Slib absolventů doktorského studia

1. Latinský text slibu absolventů doktorského studia zní:

„Doctorandi clarissimi, examinibus, quae ad eorum, qui doctoris nomen et honores consequi student, doctrinam explorandam lege constituta sint, cum laude superatis, nos adiistis desiderantes, ut vos eo honore in hoc solemni consessu ornaremus. Prius autem fides est danda, vos tales semper futuros, quales vos esse iubebit dignitas, quam obtinueritis, et nos vos fore speramus.

Spondebitis igitur:

  • primum vos huius Universitatis, in qua gradum ascenderitis, piam perpetuo memoriam habituros, eiusque res ac rationes, quoad poteritis, adiuturos:
  • dein honorem eum, quem in vos collaturus sum, integrum incolumemque servaturos;
  • postremo studia mathematica, physica et informatica culturos et provecturos non ad vanam captandam gloriam, sed ut veritas propagetur et lux eius, qua salus humani generis continetur, clarius effulgeat.

Haec vos ex animi vestri sententia spondebitis ac pollicebimini?“

„Spondeo ac policeor.“ (Absolventi jednotlivě přísahají na žezlo.)

„Itaque iam nihil impedit, quominus honores, quos obtinere cupitis, vobis impertiamus.

Ergo ego, promotor rite constitutus, vos ex decreto ordinis mei doctores creo, creatos renuntio omniaque doctoris iura ac privilegia in vos confero. In cuius rei fidem haec diplomata universitatis carolinae sigillo firmata vobis in manus trado.“

 

2. Český ekvivalent slibu absolventů doktorského studia zní:

„Vážení doktorandi, vykonali jste s úspěchem zkoušky, které jsou zákonem předepsány k prověření vědomostí těch, kdož chtějí dosáhnout titulu a hodnosti doktora. Předstupujete nyní před nás se žádostí, abychom vám v tomto slavnostním shromáždění tuto hodnost udělili.

Dříve však musíte složit slib, že se vždy budete chovat tak, jak to od vás vyžaduje vznešená hodnost, jíž nabudete, a jak to i my od vás očekáváme.

Slíbíte tedy:

  • především, že trvale uchováte ve vděčné paměti tuto univerzitu, na níž dosáhnete hodnosti doktora, a že vždy budete podle svých sil podporovat její činnost a zájmy;
  • dále, že hodnost, kterou vám udělím, uchováte bez poskvrny a bez úhony;
  • konečně, že budete s neúnavnou pílí usilovat o rozvoj a pokrok v matematice, fyzice a informatice, a to nikoli pro špinavý zisk, ani pro získání prázdné slávy, ale proto, aby byla šířena pravda a aby se jasněji skvělo její světlo, v němž spočívá blaho lidského rodu.

Zavazujete se k tomu a slibujete to podle svého nejlepšího přesvědčení?“

„Slibuji!“

„Nic již tedy nebrání tomu, abychom vám udělili hodnosti, kterých si přejete dosáhnout.

Proto já, řádně ustanovený promotor, vás z moci svého úřadu tímto jmenuji doktory, vaše jmenování veřejně vyhlašuji a uděluji vám všechna doktorská práva a výsady. Na doklad toho vám předávám do rukou tyto diplomy opatřené pečetí Karlovy univerzity.“