Komise

Požadavky ke státní rigorózní zkoušce

Širší vědní základ
Základní znalosti z těchto oborů: klasická mechanika (mechanika hmotného bodu a soustav hmotných bodů, kinematika a dynamika tuhého tělesa a mechanika kontinua), speciální teorie relativity (princip relativity, Lorentzova transformace, relativistická invariance Maxwellových rovnic, relativistická pohybová rovnice hmotného bodu, ekvivalence hmotnosti a energie), základy termodynamiky (hlavní věty termodynamiky, stavová rovnice, reálné plyny a fázové přechody), statistické fyziky (Maxwell-Boltzmannovo rozdělení, tlak, teplota a vnitřní energie), klasická teorie elektromagnetického pole (elektromagnetické vlny, absorbce a emise záření), kvantová mechanika (vlnová funkce částic, hermitovské operátory a representace měřitelných veličin, Schrödingerova rovnice, stavba atomů a molekul), jaderná a subjaderná fyzika (základní vlastnosti a charakteristiky jader a elementárních částic), astronomie (astrometrie, efemeridová astronomie, teploty hvězd, spektrální klasifikace Hertzsprungův-Russellův diagram…).
Pokročilé partie oboru
Pokročilé partie oborů zahrnují tyto oblasti:
  1. Matematická fyzika
  2. Relativistická fyzika a kosmologie
  3. Kvantová teorie pole a fyzika elementárních částic
  4. Teorie pevných látek
  5. Nerelativistická kvantová teorie
  6. Hydrodynamika, magnetohydrodynamika a teorie plazmatu
  7. Statistická fyzika a termodynamika
  8. Experimentální metody
  9. Klasická astrofyzika
  10. Klasická astronomie, mechanika a dynamika vesmírných systémů
Specializace
Předseda rigorózní komise vymezí každému uchazeči bezprostředně po obdržení přihlášky tématický okruh zkoušky (jeden z bodů 1-10 části II) v úzké vazbě k tématu předložené rigorózní práce.

Doporučená literatura

[1]Reed M., Simon B.: Methods of Modern Mathematical Physics. Academic Press, New York 1977.
[2]Misner C., Thorne K. S., Wheeler J.: Gravitation. Freeman, San Francisco 1973.
[3]Itizkcson G., Zuber J: Quantum field theory. McGraw-Hill, New York 1982.
[4]Kittel C.: Teória tuhých látok. Alfa, Bratislava 1984.
[5]Isihara A.: Condensed Matter. Oxford Univ. Press, Oxford 1991.
[6]Formánek J.: Kvantová mechanika. Academia, Praha 1988.
[7]Newton R.: Theory of scattering. Springer, Berlin 1982.
[8]Tanenbaum B.S.: Plasma Physics. McGraw-Hill, New York 1967.
[9]Landau L., Lifšic J.: Kurs teoreticeskoj fiziky, t. 10, 11. Nauka, Moskva 1982.
[10]Bowers R., Deeming T.: Astrophysics I-III. Jones Barttlet, Boston 1984.
[11]Green R.: Spherical Astronomy. Freeman, New York 1981
[12]Binney J., Tremaine S.: Galactic Dynamics. Princeton Univ. Press, Princeton 1987.
[13]Anderle P.: Základy nebeské mechaniky. Academia, Praha 1971.