Podrobnější informace ke státním závěrečným zkouškám

Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou, která se skládá z obhajoby diplomové práce a z ústní části. Užitečné informace o průběhu státnic najdete na stránkách státnicové komise.

Požadavky k ústní části jsou stručně specifikovány ve studijních plánech. Jejich podrobnější vysvětlení najdete po kliknutí na odkazy níže - mohou se lišit v závislosti na době počátku studia.

Ústní zkouška má přehledový charakter. Očekává se, že student prokáže pochopení základních pojmů, principů a důležitých výsledků, bude schopen je ilustrovat na příkladech a předvede určitou míru syntézy.

Z každého z uvedených okruhů student dostane zpravidla jednu otázku. Během 15 až 20 minut si na ni připraví odpověď a potom ji během dalších 15 až 20 minut předestře zkoušejícím. Ti jsou vždy alespoň dva, protože zkouška je komisionální. Zkouška probíhá interaktivně, tj. zkoušející se studentem komunikují, kladou doplňující otázky, upozorňují na chyby, diskutují se studentem, někdy pomohou překlenout obtížnější místa.

S ohledem na omezený čas a na velký objem požadavků se neočekává, že by se při zkoušce detailně probíraly dlouhé a komplikované důkazy. Naproti tomu se očekává, že student bude rozumět základním pojmům, metodám a větám včetně jejich předpokladů, že bude znát základní myšlenky a postupy důkazů, a to včetně důkazů složitějších, že bude schopen věty aplikovat na konkrétních příkladech a ilustrovat meze jejich použití pomocí protipříkladů.