Matematická analýza

Tato stránka vychází z podkladů pro tištěné studijní plány (tzv. Karolinku).

Garantující pracoviště: Katedra matematické analýzy
Oborový garant: prof. RNDr. Ondřej Kalenda, Ph.D., DSc.

Matematická analýza zahrnuje řadu oblastí matematiky — teorii funkcí reálné a komplexní proměnné, teorii míry a integrálu, funkcionální analýzu, obyčejné i parciální diferenciální rovnice, teorii potenciálu aj. Jejich vývoj byl inspirován také potřebami fyziky, biologie, ekonomie a jiných věd. Díky velmi vysoké adaptabilitě získané studiem a schopnosti podílet se tvořivě na řešení problémů z celé řady oborů je uplatnění absolventů značně univerzální a není omezeno na pracoviště s čistě badatelským zaměřením.

Studijní program Matematická analýza má dva studijní plány — jeden pro studenty, kteří začali studovat v roce 2020 nebo 2021, a jeden pro studenty, kteří začali studovat v roce 2022 nebo později.

Studijní plán pro studenty s počátkem studia v roce 2022 nebo později

Vstupní požadavky

Předpokládáme, že student tohoto programu má na počátku prvního ročníku dostatečné znalosti z následujících oborů a oblastí:

Znalost angličtiny na úrovni umožňující studium odborné literatury a sledování odborných přednášek v angličtině
Diferenciální počet jedné a několika reálných proměnných
Integrální počet jedné reálné proměnné
Teorie míry, Lebesgueova míra a Lebesgueův integrál
Základy algebry (maticový počet, vektorové prostory)
Základy obecné topologie (metrické a topologické prostory, úplnost a kompaktnost)
Základy komplexní analýzy (Cauchyova věta, reziduová věta)
Základy funkcionální analýzy (Banachovy a Hilbertovy prostory, duály, slabá konvergence, omezené operátory, kompaktní operátory, Fourierova transformace)
Základy teorie obyčejných diferenciálních rovnic (základní vlastnosti řešení a maximálních řešení, soustavy lineárních rovnic, stabilita)
Základy teorie parciálních diferenciálních rovnic (kvazilineární rovnice prvního řádu, Laplaceova rovnice a rovnice vedení tepla — klasické řešení a princip maxima, vlnová rovnice — klasické řešení, konečná rychlost šíření vlny)

Studentům, kteří tyto požadavky nesplňují, může garant studijního programu stanovit způsob jejich doplnění, například absolvováním vybraných předmětů bakalářského studia v rámci individuálního studijního plánu.

Doporučený průběh studia

Doplňující informace k doporučenému průběhu studia lze najít na stránkách https://www.mff.cuni.cz/cs/math/pro-studenty/mgr-programy/mgr-analyza-garant/ma-dopln-sp.

1. rok studia

kódPředmětKredityZSLS
NMMA401Funkcionální analýza 1 84/2 Z+Zk
NMMA403Reálné funkce 1 42/0 Zk
NMMA405Parciální diferenciální rovnice 1 63/1 Z+Zk
NMMA407Obyčejné diferenciální rovnice 2 52/2 Z+Zk
NMMA402Funkcionální analýza 2 63/1 Z+Zk
NMMA406Parciální diferenciální rovnice 2 63/1 Z+Zk
NMMA410Komplexní analýza 63/1 Z+Zk
NSZZ023Diplomová práce I 60/4 Z
 Volitelné a povinně volitelné předměty 13  

2. rok studia

kódPředmětKredityZSLS
NSZZ024Diplomová práce II 90/6 Z
NSZZ025Diplomová práce III 150/10 Z
 Volitelné a povinně volitelné předměty 36  

Shrnutí studijního plánu

Povinné předměty

kódPředmětKredityZSLS
NMMA401Funkcionální analýza 1 84/2 Z+Zk
NMMA402Funkcionální analýza 2 63/1 Z+Zk
NMMA403Reálné funkce 1 42/0 Zk
NMMA405Parciální diferenciální rovnice 1 63/1 Z+Zk
NMMA406Parciální diferenciální rovnice 2 63/1 Z+Zk
NMMA407Obyčejné diferenciální rovnice 2 52/2 Z+Zk
NMMA410Komplexní analýza 63/1 Z+Zk
NSZZ023Diplomová práce I 60/4 Z
NSZZ024Diplomová práce II 90/6 Z
NSZZ025Diplomová práce III 150/10 Z

Povinně volitelné předměty

Skupina I.

