Základní informace

Tato stránka vychází z podkladů pro tištěné studijní plány (tzv. Karolinku).

Studijní programy a jejich zaměření

1. Informatika - Diskrétní modely a algoritmy
diskrétní matematika a algoritmy
geometrie a matematické struktury v informatice
optimalizace
2. Informatika - Teoretická informatika
3. Informatika - Softwarové a datové inženýrství
softwarové inženýrství
vývoj software
webové inženýrství
databázové systémy
analýza a zpracování rozsáhlých dat
4. Informatika - Softwarové systémy
systémové programování
spolehlivé systémy
výkonné systémy
5. Informatika - Jazykové technologie a počítačová lingvistika
počítačová a formální lingvistika
statistické metody a metody strojového učení pro zpracování jazyka
6. Informatika - Umělá inteligence
inteligentní agenti
strojové učení
robotika
7. Informatika - Vizuální výpočty a vývoj počítačových her
vizuální výpočty
vývoj počítačových her

Uchazeči o navazující magisterské studium se hlásí na zvolený studijní program. Volba konkrétního zaměření je ponechána na pozdější rozhodnutí posluchače. Pro každý studijní program je stanoveno garantující pracoviště zajišťující převážnou část výuky v tomto programu a je jmenován garant studijního programu.

Informatika je dynamicky se rozvíjející disciplínou, a proto důležitým novým trendům průběžně přizpůsobujeme i obsah studia. Posluchači by ve vlastním zájmu měli sledovat aktuální stav studijních plánů, kde může docházet k rozšíření a úpravě nabídky předmětů, případně k dalším drobným změnám. Některé předměty mohou být vyučovány anglicky.

Návaznost na bakalářské studium

Pro úspěšné absolvování magisterského studia informatiky se předpokládají vstupní znalosti alespoň v rozsahu výuky povinných bakalářských předmětů NDMI002 Diskrétní matematika, NTIN060 Algoritmy a datové struktury 1, NTIN061 Algoritmy a datové struktury 2, NTIN071 Automaty a gramatiky, NAIL062 Výroková a predikátová logika. Pokud posluchač ve svém dřívějším studiu neabsolvoval tyto nebo obsahově podobné předměty, měl by si ve vlastním zájmu zapsat v prvním roce magisterského studia ty z uvedených bakalářských předmětů, jejichž znalosti mu chybějí.

V magisterském studiu se dále předpokládá dobrá znalost matematiky alespoň na úrovni povinných bakalářských předmětů NMAI054 Matematická analýza 1, NMAI058 Lineární algebra 2, NMAI059 Pravděpodobnost a statistika 1. Chybějící znalosti z uvedených předmětů by si měl každý posluchač rovněž doplnit v prvním roce magisterského studia.

Pro úspěšné absolvování studia je nezbytná také dobrá znalost programování alespoň v rozsahu základních kurzů NPRG030 Programování 1 a NPRG031 Programování 2. Posluchačům, kteří podobný kurz neabsolvovali ve svém předchozím studiu, doporučujeme zapsat si v úvodu magisterského studia uvedené předměty.

Pokud posluchač ve svém předchozím bakalářském studiu na MFF úspěšně absolvoval některý z povinných nebo povinně volitelných předmětů studovaného programu, může požádat o uznání splnění těchto povinností. Posluchač přicházející na MFF po získání bakalářského vzdělání na jiné vysoké škole může požádat o uznání povinného nebo povinně volitelného předmětu na základě předchozího absolvování obdobného předmětu. Udělování kreditů za předměty absolvované v bakalářském studiu do magisterského studia upravuje čl. 12 Pravidel pro organizaci studia na Matematicko-fyzikální fakultě.

Týmový projekt

Studijní plány magisterských studijních programů v oblasti vzdělávání Informatika nabízejí studentům možnost účasti v týmovém projektu. V programech Softwarové systémy, Softwarové a datové inženýrství, Vizuální výpočty a vývoj počítačových her je týmový projekt povinný, v programech Umělá inteligence, Jazykové technologie a počítačová lingvistika je povinně volitelný. Týmový projekt se nabízí ve třech typech, ze kterých si student vybírá jeden - Softwarový projekt, Výzkumný projekt, Firemní projekt. Softwarový projekt je klasickým ryze studentským projektem, kde tým 3-6 studentů realizuje větší softwarové dílo. Výzkumný projekt umožňuje studentovi zapojit se do stávajících výzkumných projektů na fakultě a stát se dočasně členem již existujícího týmu, v rámci něhož realizuje dílčí výzkumně-softwarový úkol. Firemní projekt umožňuje studentovi realizovat týmový softwarový projekt vně fakulty, ve firemním prostředí, za podmínek srovnatelných s ostatními typy projektů. V případě náročnějšího zadání lze prostřednictvím předmětu Zvýšený rozsah projektu získat vyšší kreditové ohodnocení projektu. Schvalování a hodnocení projektu se řídí aktuálními pokyny garanta příslušného studijního programu.

Státní závěrečná zkouška

Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou. Ta má dvě části, jimiž jsou obhajoba diplomové práce a ústní část. K oběma částem státní závěrečné zkoušky se posluchač může přihlásit samostatně. Studium je úspěšně zakončeno po úspěšném absolvování obou těchto částí.

Podmínky pro přihlášení ke státní závěrečné zkoušce nebo její části

získání alespoň 120 kreditů
splnění všech povinných předmětů zvoleného studijního programu
splnění povinně volitelných předmětů zvoleného programu, resp. zaměření, ve stanoveném rozsahu
odevzdání vypracované diplomové práce ve stanoveném termínu (pro přihlášení k obhajobě diplomové práce).

Diplomová práce

Téma diplomové práce si posluchač typicky vybere na konci zimního semestru předposledního roku studia. Doporučujeme vybírat si téma především z nabídky pracoviště garantujícího zvolený studijní program; v případě zájmu o téma z nabídky jiného pracoviště nebo o téma vlastní důrazně doporučujeme konzultovat vhodnost tématu s garantem studijního programu.

Po zadání diplomové práce si každý posluchač postupně zapíše povinné předměty společné pro všechny programy:

kódPředmětKredityZSLS
NSZZ023Diplomová práce I 60/4 Z
NSZZ024Diplomová práce II 90/6 Z
NSZZ025Diplomová práce III 150/10 Z

Zápočty z povinných předmětů NSZZ023 Diplomová práce I, NSZZ024 Diplomová práce II, NSZZ025 Diplomová práce III uděluje vedoucí diplomové práce jako doklad o úspěšné práci posluchače na stanoveném diplomovém úkolu. Předmět Diplomová práce I si posluchač zapíše zpravidla v letním semestru předposledního roku studia, předměty Diplomová práce II a Diplomová práce III pak návazně v zimním a v letním semestru posledního roku svého studia. V případě potřeby lze zvolit i jiné uspořádání, každý z těchto předmětů je možné zapsat v zimním nebo v letním semestru v období zápisu vymezeném v harmonogramu akademického roku.

Ústní část SZZ

Ústní část státní závěrečné zkoušky má na všech studijních programech oblasti vzdělávání Informatika podobnou strukturu. Posluchač je zkoušen ze znalostí několika zkušebních okruhů, z nichž některé mohou být povinné a další volitelné. Podrobnější popis najdete u jednotlivých studijních programů.