Základní informace

Tato stránka vychází z podkladů pro tištěné studijní plány (tzv. Karolinku).

V rámci bakalářského studia má MFF UK od akademického roku 2019/2020 akreditovány následující bakalářské studijní programy (se studijními plány maior a minor) týkající se učitelství:

Fyzika se zaměřením na vzdělávání
Matematika se zaměřením na vzdělávání
Deskriptivní geometrie se zaměřením na vzdělávání
Informatika se zaměřením na vzdělávání

Tyto studijní programy se ve sdruženém studiu kombinují. V současné době jsou nabízeny kombinace:
Fyzika se zaměřením na vzdělávání - Matematika se zaměřením na vzdělávání,
Matematika se zaměřením na vzdělávání - Deskriptivní geometrie se zaměřením na vzdělávání,
Matematika se zaměřením na vzdělávání - Informatika se zaměřením na vzdělávání.
Každý student si může zvolit, který ze studijních programů je pro něj hlavní a který přidružený.

Se studijním programem Matematika se zaměřením na vzdělávání se sdružují i jiné studijní programy z dalších fakult UK.

Studijní plány

Studijní plány určují skladbu povinných a povinně volitelných předmětů a dále požadavky ke státní závěrečné zkoušce. Povinně volitelné předměty jsou pro každý studijní program rozděleny do několika skupin a pro každou skupinu je určen minimální počet kreditů, který je z dané skupiny třeba získat před přihlášením ke státní závěrečné zkoušce. Vedle povinných předmětů a povinně volitelných předmětů si může každý student podle vlastního výběru zapisovat další předměty vyučované na naší fakultě, v případě zájmu i na jiných fakultách naší univerzity (tzv. volitelné předměty). Ve studijních plánech jsou přitom pro každý studijní program uvedeny některé volitelné předměty jako doporučené.

Doporučený průběh studia

Doporučený průběh studia je pro každý studijní program vypracován tak, aby na sebe povinné předměty navazovaly, aby student získal včas kredity potřebné pro zápis do dalšího úseku studia a aby včas splnil podmínky pro přihlášení ke státní závěrečné zkoušce. Doporučený průběh studia je podporován také při tvorbě celofakultního rozvrhu. Doporučené průběhy studia jsou uvedeny v další části textu u popisu jednotlivých studijních programů.

Státní závěrečná zkouška

Bakalářské studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou, která má tři části:

obhajoba bakalářské práce (v rámci hlavního studijního plánu),
ústní zkouška dle požadavků v hlavním (maior) studijním plánu,
ústní zkouška dle požadavků v přidruženém (minor) studijním plánu.

Nezáleží přitom na pořadí, v jakém jsou tyto části skládány.

Podmínky pro přihlášení ke státní závěrečné zkoušce jsou uvedeny ve studijních předpisech.