Tuto skupinu tvoří přednášky, které jsou úvodem do jednotlivých oblastí výzkumu v matematické analýze, do aplikací matematické analýzy či do vybraných oblastí jiných oborů, které s matematickou analýzou souvisejí. Za předměty z této skupiny je třeba získat alespoň 21 kreditů. Některé z těchto předmětů nejsou vyučovány každý rok, ale pouze jednou za dva roky.

Část kreditů z tohoto počtu je možné získat za předměty absolvované během stáží na zahraničních univerzitách, pokud jsou tyto předměty ekvivalentní některému z vyjmenovaných. Kromě toho lze započítat až 8 kreditů za předměty absolvované během stáží, i když nejsou ekvivalentní žádnému z vyjmenovaných, pokud splňují podmínky pro povinně volitelné přednášky uvedené v první větě předchozího odstavce a pokud je předem schválí garant programu.

kódPředmětKredityZSLS
NMAG409Algebraická topologie 1 52/2 Z+Zk
NMAG433Riemannovy plochy 32/0 Zk
NMMA404Reálné funkce 2 42/0 Zk
NMMA433Deskriptivní teorie množin 1 42/0 Zk
NMMA434Deskriptivní teorie množin 2 42/0 Zk
NMMA435Topologické metody ve funkcionální analýze 1 42/0 Zk
NMMA436Topologické metody ve funkcionální analýze 2 42/0 Zk
NMMA437Derivace a integrál pro pokročilé 1 42/0 Zk
NMMA438Derivace a integrál pro pokročilé 2 42/0 Zk
NMMA440Diferenciální rovnice v Banachových prostorech 42/0 Zk
NMMA501Nelineární funkcionální analýza 1 52/2 Z+Zk
NMMA502Nelineární funkcionální analýza 2 52/2 Z+Zk
NMMA531Parciální diferenciální rovnice 3 42/0 Zk
NMMA533Úvod do teorie interpolací 1 42/0 Zk
NMMA534Úvod do teorie interpolací 2 42/0 Zk
NMMO401Mechanika kontinua 62/2 Z+Zk
NMMO532Matematická teorie Navierových-Stokesových rovnic 32/0 Zk
NMMO536Matematické metody v mechanice stlačitelných tekutin 32/0 Zk
NMNV405Metoda konečných prvků 1 52/2 Z+Zk

Skupina II.

Tuto skupinu tvoří vybrané vědecké či pracovní semináře. Za předměty z této skupiny je třeba získat alespoň 12 kreditů (za každý z těchto seminářů lze získat 3 kredity za každý semestr). Semináře lze zapisovat opakovaně.

kódPředmětKredityZSLS
NMMA431Seminář z diferenciálních rovnic 30/2 Z0/2 Z
NMMA452Seminář z parciálních diferenciálních rovnic 30/2 Z0/2 Z
NMMA454Seminář z prostorů funkcí 30/2 Z0/2 Z
NMMA455Seminář z reálné a abstraktní analýzy 30/2 Z0/2 Z
NMMA456Seminář z teorie reálných funkcí 30/2 Z0/2 Z
NMMA457Seminář ze základních vlastností prostorů funkcí 30/2 Z0/2 Z
NMMA458Topologický seminář 30/2 Z0/2 Z
NMMA459Seminář ze základů funkcionální analýzy 30/2 Z0/2 Z

