Učitelství informatiky pro střední školy

Tato stránka vychází z podkladů pro tištěné studijní plány (tzv. Karolinku).

Garantující pracoviště: Katedra softwaru a výuky informatiky
Oborový garant: doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc.

Doporučený průběh studia

Předměty povinné jsou vytištěny tučně, povinně volitelné předměty normálním písmem, doporučené volitelné předměty kurzívou.

Hlavní studijní plán (maior)

1. rok studia

kódPředmětKredityZSLS
NPEP401Pedagogika I 31/1 Z
NSWI142Programování webových aplikací 52/2 Z+Zk
NPGR003Základy počítačové grafiky 52/2 Z+Zk
NPEP402Pedagogika II 31/1 Z
NPEP403Psychologie 62/2 Z
NUIN014Informační technologie142/1 Z+Zk
NDIN015Didaktika informatiky152/1 Z
NDIN012Didaktika uživatelského software130/2 Z
NDIN007Pedagogická praxe z informatiky 2 5 2 týdny Z

1 Předmět není vyučován v každém akademickém roce, je vyučován zpravidla jednou za dva roky. Zapište si jej podle toho v 1. nebo ve 2. roce svého studia.

2. rok studia

kódPředmětKredityZSLS
NPEP501Diagnostika a autodiagnostika pro učitele 20/1 Z
NTIN090Základy složitosti a vyčíslitelnosti 42/1 Z+Zk
NDIX008Pedagogická praxe z informatiky 3 52 týdny Z 
NSZZ501Diplomová práce I 80/6 Z
NUIN014Informační technologie142/1 Z+Zk
NDIN015Didaktika informatiky152/1 Z
NDIN012Didaktika uživatelského software130/2 Z
NUIN017Speciální oborový seminář 20/2 Z
NSZZ502Diplomová práce II 120/10 Z

1 Předmět není vyučován v každém akademickém roce, je vyučován zpravidla jednou za dva roky. Zapište si jej podle toho v 1. nebo ve 2. roce svého studia.

Doporučené volitelné předměty

kódPředmětKredityZSLS
NPFL012Úvod do počítačové lingvistiky 32/0 Zk
NAIL028Úvod do robotiky 52/2 Z+Zk
NPED045Multimediální vzdělávání v pojetí psychologického výzkumu 31/1 KZ
NPED015Pedagogický seminář I 30/2 Z
NAIL120Úvod do umělé inteligence 52/2 Z+Zk
NPRG036Datové formáty 52/2 Z+Zk
NPRG003Metodika programování a filozofie programovacích jazyků 32/0 Zk
NPED016Pedagogický seminář II 30/2 Z

Přidružený studijní plán (minor)

1. rok studia

kódPředmětKredityZSLS
NSWI142Programování webových aplikací 52/2 Z+Zk
NPGR003Základy počítačové grafiky 52/2 Z+Zk
NUIN014Informační technologie142/1 Z+Zk
NDIN015Didaktika informatiky152/1 Z
NDIN012Didaktika uživatelského software130/2 Z
NDIN007Pedagogická praxe z informatiky 2 5 2 týdny Z

1 Předmět není vyučován v každém akademickém roce, je vyučován zpravidla jednou za dva roky. Zapište si jej podle toho v 1. nebo ve 2. roce svého studia.

2. rok studia

kódPředmětKredityZSLS
NTIN090Základy složitosti a vyčíslitelnosti 42/1 Z+Zk
NDIX008Pedagogická praxe z informatiky 3 52 týdny Z 
NUIN014Informační technologie142/1 Z+Zk
NDIN015Didaktika informatiky152/1 Z
NDIN012Didaktika uživatelského software130/2 Z
NUIN017Speciální oborový seminář 20/2 Z

1 Předmět není vyučován v každém akademickém roce, je vyučován zpravidla jednou za dva roky. Zapište si jej podle toho v 1. nebo ve 2. roce svého studia.

Doporučené volitelné předměty

kódPředmětKredityZSLS
NPFL012Úvod do počítačové lingvistiky 32/0 Zk
NAIL028Úvod do robotiky 52/2 Z+Zk
NPED045Multimediální vzdělávání v pojetí psychologického výzkumu 31/1 KZ
NPED015Pedagogický seminář I 30/2 Z
NAIL120Úvod do umělé inteligence 52/2 Z+Zk
NPRG036Datové formáty 52/2 Z+Zk
NPRG003Metodika programování a filozofie programovacích jazyků 32/0 Zk
NPED016Pedagogický seminář II 30/2 Z

Požadavky znalostí ke státní závěrečné zkoušce z informatiky a didaktiky informatiky

Odborná témata

1. Zobrazení dat v počítači
Zobrazení celých a reálných čísel v počítači, algoritmy základních početních operací. Reprezentace znaků a řetězců. Implementace datových struktur (pole, záznamy, množiny).

2. Principy počítačů, operačních systémů a počítačových sítí
Architektury počítačů. Typické instrukce strojového kódu. Přerušovací systémy. Paměťové systémy. Sběrnice, způsob připojení a programové obsluhy typických periférií. Role a základní úkoly operačního systému, příklady konkrétních operačních systémů (Windows, Unix). Správa prostředků, algoritmy prevence uváznutí. Popis paralelismu a synchronizace procesů. Počítačové sítě, standard ISO, TCP/IP, Internet, elektronická pošta.

