Fyzika atmosféry, meteorologie a klimatologie

Tato stránka vychází z podkladů pro tištěné studijní plány (tzv. Karolinku).

Garantující pracoviště: Katedra fyziky atmosféry
Oborový garant: doc. RNDr. Petr Pišoft, Ph.D.

Charakteristika studijního programu:
Studijní program "Fyzika atmosféry, meteorologie a klimatologie" vede studenty k získávání znalostí a dovedností v oblasti chování atmosféry a souvisejících procesů. V rámci Univerzity Karlovy se jedná o program, který je jedinečný v komplexním pohledu na dynamický systém zemské atmosféry v širokých interdisciplinárních vazbách. I v rámci ČR se jedná o jediný program poskytující komplexní vzdělání v oblasti fyziky atmosféry, meteorologie a klimatologie. Studijní program navazuje na bakalářské studium fyziky, ve kterém si studenti osvojují potřebné matematické znalosti spolu s vědomostmi ze základních oblastí fyziky (mechanika, termodynamika, elektřina a magnetismus, optika a další). Předměty studijního programu jsou nejprve zaměřeny na získávání základních teoretických znalostí v oblasti atmosférické fyziky (hydrodynamika a termodynamika atmosféry), čímž se rozvíjí dříve nabyté znalosti v této oblasti. Dále se studium týká osvojování dovedností potřebných pro praktickou i vědeckou činnost v oboru fyziky atmosféry, tedy především v oblasti numerické matematiky, matematické statistiky, práce s daty a jejich vizualizace. Část předmětů má za cíl připravit absolventy v základních aplikacích atmosférické fyziky, a to v předpovědi počasí, problematice znečištění ovzduší a výzkumu klimatu (včetně modelování a výzkumu vyšších vrstev atmosféry). Další předměty programu slouží k užšímu zaměření studenta či k rozšíření znalostí v oblastech blízkých jiným fyzikálním oborům (např. elektrické, optické a akustické jevy v atmosféře či děje v oceánech). Součástí studia je i vypracování diplomové práce, v rámci které se předpokládá aplikace kompetencí nabytých během absolvování předmětů a zároveň spolupráce na řešení vědeckého problému definovaného zadáním práce.

Profil absolventa studijního programu a cíle studia:
Absolventi mají široké znalosti fyziky, zejména v kontextu atmosférických procesů, a souvisejících matematických metod. Jsou připraveni k řešení úkolů základního i aplikovaného výzkumu i pro využití znalostí v praxi. Vědomostně jsou zaměřeni především na problematiku dynamiky, termodynamiky, energetiky a cirkulace atmosféry s možnou aplikací v oblasti numerických diagnostických a prognostických modelů a v hydrometeorologické službě. Dále jsou obeznámeni s oblastí transportu, transformace a modelování znečišťujících příměsí v atmosféře a s oblastí klimatologie včetně struktury a dynamiky klimatického systému i modelování klimatu, antropogenních vlivů na klima, klimatické změny apod.

Doporučený průběh studia

1. rok magisterského studia

kódPředmětKredityZSLS
NMET074Dynamika atmosféry 63/2 Z+Zk
NMET002Fyzika mezní vrstvy 53/1 Z+Zk
NMET020Metody dálkového průzkumu atmosféry 53/1 Z+Zk
NMAF013Metody numerické matematiky I 32/0 Zk
NMET036Synoptická meteorologie II 43/0 Zk
NMET078Analýza a interpretace povětrnostních map a prognostických polí 63/2 KZ
NMET003Fyzika oblaků a srážek 43/0 Zk
NMET010Klimatické změny a jejich příčiny 42/1 Z+Zk
NMET067Stratosféra 52/2 Z+Zk
NSZZ023Diplomová práce I 60/4 Z
NMET024Dynamické předpovědní metody 73/2 Z+Zk
NMET009Regionální klimatologie a klimatografie ČR 64/0 Zk
NMET011Statistické metody v meteorologii a klimatologii 62/2 Z+Zk
NMET075Klimatické extrémy a jejich modely 32/0 Zk
NMET066Meteorologický počítačový seminář 40/3 Z
NMET079Metody dálkového průzkumu atmosféry II 31/1 Z+Zk
NMAF014Metody numerické matematiky II 62/2 Z+Zk
NMET063Metody zpracování časových řad 52/1 Z+Zk
NMET025Vlnové pohyby a energetika atmosféry 43/0 Zk

