Tato stránka vychází z podkladů pro tištěné studijní plány (tzv. Karolinku).

Garant programu: doc. RNDr. Helena Valentová, Ph.D.

Garantující pracoviště: Kabinet výuky obecné fyziky

Za výuku některých povinně volitelných a doporučených volitelných předmětů zodpovídají pracoviště garantující jednotlivé navazující magisterského studijní programy.

Základní informace

Bakalářský studijní program Fyzika má standardní dobu studia 3 roky a maximální dobu studia 6 let. Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou a její úspěšné složení vede k získání titulu bakalář. Bakalářský studijní program Fyzika se nedělí na specializace.

Průběh studia není studijními plány pevně určen, posluchač si volí předměty tak, aby vyhověl požadavkům programu a získal potřebný počet kreditů požadovaných při kontrole studia po prvním semestru a na konci každého studijního roku. Je však vhodné dodržovat doporučený průběh studia, protože je sestaven s ohledem na návaznosti mezi jednotlivými předměty i na podmínky pro přihlášení ke státní závěrečné zkoušce.

První dva roky studia studijního programu Fyzika jsou společné a tvoří je především povinné předměty doplněné o doporučené volitelné předměty. Samostatný blok povinně volitelných předmětů tvoří výuka programování. Ve třetím roce má student možnost volby dalších povinně volitelných předmětů, volitelných předmětů a tématu své bakalářské práce absolvovat jeden z bloků, na které pak navazuje odpovídající magisterské studium. Dohromady je požadováno získání minimálně 180 kreditů za celé tříleté studium. Z toho 140 kreditů posluchač obdrží za povinné předměty, včetně 4 kreditů za výuku tělesné výchovy, 1 kreditu za zkoušku z anglického jazyka a 6 kreditů za vypracování bakalářské práce. Dalších celkem 22 kreditů musí získat za povinně volitelné předměty. Ty jsou rozčleněny do tří skupin: Za výuku programování musí získat alespoň 5 kreditů, ve druhé skupině (volba mezi předmětem Praktikum IV anebo Rovnice matematické fyziky) musí získat alespoň 5 kreditů, ve třetí skupině (volba předmětů z některého ze třinácti bloků) musí získat alespoň 12 kreditů. Za povinné a povinně volitelné předměty tak posluchač získá alespoň 162 kreditů. Zbylých 18 kreditů si doplní absolvováním volitelných předmětů, které si může vybrat libovolně (nejlépe z nabídky předmětů navazujícího magisterského programu, v němž posluchač hodlá pokračovat). Dále se doporučuje 4 z těchto kreditů získat za výuku anglického jazyka v prvních čtyřech semestrech.