Doporučené volitelné předměty

kódPředmětKredityZSLS
NMMA462Obecná topologie 2 62/2 Z+Zk
NMMA466Aplikace diferenciálních rovnic v biologii 32/0 Zk
NMMA479Kapitoly z diskrétních dynamických systémů 32/0 Zk
NMMA481Vybrané partie z harmonické analýzy 1 32/0 Zk
NMMA482Vybrané partie z harmonické analýzy 2 32/0 Zk
NMMA563Derivace a integrál pro pokročilé 3 32/0 Zk
NMMA564Derivace a integrál pro pokročilé 4 32/0 Zk
NMMA565Úvod do teorie aproximací 1 32/0 Zk
NMMA566Úvod do teorie aproximací 2 32/0 Zk
NMMA575Topologické a geometrické vlastnosti konvexních množin 1 32/0 Zk
NMMA576Topologické a geometrické vlastnosti konvexních množin 2 32/0 Zk
NMMA577Kvazikonformní zobrazení 1 32/0 Zk
NMMA578Kvazikonformní zobrazení 2 32/0 Zk
NMMA654Úvod do topologických grup 32/0 Zk

Státní závěrečná zkouška

Podmínky pro přihlášení ke státní závěrečné zkoušce

Získání alespoň 120 kreditů.
Splnění všech povinných předmětů studijního plánu.
Splnění povinně volitelných předmětů ze skupiny I. v rozsahu alespoň 21 kreditů.
Splnění povinně volitelných předmětů ze skupiny II. v rozsahu alespoň 12 kreditů.
Odevzdání vypracované diplomové práce ve stanoveném termínu.

Ústní část státní závěrečné zkoušky

Ústní část státní závěrečné zkoušky studijního programu Matematická analýza se skládá ze čtyř okruhů, jimiž jsou Reálná a komplexní analýza, Funkcionální analýza, Obyčejné diferenciální rovnice a Parciální diferenciální rovnice. Z každého okruhu dostane uchazeč zpravidla jednu otázku.

Podrobnější vysvětlení požadavků k ústní části státní závěrečné zkoušky lze najít na stránkách https://www.mff.cuni.cz/cs/math/pro-studenty/mgr-programy/mgr-analyza-garant/ma-szz.

Požadavky k ústní části státní závěrečné zkoušky

Tematické okruhy pro ústní část SZZ:

1. Reálná a komplexní analýza
Teorie míry — znaménkové míry, Radonovy míry. Absolutně spojité funkce a funkce s konečnou variací. Hausdorffova míra a dimenze. Meromorfní funkce. Konformní zobrazení. Harmonické funkce dvou proměnných. Nulové body holomorfních funkcí.

2. Funkcionální analýza
Lokálně konvexní prostory a slabé topologie. Spektrální teorie v Banachových algebrách. Spektrum omezených i neomezených operátorů. Integrální transformace. Teorie distribucí.

3. Obyčejné diferenciální rovnice
Carathéodoryova teorie řešení. Soustavy lineárních rovnic prvního řádu. Stabilita a asymptotická stabilita. Dynamické systémy. Bifurkace.

4. Parciální diferenciální rovnice
Lineární a kvazilineární rovnice prvního řádu. Lineární a nelineární eliptické rovnice. Lineární a nelineární parabolické rovnice. Lineární hyperbolické rovnice. Sobolevovy prostory.

Studijní plán pro studenty s počátkem studia v roce 2020 nebo 2021

Vstupní požadavky

Předpokládáme, že student tohoto programu má na počátku prvního ročníku dostatečné znalosti z následujících oborů a oblastí:

Znalost angličtiny na úrovni umožňující studium odborné literatury a sledování odborných přednášek v angličtině
Diferenciální počet jedné a několika reálných proměnných
Integrální počet jedné reálné proměnné
Teorie míry, Lebesgueova míra a Lebesgueův integrál
Základy algebry (maticový počet, vektorové prostory)
Základy obecné topologie (metrické a topologické prostory, úplnost a kompaktnost)
Základy komplexní analýzy (Cauchyova věta, reziduová věta, konformní zobrazení)
Základy funkcionální analýzy (Banachovy a Hilbertovy prostory, duály, omezené operátory, kompaktní operátory, základy teorie distribucí)
Základy teorie obyčejných diferenciálních rovnic (základní vlastnosti řešení a maximálních řešení, soustavy lineárních rovnic, stabilita)
Základy teorie parciálních diferenciálních rovnic (kvazilineární rovnice prvního řádu, Laplaceova rovnice a rovnice vedení tepla fundamentální řešení a princip maxima, vlnová rovnice fundamentální řešení, konečná rychlost šíření vlny)

Studentům, kteří tyto požadavky nesplňují, může garant studijního programu stanovit způsob jejich doplnění, například absolvováním vybraných předmětů bakalářského studia v rámci individuálního studijního plánu.