2. rok magisterského studia

kódPředmětKredityZSLS
NMET019Chemismus atmosféry 53/1 Zk
NMET061Projektový seminář I 31/1 Z
NMET062Projektový seminář II 31/1 Z
NSZZ024Diplomová práce II 90/6 Z
NSZZ025Diplomová práce III 150/10 Z
NMET064Aerosolové inženýrství 32/0 Zk
NMET031Mezosynoptická meteorologie 32/0 Zk
NMET068Oceány v klimatickém systému 62/2 Z+Zk
NMET005Šíření exhalací v atmosféře 32/0 Zk
NMET059Techniky modelování pro numerickou předpověď počasí 30/2 Z
NMET032Turbulence v atmosféře 43/0 Zk
NMET071Užitá klimatologie I 32/0 Zk
NMET001Atmosférická elektřina 32/0 Zk
NMET073Silná konvekce v atmosféře 53/1 Z+Zk
NMET072Užitá klimatologie II 32/0 Zk

Seznam bloků podle akreditace:

319Fyzika atmosféry, meteorologie a klimatologie - povinné předměty (P)
320Fyzika atmosféry, meteorologie a klimatologie - předměty pro zpracování závěrečné práce (P)
321Fyzika atmosféry, meteorologie a klimatologie - povinně volitelné předměty (PV)
322Fyzika atmosféry, meteorologie a klimatologie - doporučené volitelné předměty (V)
319 (P) Fyzika atmosféry, meteorologie a klimatologie - povinné předměty
kódPředmětKredityZSLS
NMET074Dynamika atmosféry 63/2 Z+Zk
NMET002Fyzika mezní vrstvy 53/1 Z+Zk
NMET020Metody dálkového průzkumu atmosféry 53/1 Z+Zk
NMAF013Metody numerické matematiky I 32/0 Zk
NMET036Synoptická meteorologie II 43/0 Zk
NMET078Analýza a interpretace povětrnostních map a prognostických polí 63/2 KZ
NMET003Fyzika oblaků a srážek 43/0 Zk
NMET010Klimatické změny a jejich příčiny 42/1 Z+Zk
NMET067Stratosféra 52/2 Z+Zk
NMET019Chemismus atmosféry 53/1 Zk
NMET061Projektový seminář I 31/1 Z
NMET062Projektový seminář II 31/1 Z
320 (P) Fyzika atmosféry, meteorologie a klimatologie - předměty pro zpracování závěrečné práce
kódPředmětKredityZSLS
NSZZ023Diplomová práce I 60/4 Z
NSZZ024Diplomová práce II 90/6 Z
NSZZ025Diplomová práce III 150/10 Z
321 (PV) Fyzika atmosféry, meteorologie a klimatologie - povinně volitelné předměty
kódPředmětKredityZSLS
NMET024Dynamické předpovědní metody 73/2 Z+Zk
NMET009Regionální klimatologie a klimatografie ČR 64/0 Zk
NMET011Statistické metody v meteorologii a klimatologii 62/2 Z+Zk
NMET075Klimatické extrémy a jejich modely 32/0 Zk
NMET066Meteorologický počítačový seminář 40/3 Z
NMET079Metody dálkového průzkumu atmosféry II 31/1 Z+Zk
NMAF014Metody numerické matematiky II 62/2 Z+Zk
NMET063Metody zpracování časových řad 52/1 Z+Zk
NMET025Vlnové pohyby a energetika atmosféry 43/0 Zk
NMET064Aerosolové inženýrství 32/0 Zk
NMET031Mezosynoptická meteorologie 32/0 Zk
NMET068Oceány v klimatickém systému 62/2 Z+Zk
NMET005Šíření exhalací v atmosféře 32/0 Zk
NMET059Techniky modelování pro numerickou předpověď počasí 30/2 Z
NMET032Turbulence v atmosféře 43/0 Zk
NMET071Užitá klimatologie I 32/0 Zk
NMET001Atmosférická elektřina 32/0 Zk
NMET073Silná konvekce v atmosféře 53/1 Z+Zk
NMET072Užitá klimatologie II 32/0 Zk
322 (V) Fyzika atmosféry, meteorologie a klimatologie - doporučené volitelné předměty
kódPředmětKredityZSLS
NMET034Hydrodynamika 63/1 Z+Zk
NMET021Meteorologické přístroje a pozorovací metody 43/0 Zk
NMET004Šíření akustických a elektromagnetických vln v atmosféře 43/0 Zk
NOFY077Úvod do Linuxu 31/1 KZ
NMAF026Deterministický chaos 32/0 Zk
NOFY078Programování a zpracování dat v Pythonu 41/2 KZ
NMET050Statistické metody zpracování fyzikálních dat 62/2 Zk
NMET035Synoptická meteorologie I 32/0 Zk
NMET012Všeobecná klimatologie 63/1 Z+Zk