Organizace studia

V tomto textu jsou v hrubých rysech popsány základní informace o doktorském studiu na MFF UK. Organizace studia se řídí především Zákonem o vysokých školách, Studijním a zkušebním řádem Univerzity Karlovy a Pravidly pro organizaci studia na Matematicko-fyzikální fakultě. Odkazy na tyto i na některé další předpisy najdete na webové stránce http://www.mff.cuni.cz/fakulta/predpisy/studijni.htm. Další užitečné informace týkající se doktorského studia je možno nalézt na webové stránce http://www.mff.cuni.cz/studium/phd/. Technické detaily týkající se elektronické evidence individuálních studijních plánů (viz níže) jsou popsány na stránce http://www.mff.cuni.cz/vnitro/is/sis/faq/phdisp.htm.

Studium v doktorském studijním programu organizuje, sleduje a hodnotí Oborová rada (OR). Každý studijní program má svou vlastní OR. Doktorský studijní program je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost; v této činnosti studenta vede školitel jmenovaný děkanem na návrh OR.

Studium začíná zápisem ke studiu. Do dvou měsíců od tohoto zápisu připraví student ve spolupráci se svým školitelem tzv. individuální studijní plán (ISP). Individuální studijní plán obsahuje zejména téma disertační práce, výčet studijních povinností, vědeckých, výzkumných nebo dalších tvůrčích povinností a dále plánovaných či doporučených zahraničních pobytů nebo jiných stáží anebo pedagogických aktivit (např. pomoc při zkouškách, vedení výuky) detailně rozpracovaný alespoň pro první rok studia; součástí každého ISP je též doktorská zkouška z anglického jazyka. ISP musí být schválen školitelem, vedoucím školicího pracoviště a příslušnou OR; školicím pracovištěm bývá obvykle pracoviště školitele. Příprava i proces schvalování ISP probíhá prostřednictvím Studijního informačního systému (SIS). Součástí ISP obvykle bývá i povinnost úspěšně absolvovat několik předmětů. Na rozdíl od bakalářského nebo magisterského studia může student doktorského studijního programu konat zkoušku ze zapsaného předmětu nejvýše dvakrát, tj. má právo na jeden opravný termín. Výsledky zkoušky jsou klasifikovány „prospěl/a” - „neprospěl/a ”.

Na konci každého roku studia vypracuje student stručnou výroční zprávu (rozsahem cca jedna strana A4) shrnující a hodnotící jeho práci, výsledky a plnění ISP v tomto roce. Zároveň ve spolupráci se školitelem připraví podobu ISP pro další rok studia. Školitel, zpravidla na základě této výroční zprávy studenta, provede hodnocení studenta a podá o něm příslušné Oborové radě zprávu, jejíž přílohou je výroční zpráva studenta. OR pak projedná zprávu školitele a závěr svého hodnocení předává děkanovi.

Závěrem je jedno z následujících hodnocení:
a) student plní ISP,
b) student bez závažných důvodů neplní některé části ISP,
c) student nesplnil povinnosti ISP.

V případě b) může OR navrhnout studentovi snížení doktorandského stipendia; případ c) vede k ukončení studia. V případech a) a b) se OR zároveň vyjadřuje k podobě ISP pro další rok studia. Proces popsaný v tomto odstavci probíhá prostřednictvím Studijního informačního systému (SIS).

Během studia doktorského studijního programu dostávají studenti v prezenční formě studia doktorandské stipendium. Základní výše stipendia v prvním roce studia je v současné době 11000 Kč měsíčně, ve druhém až čtvrtém roce studia 12500 Kč měsíčně. Další navýšení měsíční výše stipendia je možné za složení státní doktorské zkoušky (2000 Kč) a oborově významnou publikační aktivitu (1000 Kč); podrobnosti jsou dány ve Směrnici děkana č. 11/2020 Výplata stipendií. Další finanční prostředky je možno získat prostřednictvím Grantové agentury UK (viz http://www.cuni.cz/UK-2446.html), zapojením do pravidelné výuky (typicky jako cvičící), zapojením do některého z fakultních projektů SVV (viz http://www.mff.cuni.cz/veda/granty/svv.htm) nebo do řešení domácích i mezinárodních grantů podle aktuální situace školicího pracoviště. Pro ukončení studia v doktorském studijním programu je třeba složit státní doktorskou zkouškou (SDZ) a především obhájit disertační práci. Předpokladem úspěšného obhájení doktorské disertační práce je několik odborných publikací. Organizační podrobnosti o SDZ a o obhajobě naleznete v Pravidlech pro organizaci studia na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy (viz https://www.mff.cuni.cz/cs/studenti/predpisy). Standardní doba doktorského studia je čtyři roky, maximální doba studia je osm let, přičemž v prezenční formě je možno studovat nejdéle čtyři roky. V další části publikace najdete především údaje o výuce poskytované v jednotlivých studijních programech, v některých případech o požadavcích na rozsah, v jakém musíte v daném programu výuku absolvovat, a dále rámcový přehled témat státní doktorské zkoušky, včetně doporučené literatury.

Všem studentům přeji mnoho úspěchů v jejich studiu.

doc. RNDr. Vladislav Kuboň, Ph.D.
proděkan pro koncepci studia