Doporučený průběh studia

Podrobnější informace k doporučenému průběhu studia lze najít na stránkách https://www.mff.cuni.cz/cs/math/pro-studenty/mgr-programy/mgr-analyza-garant/ma-dopln-sp.

1. rok studia

kódPředmětKredityZSLS
NMMA401Funkcionální analýza 1 84/2 Z+Zk
NMMA403Reálné funkce 1 42/0 Zk
NMMA405Parciální diferenciální rovnice 1 63/1 Z+Zk
NMMA407Obyčejné diferenciální rovnice 2 52/2 Z+Zk
NMMA402Funkcionální analýza 2 63/1 Z+Zk
NMMA406Parciální diferenciální rovnice 2 63/1 Z+Zk
NMMA408Komplexní analýza 2 52/2 Z+Zk
NSZZ023Diplomová práce I 60/4 Z
 Volitelné a povinně volitelné předměty 14  

2. rok studia

kódPředmětKredityZSLS
NSZZ024Diplomová práce II 90/6 Z
NSZZ025Diplomová práce III 150/10 Z
 Volitelné a povinně volitelné předměty 36  

Shrnutí studijního plánu

Povinné předměty

kódPředmětKredityZSLS
NMMA401Funkcionální analýza 1 84/2 Z+Zk
NMMA402Funkcionální analýza 2 63/1 Z+Zk
NMMA403Reálné funkce 1 42/0 Zk
NMMA405Parciální diferenciální rovnice 1 63/1 Z+Zk
NMMA406Parciální diferenciální rovnice 2 63/1 Z+Zk
NMMA407Obyčejné diferenciální rovnice 2 52/2 Z+Zk
NMMA408Komplexní analýza 2 52/2 Z+Zk
NSZZ023Diplomová práce I 60/4 Z
NSZZ024Diplomová práce II 90/6 Z
NSZZ025Diplomová práce III 150/10 Z

Povinně volitelné předměty

Skupina I.

Tuto skupinu tvoří přednášky, které jsou úvodem do jednotlivých oblastí výzkumu v matematické analýze, do aplikací matematické analýzy či do vybraných oblastí jiných oborů, které s matematickou analýzou souvisejí. Za předměty z této skupiny je třeba získat alespoň 21 kreditů. (Až 8 kreditů z této skupiny je možné získat za předměty absolvované během stáží na zahraničních univerzitách, pokud příslušné předměty předem schválí garant programu.)

kódPředmětKredityZSLS
NMAG409Algebraická topologie 1 52/2 Z+Zk
NMAG433Riemannovy plochy 32/0 Zk
NMMA404Reálné funkce 2 42/0 Zk
NMMA433Deskriptivní teorie množin 1 42/0 Zk
NMMA434Deskriptivní teorie množin 2 42/0 Zk
NMMA435Topologické metody ve funkcionální analýze 1 42/0 Zk
NMMA436Topologické metody ve funkcionální analýze 2 42/0 Zk
NMMA437Derivace a integrál pro pokročilé 1 42/0 Zk
NMMA438Derivace a integrál pro pokročilé 2 42/0 Zk
NMMA440Diferenciální rovnice v Banachových prostorech 42/0 Zk
NMMA501Nelineární funkcionální analýza 1 52/2 Z+Zk
NMMA502Nelineární funkcionální analýza 2 52/2 Z+Zk
NMMA531Parciální diferenciální rovnice 3 42/0 Zk
NMMA533Úvod do teorie interpolací 1 42/0 Zk
NMMA534Úvod do teorie interpolací 2 42/0 Zk
NMMO401Mechanika kontinua 62/2 Z+Zk
NMMO532Matematická teorie Navierových-Stokesových rovnic 32/0 Zk
NMMO536Matematické metody v mechanice stlačitelných tekutin 32/0 Zk
NMNV405Metoda konečných prvků 1 52/2 Z+Zk

Skupina II.

