Imatrikulace

 

Dne 26. 10. 2021 se koná v aule Karolina, Ovocný trh 5, Praha 1 imatrikulace 1. ročníku.

Pro tento den bude pro studenty 1. ročníku bakalářského studia zrušena výuka. Zrušení výuky se netýká předmětů určených výhradně pro studenty zapsané kmenově na jiných fakultách (Bioinformatika, F-Ch, F-Bi).

1. skupina: začátek imatrikulace je v 9.00 hodin
– oblast vzdělávání Informatika (studijní program Informatika) pouze v českém jazyce

2. skupina: začátek imatrikulace je v 11.00 hodin
– oblast vzdělávání Fyzika (studijní program Fyzika a Fyzika se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Matematika se zaměřením na vzdělávání pouze v českém jazyce
– oblast vzdělávání Informatika (studijní program Informatika) pouze v anglickém jazyce
– oblast vzdělávání Matematika (studijní programy v Matematice) pouze v anglickém jazyce

3. skupina: začátek imatrikulace je ve 13.00 hodin
– oblast vzdělávání Matematika (studijní programy: Obecná matematika, Finanční matematika, Matematické modelování, Matematika pro informační technologie, Matematika se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem: Informatika se zaměřením na vzdělávání, Deskriptivní geometrie se zaměřením na vzdělávání, Francouzský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání) pouze v českém jazyce

Prosíme všechny studenty, aby se na imatrikulaci dostavili ve společenském oděvu, a to s 45minutovým předstihem před začátkem vlastní imatrikulace. Je třeba, aby každý student s sebou přinesl průkazku studenta UK nebo občanský průkaz, doklad o bezinfekčnosti (viz níže vysvětlení).

Účast rodinných příslušníků není z kapacitních duvodů možná.

Pozvánka na imatrikulaci se již nebude posílat.

 

Další informace ke konání imatrikulací v Karolinu – doklady o bezinfekčnosti

V návaznosti na vládní opatření je stále povinná ochrana dýchacích cest pro všechny účastníky a při vstupu povinnost prokazovat bezinfekčnost, tedy splnění podmínek podle bodu I/16 mimořádného opatření, Příloha usnesení vlády ze dne 19. srpna 2021 č. 714.

  1. osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  2. osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, s negativním výsledkem, který provedl zdravotnický pracovník, nebo
  3. osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném očkování vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID1, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v třetí zemi, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení, za předpokladu, že očkování bylo provedeno i) léčivým přípravkem obsahujícím očkovací látku proti covid-19, kterému byla udělena registrace podle nařízení (ES) č. 726/2004, nebo ii) léčivým přípravkem, jehož výroba je v souladu s patentem léčivého přípravku podle bodu i), pokud je tento léčivý přípravek zároveň schválen Světovou zdravotnickou organizací pro nouzové použití; nebo
  4. osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
  5. osoba na místě podstoupí rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 určený pro sebetestování (použití laickou osobou), jehož výsledek je negativní; obdobné platí, pokud osoba na místě prokáže, že podstoupila rychlý antigenní test (RAT) za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby nejdéle před 24 hodinami a prokáže absolvování tohoto testu a jeho negativní výsledek potvrzením poskytovatele zdravotních služeb, nebo
  6. osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.

Podle aktuálních vládních nařízení nebudou uznávaná potvrzení o očkování vakcínami, které nejsou podle stránek MZ ČR schváleny EMA. Jedná se hlavně o vakcíny Sputnik nebo Sinovac.

V případě, že bude účastník očkován tímto typem vakcíny, může jako náhradu využít možnost samotestování na místě. Samotesty budou pro tyto případy k dispozici.

Prosíme, počítejte s tím, že vládní a hygienická nařízení mohou být ještě pozměněna nebo doplněna. V případě změny budete včas informováni.