14]Landau L., Lifšic J.: Kurs teoreticeskoj fiziky, t. 10, 11. Nauka, Moskva 1982.
[15]Swift J. D., Schwar M. I. R.: Electrical Probes for Plasma Diagnostics. Illife Books, New York 1969.
[16]Kittel C.: Teória tuhých látok. Alfa, Bratislava 1984.
[17]Isihara A.: Condensed Matter. Oxford Univ. Press, Oxford 1991.