Grant Vakuum Praha

Komise pro grant VAKUUM Praha vyhlašuje soutěž o získání grantu na rok 2024 podle přiložených pravidel.

Termín odevzdání žádosti je 9. únor 2024

Určení grantu

Grant je určen pro mladé vědecké pracovníky a studenty vysokých škol, pokud nepřekročí věkovou hranici 35 let ke dni podání žádosti o grant.

Zaměření grantu

Grant se vypisuje pro vypracování originální fyzikálně experimentální vědecké práce, která bude publikována v mezinárodním odborném časopise. Práce bude zaměřena na vakuovou fyziku nebo na obor s vakuovou fyzikou související. Grant může být též udělen na vypracování práce, při které budou některé parametry experimentu měřeny za sníženého tlaku nebo pro přípravu vzorků či z jiných pro práci relevantních důvodů budou vyžívány vakuové technologie.

Grantová komise

O udělení grantu a výplatě jednotlivých finančních částek rozhoduje komise jmenovaná děkanem Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Komise je minimálně 3-členná a alespoň jeden její člen je z VAKUUM PRAHA.

Doba trvání práce

Doba, která uplyne od udělení grantu do odevzdání práce k publikaci do mezinárodního časopisu, bude 6 až 10 měsíců. Výjimky mohou být učiněny pouze grantovou komisí, a to pouze na základě velmi závažných důvodů.

Vědecký konzultant

Přednost při získání grantu budou mít ti žadatelé, kteří uvedou v žádosti o grant odborného konzultanta s vědeckou hodností Dr.(Ph.D.), CSc. nebo DrSc. či pedagogickou hodností docent nebo profesor, na kterého se budou mít možnost obracet s odbornými problémy v průběhu práce a během přípravy publikace k uveřejnění. Konzultant může být těž spoluautorem publikované práce.

Žádost o grant

Žádost o grant se podává v písemné formě doc. RNDr. Miloši Rotterovi na Katedru fyziky nízkých teplot MFF UK a zároveň v elektronické podobě na jeho adresu milos.rotter@mff.cuni.cz do 9. 2. 2024 s těmito náležitostmi

  1. Stručný popis studovaného problému a cíl, kterého má být s přispěním grantu dosaženo (1 až 2 strany).
  2. Velmi stručný časový plán postupu (s uvedením předpokládaného termínu ukončení experimentální práce, způsobu využití finančních prostředků grantu, vyhodnocení výsledků a předpokládaného termínu podání práce k publikaci).
  3. CV vč. seznamu publikací.

Udělení grantu a platby

O výsledku, zda podání žádosti o grant bylo úspěšné, bude žadatel vyrozuměn do 4 týdnů po termínu odevzdání žádostí. Finanční prostředky grantu mohou být použity na pořízení experimentálního zařízení, dále na konference, cestovné a stravné vynaložené za účelem studia problematiky a provedení experimentální práce, jež je předmětem grantu, a též na mzdové náklady řešitele grantu.

Částka ve výši 50 000 Kč bude k dispozici pro vítězného řešitele do 3 týdnů od udělení grantu. Časový harmonogram plateb určuje řešitel grantu.

Částka ve výši 20 000 Kč bude vyplacena jako odměna po dokončení práce na základě rozhodnutí komise, která grant udělila, a na základě přijetí práce v mezinárodním odborném časopise.

Vybraný žadatel je povinen nejdéle do 2. 12. 2024 předložit komisi písemnou zprávu o splnění cíle grantu (s přesnou citací článku přijatého k publikaci do mezinárodního odborného časopisu) včetně přílohy o čerpání finančních prostředků.

Za obsah této stránky zodpovídá: Katedra fyziky nízkých teplot. Poslední úprava stránky: 28. 11. 2023, 11:16.