Organizace studia

Matematicko-fyzikální fakulta má ve spolupráci s ústavy AV ČR a Českým hydrometeorologickým ústavem akreditovány tři doktorské studijní programy: fyzika, informatika a matematika. Každý z programů se dělí na několik studijních oborů.

V tomto textu jsou v hrubých rysech popsány základní informace o doktorském studiu na MFF UK. Organizace studia se řídí především Zákonem o vysokých školách, Studijním a zkušebním řádem Univerzity KarlovySměrnicí děkana č. 10/2015 Podrobnosti o organizaci studia v doktorských studijních programech. Technické detaily týkající se elektronické evidence individuálních studijních plánů (viz níže) jsou popsány na zvláštní stránce.

Studium v doktorském studijním programu organizuje, sleduje a hodnotí Oborová rada (OR) a spolu s ní za každý studijní obor daného programu také Rada doktorského studijního oboru (RDSO). Každý studijní program má svou vlastní OR a každý studijní obor má svou vlastní RDSO. Rozdělení pravomocí těchto dvou orgánů je podrobně popsáno ve výše zmíněné Směrnici děkana č. 10/2015. Doktorský studijní program je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost; v této činnosti studenta vede školitel jmenovaný děkanem na návrh RDSO.

Studium začíná zápisem ke studiu. Do jednoho měsíce od tohoto zápisu připraví student ve spolupráci se svým školitelem tzv. individuální studijní plán (ISP). Individuální studijní plán obsahuje zejména téma disertační práce, výčet studijních povinností, vědeckých, výzkumných nebo dalších tvůrčích povinností a dále plánovaných či doporučených zahraničních pobytů nebo jiných stáží anebo pedagogických aktivit (např. pomoc při zkouškách, vedení výuky) detailně rozpracovaný alespoň pro první rok studia; součástí každého ISP je též doktorská zkouška z anglického jazyka. ISP musí být schválen školitelem, vedoucím školicího pracoviště a příslušnou RDSO; školicím pracovištěm bývá obvykle pracoviště školitele. Příprava i proces schvalování ISP probíhá prostřednictvím Studijního informačního systému (SIS).

Student doktorského studijního programu může konat zkoušku ze zapsaného předmětu nejvýše dvakrát, tj. má právo na jeden opravný termín. Výsledky zkoušky jsou klasifikovány „prospěl/a“ – „neprospěl/a“.

Na konci každého roku studia vypracuje student stručnou výroční zprávu (rozsahem cca jedna strana A4) shrnující a hodnotící jeho práci, výsledky a plnění ISP v tomto roce. Zároveň ve spolupráci se školitelem připraví podobu ISP pro další rok studia. Školitel, zpravidla na základě této výroční zprávy studenta, provede hodnocení studenta a podá o něm Radě doktorského studijního oboru zprávu, jejíž přílohou je výroční zpráva studenta. RDSO pak projedná zprávu školitele a závěr svého hodnocení předává děkanovi a na vědomí OR. Závěrem je jedno z následujících hodnocení:

  1. student plní ISP,
  2. student bez závažných důvodů neplní některé části ISP,
  3. student nesplnil povinnosti ISP.

V případě b) může RDSO navrhnout studentovi snížení doktorandského stipendia; případ c) vede k ukončení studia.
V případech a) a b) se RDSO zároveň vyjadřuje k podobě ISP pro další rok studia.
Proces popsaný v tomto odstavci probíhá prostřednictvím Studijního informačního systému (SIS).

Během studia doktorského studijního programu dostávají studenti v prezenční formě studia doktorandské stipendium. Podrobnosti jsou dány ve Směrnici děkana č. 13/2018 Výplata stipendií. Další finanční prostředky je možno získat prostřednictvím Grantové agentury UK, zapojením do pravidelné výuky (typicky jako cvičící), zapojením do některého z fakultních projektů SVV nebo do řešení domácích i mezinárodních grantů podle aktuální situace školicího pracoviště.

Pro ukončení studia v doktorském studijním programu je třeba složit státní doktorskou zkouškou (SDZ) a především obhájit disertační práci. Předpokladem úspěšného obhájení doktorské disertační práce je několik odborných publikací. Organizační podrobnosti o SDZ a o obhajobě naleznete ve Směrnici děkana č. 10/2015. Standardní doba doktorského studia je čtyři roky, maximální doba studia je devět let přičemž v prezenční formě je možno studovat nejdéle čtyři roky.

Na dalších stránkách najdete především údaje o výuce poskytované na jednotlivých studijních oborech, v některých případech o požadavcích na rozsah, v jakém musíte na daném oboru výuku absolvovat, a dále rámcový přehled témat státní doktorské zkoušky, včetně doporučené literatury.

Všem studentům přeji mnoho úspěchů v jejich studiu.

Doc. Petr Kolman, Ph.D.
proděkan pro koncepci studia