Tuto skupinu tvoří vybrané vědecké či pracovní semináře. Za předměty z této skupiny je třeba získat alespoň 12 kreditů (za každý z těchto seminářů lze získat 3 kredity za každý semestr). Semináře lze zapisovat opakovaně.

kódPředmětKredityZSLS
NMMA431Seminář z diferenciálních rovnic 30/2 Z0/2 Z
NMMA452Seminář z parciálních diferenciálních rovnic 30/2 Z0/2 Z
NMMA454Seminář z prostorů funkcí 30/2 Z0/2 Z
NMMA455Seminář z reálné a abstraktní analýzy 30/2 Z0/2 Z
NMMA456Seminář z teorie reálných funkcí 30/2 Z0/2 Z
NMMA457Seminář ze základních vlastností prostorů funkcí 30/2 Z0/2 Z
NMMA458Topologický seminář 30/2 Z0/2 Z
NMMA459Seminář ze základů funkcionální analýzy 30/2 Z0/2 Z

Doporučené volitelné předměty

kódPředmětKredityZSLS
NMMA462Obecná topologie 2 62/2 Z+Zk
NMMA466Aplikace diferenciálních rovnic v biologii 32/0 Zk
NMMA479Kapitoly z diskrétních dynamických systémů 32/0 Zk
NMMA563Derivace a integrál pro pokročilé 3 32/0 Zk
NMMA564Derivace a integrál pro pokročilé 4 32/0 Zk
NMMA565Úvod do teorie aproximací 1 32/0 Zk
NMMA566Úvod do teorie aproximací 2 32/0 Zk
NMMA575Topologické a geometrické vlastnosti konvexních množin 1 32/0 Zk
NMMA576Topologické a geometrické vlastnosti konvexních množin 2 32/0 Zk
NMMA577Kvazikonformní zobrazení 1 32/0 Zk
NMMA578Kvazikonformní zobrazení 2 32/0 Zk

Státní závěrečná zkouška

Podmínky pro přihlášení ke státní závěrečné zkoušce

Získání alespoň 120 kreditů.
Splnění všech povinných předmětů studijního plánu.
Splnění povinně volitelných předmětů ze skupiny I. v rozsahu alespoň 21 kreditů.
Splnění povinně volitelných předmětů ze skupiny II. v rozsahu alespoň 12 kreditů.
Odevzdání vypracované diplomové práce ve stanoveném termínu.

Ústní část státní závěrečné zkoušky

Ústní část státní závěrečné zkoušky studijního programu Matematická analýza se skládá z pěti okruhů, jimiž jsou Reálná analýza, Komplexní analýza, Funkcionální analýza, Obyčejné diferenciální rovnice a Parciální diferenciální rovnice. Z každého okruhu dostane uchazeč zpravidla jednu otázku.

Podrobnější vysvětlení požadavků k ústní části státní závěrečné zkoušky lze najít na stránkách https://www.mff.cuni.cz/cs/math/pro-studenty/mgr-programy/mgr-analyza-garant/ma-szz.

Požadavky k ústní části státní závěrečné zkoušky

Tematické okruhy pro ústní část SZZ:

1. Reálná analýza
Teorie míry znaménkové míry, Radonovy míry. Absolutně spojité funkce a funkce s konečnou variací. Hausdorffova míra a dimenze.

2. Komplexní analýza
Meromorfní funkce. Konformní zobrazení. Harmonické funkce dvou proměnných. Nulové body holomorfních funkcí. Holomorfní funkce více proměnných. Analytické pokračování.

3. Funkcionální analýza
Topologické lineární prostory. Lokálně konvexní prostory a slabé topologie. Spektrální teorie v Banachových algebrách. Spektrum omezených i neomezených operátorů. Integrální transformace. Teorie distribucí.

4. Obyčejné diferenciální rovnice
Carathéodoryova teorie řešení. Soustavy lineárních rovnic prvního řádu. Stabilita a asymptotická stabilita. Dynamické systémy. Bifurkace.

5. Parciální diferenciální rovnice
Lineární a kvazilineární rovnice prvního řádu. Lineární a nelineární eliptické rovnice. Lineární a nelineární parabolické rovnice. Lineární hyperbolické rovnice. Sobolevovy a Bochnerovy prostory.