3. Datové a řídicí struktury programovacích jazyků (programátorský a implementační pohled)
Jednoduché a strukturované datové typy. Podprogramy, komunikace podprogramu s okolím (globální proměnné, parametry, typy předávání parametrů, moduly a separátní kompilace). Porovnání vybraných programovacích jazyků z hlediska jejich datových a řídicích struktur. Principy překladu programovacích jazyků, překlad a interpretace, podprogramy a makra. Formální popisy syntaxe programovacích jazyků.

4. Metodika programování
Vývoj metodiky programování. Strukturované programování, modulární a objektové programování, abstraktní datové typy. Událostmi řízené programy. Logické a funkcionální programování. Dětské programovací jazyky.

5. Správnost a složitost algoritmů
Částečná správnost algoritmu, konečnost algoritmu, invarianty. Časová, paměťová, asymptotická složitost algoritmu - nejhorší, nejlepší, průměrný případ (definice jednotlivých pojmů). Odhad asymptotické složitosti jednoduchých algoritmů. Časová a prostorová složitost - vztah determinismu a nedeterminismu. Polynomiální převeditelnost, P- a NP-problémy, NP-úplnost.

6. Základní programovací techniky a návrh datových struktur
Různé reprezentace abstraktních datových typů (množina, zásobník, fronta, prioritní fronta). Složitost vyhledávání, vkládání a vypouštění prvků, hledání minimálního a k-tého nejmenšího, průchod všemi prvky. Reprezentace faktorové množiny. Hashování. Reprezentace aritmetických výrazů a algoritmy pro výpočet jejich hodnoty. Obecnější metody návrhu efektivních algoritmů (metoda rozděl a panuj, dynamické programování atd.).

7. Algoritmy vnitřního a vnějšího třídění
Dolní odhady časové složitosti úlohy vnitřního třídění pro nejhorší a průměrný případ. Jednoduché algoritmy kvadratické složitosti. Třídění sléváním, heapsort, quicksort, přihrádkové třídění. Odlišnost vnějšího třídění od vnitřního třídění, základní myšlenky, přirozené slučování, polyfázové třídění.

8. Základní numerické algoritmy
Řešení soustav lineárních rovnic - metody přímé a iterační, metody řešení nelineárních rovnic. Interpolace funkcí polynomy, jiné metody aproximace funkcí. Numerická integrace.

9. Teorie automatů a jazyků
Chomského hierarchie, charakterizace jejich tříd pomocí gramatik a automatů. Různé ekvivalentní definice regulárních jazyků. Nerodova věta. Uzávěrové vlastnosti regulárních jazyků. Bezkontexové gramatiky, derivační stromy, normální tvary gramatik, zásobníkové automaty, uzávěrové vlastnosti, deterministické jazyky.

10. Kombinatorika a teorie grafů
Základní pojmy teorie grafů, různé možnosti datové reprezentace grafu. Základní kombinatorické pojmy a metody. Základní kombinatorické a grafové algoritmy (např. nejkratší cesta v grafu, minimální kostra, prohledávání grafu, určování různých typů souvislosti, acykličnost grafu, toky v sítích, maximální párování v grafech).

11. Vyčíslitelnost
Algoritmicky vyčíslitelné funkce, jejich vlastnosti, Churchova teze. Rekursivní a rekursivně spočetné množiny a jejich vlastnosti. Algoritmicky neřešitelné problémy. Gödelova věta o neúplnosti.

12. Informační systémy
Organizace souborů - sekvenční, indexsekvenční, indexované, hashovací metody, B-stromy. Databázové systémy - problematika návrhu, konceptuální, logické a fyzické schéma. Relační datový model. Pojem dotazu, dotazovací jazyky (SQL).

13. Počítačová geometrie a grafika
Algoritmy 2D grafiky: kreslení čar, vyplňování, půltónování a rozptylování barev. Barevné systémy, zobrazování barev na počítači. Transformace a projekce. 3D grafika: metody reprezentace 3D scén, zobrazovací algoritmy, výpočet viditelnosti.

14. Umělá inteligence
Heuristické metody řešení úloh. Neuronové sítě. Programování her - algoritmus minimaxu, alfa-beta prořezávání.

15. Vybrané oblasti použití počítačů
Databázové systémy, programy pro přípravu textů, programy pro přípravu prezentací, tabulkové kalkulátory, počítačová grafika a animace, formáty multimediálních souborů (grafika, audio, video). WWW - vyhledávání informací. Počítačové modelování a simulace. Kryptografie s veřejným klíčem, elektronický podpis.

Didaktická témata

Metodicky zajímavý krátký výklad jednoho z předem známých témat. Hodnotí se především metodický přístup k výkladu a vystižení podstaty problematiky.

Vyhledávání v poli (sekvenční, binární, pomocí zarážky)
Výpočet hodnoty polynomu Hornerovým schématem
Generování všech permutací v lexikografickém uspořádání
Jednoduchý třídicí algoritmus
Quicksort
Heapsort
Vnější třídění
Rekurzivní podprogramy
Reflexívní, symetrický a tranzitivní uzávěr
Práce s lineárním spojovým seznamem, srovnání s polem
Průchod stromem do hloubky a do šířky (rekurze, zásobník, fronta)
Prohledávání s návratem (backtracking)
Vyhledávání, vkládání a vypouštění v binárním vyhledávacím stromu
Problém stabilních manželství
Algoritmus minimaxu
Algoritmy vyčíslení hodnoty aritmetického výrazu
Nalezení minimální kostry grafu
Dijkstrův algoritmus
Určení délky nejdelší rostoucí vybrané podposloupnosti
Způsoby předávání parametrů procedur a funkcí
Statické a virtuální metody a jejich srovnání